vrijdag 4 december 2015

De Competitie, Noordwijk 4 december


Eerst maar de blijde gebeurtenis.....dochter  Emille Anna van L. Lang en en E.F. Wolferding wordt in april 1904 in Noordwijk geboren. Enkele afleveringen geleden stuurde uw blogger aan op een notering in het kader van 150 jaar Noordwijk Badplaats op extra aandacht voor Leonard Lang, de man die bemoeienis had met veel van de nieuw gebouwde luxe woningen en pensions en hotels in de aanloop naar die andere blijde gebeurtenis, de geboorte van de Badplaats Noordwijk.
Tijdens correspondentie met nabestaanden heb ik begrepen dat materiaal dat betrekking had op de man, naar het Noordwijks Museum zou zijn gebracht.........meer kennis bezit ik niet, maar help de geschiedenis graag op weg met deze verzameling knipsels, er moeten er nog 100 volgen, dus heb geduldmet uw harde blogjes zwoeger ........
 Wordt vervolgd!


uit het Noordwijkse Huizen archief:

woensdag 29 oktober 2014


Uitstappen bij het Casino: Villaatje Kopen bij Leonhard Lang

Zou het villa Duinouwe zijn geweest die Leonhard Lang in zijn verkoopportefeuille beheert......zou kunnen. Lekker dicht bij het Casino gelegen, 10 kamers......nog maar een keertje natellen!
 Na ruim tien jaar is het kleine zomerhuis uit 1906  waarmee u mocht kennismaken in de aflevering  van  architect Ed. Cuypers villa Duinouwe in november 2013, aan uitbreiding toe, in detail gaat de architect in op de ruimtewinst die de verbouwing oplevert. Zelf nog ideeën nodig voor de verbouwing, misschien kunt u hier iets van opsteken. ZOMERHUISJE TE  NOORDWIJK AAN ZEE.

In de Augustus-aflevering 1906 van ons tijdschrift publiceerden wij onder denzelfden titel een huisje van zeer bescheiden afmetingen. Dit huisje voldeed intusschen niet meer aan de behoeften en besloot de eigenaar er eenige vertrekken bij te maken door de kap uit te breiden. Hoe deze uitbreiding is geschied ziet U uit bijgaande afbeeldingen en plaatsen wij daarbij ter vergelijking eenige teekeningen van den toestand, zooals deze voor de verbouwing was. Hoewel er sedert den eersten bouw 12 jaren zijn verloopen lijkt het ons toch van belang nog eens aan te halen hetgeen wij toen over het bouwen van kleine woningen hebben opgemerkt; dit achten wij zooveel te meer noodzakelijk, daar de fouten waarop wij toen wezen, nu helaas misschien nog meer worden gemaakt dan toen.
„Bij het optrekje te NoordwijkaanZee iserin het bijzonder naar gestreefd om met zeer bescheiden middelen, een geheel te bereiken, dat aan betere eischen kan beantwoorden dan de zomerhuisjes, waarmede de speculatie-bouwers de gezochte schoone streken van ons land zoo onmedogenloos ontsieren. De bouwkosten van dit optrekje bedragen nog geen f 4000.
Hoewel de kosten van een gebouw en van elk ander werk volstekt geen maatstaf vormen voor de kunstwaarde, geeft toch een ruime bouwsom eene grootere vrijheid in het gebruik en de bewerking van materialen en verder in het geheele ontwerp. Wanneer dus een bescheiden som beschikbaar is, moet niet getracht worden in het aspect van het huis eenen schijn te leggen van eene bewerking uit kostbaarder materialen, dan de middelen toelaten. Dit is een euvel, waaraan het meerendeel der huizen, die door eigenbouwers gezet worden, mank gaan. Natuursteen (dikwijls nog imitatie) wordt met dunne platen aangebracht, en karakterlooze bouwkunstige versieringsmotieven worden pasklaar uit verschillende fabrieken besteld en zonder redelijken samenhang opgestapeld; zinlooze torentjes ontbreken daarbij zelden. Hoe luchtig en figuratief dit alles ook zijn moge, de kosten hiervan zouden de begrooting nog te zeer verzwaren, zoo hierin niet tegemoet werd gekomen door eene slechte, goedkoope constructie. Alleen dan kan, ondanks een matigen prijs, een ernstig en verzorgd werk samengesteld worden, wanneer alleen die materialen en bewerkingen vermeden worden, welke te kostbaar, maar niet onontbeerlijk voor een deugdelijke constructie zijn. Bij dit zomerhuisje te Noordwijk aan Zee is dit op de volgende wijze betracht. Het geheele gebouwtje is onder één groot dak gebracht, hetgeen belangrijk minder bewerkelijk is, dan een gecompliceerde kap, terwijl juist de groote dakvlakken, door den eenvoud van lijn, aan dit kleine huisje een eigenaardig karakter geven. De gevels zijn geheel uit baksteen opgetrokken. Ter hoogte van de raamdorpels begint het pleisterwerk. Op deze wijze is langs zuiver constructieven weg, aan de helder witte gevels een, door den gevoegden steen, tintelend rood basement gegeven. Het in levendige kleuren geschilderde houtwerk van ramen en deuren en de diagonaalsgewijze indeeling der blinden, maken de verdere versiering uit. Daar dit buitenhuisje uitsluitend bestemd is als optrekje voor de zomermaanden is er slechts alleen gezorgd voor de hoogst noodige vertrekken."
Intusschen was door gewijzigde omstandigheden een grootere behoefte ontstaan aan meerdere slaapkamers.
Door de gunstige planindeeling werd nu een behoorlijke uitbreiding zonder veel wijzigingen bereikt hoewel natuurlijk door de tijdsomstandigheden de kosten der verbouwing in geen verhouding staan tot de oorspronkelijke bouwkosten. Er is gepoogd ondanks deze uitbreiding toch het bescheiden karakter van het huisje te bewaren door het nieuwe bij het bestaande geheel aan tesluiten. De afbeeldingen welke van hetzelfde standpunt genomen zijn als de resp. teekeningen doen U zien in hoeverre dit geslaagd is; uit de bijgevoegde plattegronden blijkt duidelijk hoeveel ruimte door deze uitbreiding is gewonnen.
Zomerhuisje te Noordwijk aan Zee.
Zo dat verhaal is ook weer in uw herinnering gebracht nu nog Leonhard Lang: Hoe zat dat ook al weer? Hier een terugblik.
Soms gaat het je zo ontzettend aan het hart, dat Bloglevens een eenzaam einde vinden voor ze goed en wel tot leven zijn gekomen. Neem nu eens Leonhard Lang. De goede man wijdt de mooiste jaren van zijn leven aan het vorm geven van de badplaats Noordwijk, en verdwijnt dan in de vergetelheid....geen straatnaam die aan de schenker van al dat moois herinnert.  De sentimenten die daartoe aanleiding zouden kunnen geven zijn mij niet bekend!  Misschien kent iemand die emoties maar Afkomst heeft ze niet kunnen ontdekken.
Leonhard Lang, Architect te Noordwijk aan Zee[1873] heeft een hechte relatie met Noordwijk. Hoe hij daar gekomen is? Voorlopig blijft dat nog een klein mysterie. Maar hij overlijdt daar, 71 jaar oud op 9 mei 1944 in zijn woning, een villa met de naam 'Langsathe' aan de Pickéweg nummer 35.
 
L. Lang heeft voor een groot gedeelte het uiterlijk van de Badplaats Noordwijk aan Zee bepaald. Hij was namenlijk de architect en uitvoerder van zeer veel van de villa's die het Noordwijk aan Zee'se Zuidgebied sieren. Zijn afkomst blijft echter in nevelen gehuld. Hij huwde met mevrouw Eleonora Friederike Wolperding. Zij kregen te Noordwijk de volgende kinderen:
- Heinrich : Vader Leonard Lang;  Moeder Eleonare Friederike Wolperding;  Plaats Noordwijk; Geboortedatum 09-02-1903; Adresgegevens Zuidbuurt;  Beroep vader timmerman;  BS Noordwijk ; Akte Jaar 1903 Nummer 27 ;
- Emilie Anna:  Vader Leonard Lang;  Moeder Eleonora Frederike Wolperding;  Plaats Noordwijk;  Geboortedatum 02-04-1904; Adresgegevens Zuid Boulevard; ongenummerd ;Beroep vader timmerman;
- Ilse Clara:  Vader Leonhard Lang;  Moeder Eleonora Friederike Wolperding;  Plaats Noordwijk;  Geboortedatum 28-08-1905; Adresgegevens Zuid Boulevard 13;  Beroep vader timmerman;  BS Noordwijk;  Akte Jaar 1905;  Nummer 112;  H. Lang trouwt in 1944 te Lisse met M.H. Stange;
- Frieda Irma Lang : Plaats geboorte Noordwijk;  Datum geboorte 24-10-1909;   Woonplaats kind Zuid-Boulevard 13;  Vader Leonard Lang beroep timmerman;  Moeder Eleonore Friederike Holperding. Zij overlijdt circa 1944 te Amsterdam.
Emilie trouwt Henri Frederick van Panhuys en Ilse verhuist naar Arnhem. Opvallend is dat in de geboorteakten van de kinderen als het beroep van de vader niet -architect- wordt vermeld maar timmerman. Ook is in april 1944 aan de Pickéweg 35 overleden timmerman L.Lang,  maar hoe die dan verder in de familie past? Alweer een raadsel. Nieuwsgierig geworden naar de verrichtingen van Leonhard? Lees er de lokale kranten dan zelf even op na! Verhelderend! Nagekomen informatie:het enig kleinkind van de architekt Leonhard Lang stuurt 'Afkomst' het volgende bericht: "Ik heb voor u wat informatie over de achtergrond van Leonard Lang. De enige van de familie nog in leven is mijn vader. Hij weet meer over de familie Lang en bezit een fotoalbum met oa oude foto's van de familie en Noordwijk begin 19e eeuw. Mijn oma heeft ons vroeger eindeloos verteld over haar bijzondere jeugd in Noordwijk aan Zee en over haar vader. Leonard Lang in het kort:Geboren in 1873 in Stockheim in het Odenwald, Duitsland (net ten zuiden van de plaats Michelstadt).In die omgeving opgegroeid en een opleiding genoten zover bekend tot bouwkundige. Misschien ook eerder tot timmerman, maar niet bekend bij mijn vader. Ervaring opgedaan bij meerdere bouwprojecten in Duitsland. Hij reisde rond van klus naar klus. Laatste klus in Duitsland was de restauratie van een kasteel van de familie Von Inn- und Knipphausen in Noord Duitsland, na wat speurwerk van mijzelf  hoogstwaarschijnlijk Schloss Lütetsburg bij Norden (Oost Friesland),dat in 1893 door brand verwoest werd. Na die opdracht is hij (mijn vader denkt rond zijn 25e levensjaar dus circa 1898) in opdracht van dhr. Tappenbeck naar Noordwijk gekomen voor een verbouwing van Huis Ter Duin. Dat was het begin van zijn carriere in Nederland. Hij vestigde zich in Noordwijk, trouwde met Eleonora Friederike Wolperding.
Zij kregen 4 kinderen: Hein, Emilie, Ilse en Frieda. Zoals bekend bouwde hij vele villa’s en hotels in Noordwijk en richtte hij samen met Tappenbeck, Konijnenburg en Liefferink een bouwmaatschappij op. Hij is tijdens de tweede wereldoorlog, op 9 mei 1944, heel plotseling overleden in villa ‘Langstaete‘ aan de Pickeweg 35, het winterverblijf van de familie Lang. Het zomerverblijf was villa ‘Groot Ilse’, naast Huis ter Duin, op de locatie waar nu De Baak staat. Met als bijzonderheid de persoonlijke herinnering aan het 'Vrouwtje van Stavoren' in het zomerhuis van Villa Mariatta, al bijna 7 decennia
geleden.....dankbaar geheugen!

 Groot Ilse moest tijdens de oorlog worden afgebroken, omdat het in de vuurlinie lag. Gelukkig gebeurde dat na het overlijden van opa. Anders was dat zijn dood geweest." Tot zover deze belangrijke aanvulling door de kleindochter van de heer Leonhard Lang! Geplaatst door mijn noordwijkse afkomst op 10:15 1 opmerking: Wendoline van Panhuys zei Voor mij is dit een heel bijzonder bericht! Mijn naam is Wendoline Loline Emilie van Panhuys. Leonhard Lang is mijn overgrootvader. Ik ben de dochter van Henri Frederick van Panhuys, de zoon van Emilie Anna Lang en enige kleinkind van Leonhard Lang.
Notaris Mr. C. Punt veilt de Villa "Langsathe"Pickéweg 35 in januari 1950.
Zijn kleindochter schrijft in 2010: "Een aanvulling: Leonard Lang had 4 kinderen. Dochter Frieda stierf rond haar 40e levensjaar aan borstkanker. De enige van de familie nog in leven is mijn vader. Hij heeft meer informatie over de familie, inclusief een prachtig fotoalbum met oude foto's van de familie en Noordwijk. " Noordwijkse Huizen gaf haar indertijd de goede raad, over de foto's contact op te nemen met het Genootschap Oud Noordwijk.....ga daar vlug weer eens op bezoek!  Misschien kunt u het inzien.........