zaterdag 10 maart 2012

Heerlykheid van de Hooge Boeckhorst

Zo, nu moet u één ding heel oprecht aan Noordwijkse Huizen beloven: dat u al die klein getypte lettertjes gaat lezen. Het is namenlijk de eerste maar tevens ook de laatste keer dat dat hele nare werkje door uw scribent is gedaan. Dus toon uw waardering en lees terug wat - na vele uren naarstig type-werk-  aan uw oog kan worden onthuld. Eeuwige dank!
Maar het levert wel heel veel wetenswaardigheden op over de voorganger van de Nieuwste Noordwijkse wijk Boechorst. Ze openen daar op zaterdag 17 maart 2012 vanaf 12.00 uur de "Brede School Boechorst"!  Kom ook langs nodigt Noordwijkse Huizen u uit ,  kunt u gelijk met het restant van de "Vrye Heerlijkheeden" kennismaken.  Welkom!
Men is van Meeningen op Zaturdag 23 April 1785, 's-avonds ten 5 uuren precies, in het Heeren Logement aan den Burgh in Leyden, publiek te doen veilen en verkoopen De Riddermatige en Hooge Vrye Heerlykheeden de Hooge en Vrye en laage Boeckhorst beide een half uur van de Stad Leyden in Rhynland, met alle derzelver Hooge Rechten, Praeëmineurien en Regalia. Primative, Jachten en Visscheryen, alsmeede diverse Agterleenen van deze Heerlykheeden Releveerende: Voorts nog drie kapitaale Konynduinen en Vrije-Waranden met hunne Afweidingen en Zetten; item verscheide partyen - Wey-, Hooy-,  en Bosch-Landen; een florisante Herberg en Bierstekerye, met Kolf- en Kaatsbaan, Koe-Stal en alle vereischte Commoditeiten, zynde het Rechthuys van de Boeckhorst; nog drie Huyzen en erven; alles staande en geleegen onder de voorsz. Heerlykheden, als onder Noordwykerhout en Langeveld; mitsgaders nog drie Huysmans-Wooninge en Landeryens, staande en geleegen in den dorpe van Sassenheim; en eindelyk drie grafkelders, een in de St. Pieterskerk te Leyden, een in de Kerk te Noordwyk Binnen, een in de Kerk te Noordwykerhout; Zynde alles Breeder by de geaffigeerde Biljetten omschreven, en inmiddels uit  de hand te Koop: nadere informatie te bekomen ten Comptoire van den Heer e.B. Ten Dall, Procureur van de respective Hoven van Justitie, op den Beesten Markt in 's Hage, en van den Notaris van Stippriaan te Leyden, by wien ook de gedrukte Conditien en Voorwaarden te bezien en te bekomen zyn alsmede in de Post in de Star op het Rotterdamsche Veer te Leyden alwaar de Bescheyden en de Bewyzen van Eigendom dagelyks van een ieder kunnen worden bezigtigd.
De Veilinge van de Riddermatige en Hooge-Vrye-Heerlykheden DE HOOGE en VRYE en LAGE BOECKHORST , KONYNDUINEN en verdere TOEBEHOOREN, aangeslagen geweest jegens den 23 April 1785 op het Heeren Logement aan den Burg te Leiden, doch toen geen voortgang gehad hebbende, maar finaal geweigerd zynde, alleen om deze reden , dat den Verkooper zich niet genoegzaam had voorzitn van Strykgeld, maar na de denkwyze der Leidsche Notarissen daartoe noodig hadde ƒ4OOO-:-, of ten aller minste f 1500-:-,  zal nu geschieden in de Casfelenye van den Hove van Holland, ten dage nader te bepalen, en de finale gunning op den Vrydag daaraan volgende, beide 's avonds ten 6 uren precies; zullende de HERBERG en BIERSTEEKERYE , HUIZEN, LANDEN en BOSSCHEN, in de Vrye en Lege Boeckhorst gelegen, aldaar in 't Rechthuis geveild en finaal verkogt worden daags daaraan, 's avonds ten 5 uren , en in alles worden gevolgd de uitgegeven gedrukte Voorwaarden, met weinige noodige veranderingen in de Generale Conditien, dagelyks met en benevens alle de Bewyzen van Eigendom te zien in de Post in de Star te Leiden ; alwaar ook die veranderingen voor de Bezitters der gedrukte Voorwaarden gratis tebekomen zyn. Zynde alles als nog uit de Hand te Koop.Geen opmerkingen:

Een reactie posten