vrijdag 15 april 2016

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong: Prenten Huis ter Duin 1887-1937

hoe mooi het is,  het strand bij maanlicht. Twee schuchtere jongelieden komen te  voet over een door de maan beschenen strand aangelopen vanuit Wijk en Zee en Duin : Vink en Tappenbeck. Beetje belust op avontuur met het plan vooruit te komen in de wereld.
 Heinrich Tappenbeck, werd eigenaar van het Huis ter Duin. nadat het prachtige plan tot ontwikkeling van een badplaats, min of meer failliet was gegaan.
Maar Heinrich wist zich goed in de schijnwerper te zetten en zie daar: Noordwijk ontwikkelde zich van vissersplaats tot Badplaats met alle vormen  van vermaak voor de gasten.......zo opende zich menig Badseizoen in Noordwijk.
Het bestuur van de Noordwijksche Sportvereniging had de vorige week de redacteuren van eenige der voornaamste dag- en weekbladen — ook buitenlandsche — uitgenoodigd om, waar het bad- en sportseizoen aan den vooravond stond van wat men aan zee „het hoog-seizoen" noemt te bereiken, eens
kennis te komen maken met het bad- en sportleven in deze — wat aanleg, bezoek en inrichting betreft — voornaamste der Nederlandsche Noordzee-badplaatsen. En verschillende bekende en vooraanstaande journalisten hadden aan deze uitnoodiging gevolg gegeven. De invitatie, onderteekend door het dagelijksch bestuur der Sportvereniging : burgemeester jhr. W. C. v a n P a n h u y s, mr. C. P u n t en den heer A. H. D r o s J r., was ook in zóó hoffelijke termen vervat, dat wel géén wellevend mensch die kon weigeren, — bovendien noodigde de directie van het Huis Ter Duin de journalisten den volgenden dag tot een uitstapje ter nadere kennismaking met het Noordwijksche bad- en strandleven, terwijl de familie Tappenbeck, eigenares van dit prachtige hotelkomplex, de gasten tevens nachtverblijf en een lunch aanbood. .
Op het programma van de Noordwijksche Sportvereeniging stond bovendien een gala-maal en een dansavond : in het keurig ingerichte clubgebouw der vereeniging, het Casino, waar de heer Frits
Saur, van het bekende Haagsche restaurant, de leiding voert en die dan ook mede bij de ontvangst der journalisten aanwezig was. Daar waren voorts : de heeren W. F. van Heukelom en mr. Pijnacker Hordijk als bestuursleden der golfvereeniging, Dorsman als voorzitter der V.V.V. afd. Noordwijk, Wilhelm Tappenbeck als voorzitter der Maatschappij Zeebad Noordwijk, tevens als directeur-eigenaar van het Huis Ter Duin, — namens welke allen mr. Punt de gasten welkom heette. Hij drukte er zijn vreugde over uit, dat de vertegenwoordigers der pers gekomen waren om ook eens iets van Noordwijk te zien en, daar Zaterdag 9 Juli ons als extra herfst-cadeautje een wolkbreuk had gebracht, hij hoopte dat wij den volgenden dag onder gunstiger omstandigheden de badplaats zouden leeren kennen.
Zo moet het dus: Noordwijk in de belangstelling van de Pers: Uw Noordwijkse Huizen zal graag aan de rondleiding deelnemen: vooral dat etentje ruikt aanlokkelijk!