zaterdag 29 december 2012

Noordwijk Badplaats Sedert 1819

Een oud afgedankt badkoetsje, verlaten op een verloren stukje duin aan de Oude Zeeweg in Noordwijk...is het de nieuwe in Engeland vervaardigde Badkoets waarmee Jan Kemp in 1819 de Badplaats Noordwijk gestalte geeft? U mag het zeggen. Gaat jaren mee natuurlijk, nieuw houtwerk, een likje verf en het nieuwe seizoen kan worden geopend.

De Ondergetekende adverteert hier mede, dat hij, bezitter zijnde, van een nieuwe in Engeland vervaardigde en extra wel ingerigte BADKOETS, voornemens is, om, te beginnen met de maand Junij dezes jaars, door middel van dezelve, aan Heeren of Dames, welke dit zullen verlangen, gelegenheid te geven tot het gebruik van het Koude Zeebad; kunnende men zich tot dat einde aanmelden ten zijnen Huize te Noordwijk aan Zee, het welk tevens is ingericht om den aankomenden, voor en na het gebruik van het Bad, alle gemak te bezorgen; terwijl men zich aldaar van Ververschingen zal kunnen bedienen.- De ondergeteekende vleit zich, dat door deze inrigting, volkomen voldaan zal zijn, aan de begeerte, om alhier, op eene fatsoenlijke en zekere wijze, gebruik te kunnen maken van het aangename en der gezondheid voordeelige Zeebad, en zal geen moeite sparen, om, zijne begunstigers alle reden tot tevredenheid te geven, NOORDWIJK AAN ZEE den 25 Meij 1819.

Vandaag alweer 163 jaar geleden,  op de 29sten  december 1849 komt het leven van Oud Koopvaardij-kapitein Jan Kemp op 80 jarige leeftijd ten einde. Morgen gaan we met de kapitein mee op reis door zijn leven: vaart u mee?
Regionaal Archief Leiden