zaterdag 9 juni 2012

Silvester van Anrae in de Linden

Uyt de hand te koop een hegt, sterk en weldoortimmert Huys en Erve, staande en gelegen tot Noordwyk Binnen, over de Linden, nagelaten door Silvester van Anrae, verzien met veele fraye logeable Vertrekken, waer onder 3 behangen, Cimente Kelder en Keuken, een groote Plaets, een Stal voor 4 Paerden, een Koetshuys, een Speelkamer , en daer achter een fraeye Tuyn,voorzien met allerley soorten van uytgeleeze Vrugtbomen, Moes-Tuyn, en Afpergie-bedden.alles verder by de gegadigde te zien : Te bevragen by Christiaen van Anrae en Joan van Bommel te Leyden, Hend. van Anrae te Noordwyk, en Hend. van Eeckhout te Amsterdam. Sylvester van Anrae koopt het huis in 1716:
 " Op 24 apr 1716 verschenen voor schout en schepenen van Noordwijk:
Juffr. Catarina van Zanen, weduwe en boedelhoudster van wijlen Do. Isaacus Diericq, in leven bedienaar des Goddelijke woorts alhier. Zij verkoopt aan de heer Sijlvester van Anrae, wonende alhier: een aansienlijk ruim sterk en weldoortimmert huis en erve voorzien met verscheijde kamers en vertrekken, mitsgaders een grote tuin en boomgaard staande op’t Pleijn genaamd de Linde. Belend ten NO Pieter Jansz. Berendregt, ten ZO de Linde, ten ZW Dirk Uijttenbos en ten NW de achterweg. Met inbegrip van alle de tapijten en behangsels aldaar hangende en leggende. Servituten: een erfpacht van 17 st. sjaars aankomende de Bouchorst prove.Retroakte: 20 mei 1689. Koopsom fl. 5.100,- n.l. fl. 4.500,- voor het huis en fl. 600,- voor de tapijten en behangsels ingevolge taxatie bij schout en schepenen gedaan. Datum: 24 apr 1716."Is bij Catarina van Zanen, weduwe ende boedelhoutster van d’heer Isaacus Diericq, getransporteert aan d’heer Sijlverster van Anrae mette de voors. opstal. Voorts vrij om ?? contant den 24.04.1716."
30  juli 1716:  "Evert Jansz. Berendregt verkoopt aan de heer Sijlvester van Anrae een gedeelte van het erf gelegen achter zijn huis, aan de noordzijde strekkende van de muur van Dirk Uijttenbos op de rooijinge tot des copers muur toe, met de conditie dat de koper en zijn nakomers de muur ten eeuwige dage zal moeten onderhouden. Prijs: fl. 170,- ende een ducaat
tot vereeringe. Datum: 30 jul 1716. Prt. N, folio 73." uit "Van Karrespoor tot Klinkerweg" ISBN 9070796228
U krijgt er gratis en helemaal voor niets een stukje familiegeschiedenis bij, over Hendrik
bent u nu op de hoogte die trouwde met Susanna van Ypenburg, volgt Elisabeth VAN ANRAE, geb. 1698 te Amsterdam, ovl. 11 apr 1772 te Leiden, huwde13 februari 1718 te Noordwijk met Joan van Bommel geb. ± 1695, ovl. 17 mrt 1759 te Leiden, zoon van Michiel VAN BOMMEL en Maria VAN DAL, Elisabeth is de dochter van Sylvester VAN ANRAE en Joanna Barbara DAELDORP. Joanna Barbara Daeldorp is op 31 augustus 1700 begraven te Amsterdam. Johanna Sylvestersd van Anrae is gehuwd met Hendrik van Eekhout. Vraagt u zich nu ook af: "Hoe krijgt die Blogger dat toch allemaal bij elkaar?" Gewoon heel hard werken! Nu nog even verder speuren naar Christaan: Gaat vast wel lukken! Hij zou de Christianus Thomas kunnen zijn, gedoopt op 26 september 1683 te Amsterdam waarvan als ouders worden genoemd Sylvester van Anrae en Maria Tobias. Maria Tobias wordt te Amsterdam begraven op 4 juli 1684. Dan wordt er nog een echtgenote van Sylvester genoemd: Machteld van der Meije, begraven op 15 augustus 1692 ook te Amsterdam.
Tot zover de familie: Over het huis is er natuurlijk nog veel meer te vinden zoals in   "Kernpunten...27"  op bladzijde 7. Kernpunten is een uitgave van Vereniging de Oude Dorpskern te Noordwijk. U weet wel, die vandaag dat mooie evenement in "Binnen" organiseert: de Tuinmarkt onder de Linden. Heeft u er al even een kijkje genomen, niet vergeten even van al die bloemen en andere pracht te  gaan genieten.
Tot slot, vanmiddag gevonden op de Braderie in de Kerkstraat het  allerleukste winkeltje van Noordwijk van Ton Meijer met alles wat u maar zou willen hebben aan kunstige afdrukken op linnen en de nieuwste uitgaven van boeken over Noordwijk. Ga er maar vlug kijken......uw Noordwijkse huizen raakte er niet uitgekocht!