maandag 7 december 2015

De Competitie, Noordwijk 7 december

ONZE OLYMPISCHE RUITERS OP BEZOEK BIJ METRO-GOLDWYN-MAYER

Kroniek; Hof, Diplomatie, society, kunst en letteren jrg 18, 1932, no 9/10  01-09-1932 (schatting)

Wat doet zoveel sterrenweelde uit Hollywood  in de badplaats Noordwijk. U heeft een hele weg te gaan.......uw blogger geeft het toe. Maar denk even mee: U heeft geen gegevens over de familie waarvoor een prachtige villa in de Zuid gaat verrijzen....de naam komt terug onder een afbeelding van een mooi gezelschap......dat is het dan....maar toch? Of het in-verdrietige verhaal van het arme dienstmeisje dat zo noodlottig aan het eind van haar aardse bestaan kwam ? Had u het ooit geweten zonder deze notitie? Of over het bestaan van een beeldend bouwer met de naam Lang die voor een deel het aanien van de badplaats bepaalde....u had het niet geweten.....vast niet!

Om een publicatie over de Noordwijkse "import" timmerman/ architect en makelaar leven in te blazen een voorzichtige lijst samengesteld dankzij de inspanningen van de vereniging Erfgoed Leiden.....dank daarvoor, u kunt  door het aanklikken van de links de artikelen zelf bewonderen in de bladen. U zult het uw blogger vergeven, niet alle schrijffouten uit deze opsomming te hebben verwijderd............wens u veel kerstgepuzzel met deze opgave. Goede raad.....speur in de tussentijd ook even naar uw eigen relatie met Noordwijk!
Engel B. en A. Z., beiden van Noordwijk, ftonden terecht-, beklaagd van diefstal in Vereendging van bloembollen (irissen), wedko do eigenaar Z. Aroor geen f 20 zou hebben Villon missen. ... Op Vrijdag 3 Januari 1003 zal worden AA.NKFSXFFD voor de Maatschappy „BUIS TER DUIN" te Noordwijk aan Zee:

| Leidsch Dagblad | pagina 6

NOORDWIJK. Geboren: Maria, D. van K. Kooi en E. Gortzak. Wilhelmus Petrus, Z. van J. Braun en C. W. Paardekooper. Emillie Anna, D. van L. Lang en E. F. Wolperding. Dirkje, D. van C». Duijndam en J

| Leidsch Dagblad | pagina 16

Noordwijk, 10535 11 ... Notaris BIN NENDIJK, te Noordwijk, zal by opbod en af slag op Dinsdagen (4 en 15 No vember a.s., te 12 uren, in het Badhotel „Konijnenburg" te Noordwijk aan Zee TER- KOOPEN:

| Leidsch Dagblad | pagina 7

De Villa „HAUFE," bevattende 12 Kamers, Veranda, Keuken, Kelder en Zolder, met ERF, te Noordwijk aan Zee, naby het Strand, groot O aren, SO centiaren. ... Te bezichtigen op alle werkdagen, öilts men zich daartoe aanmoldt by den Heer L. LANG op Klein Ilse" aldaar en te aanvaarden by de betaling der Kooppenningen '°P 2 Januari a. s.
Noordwijk, 20 Docomber 1904. 12445 22 L. LANG.

| Leidsch Dagblad | pagina 5

Het bouwen van een VdBa, te Noordwijk- aan-2ee. ... Bestekken met 2 teekoningen z(jn van af 5 Angnsins tegen betaling van ƒ2.50 verkrijgbaar, b(j de heeren L. LANG, te Noordwl)k-aan-Zoe en 3. J. DE JONGE, to Beverwijk, al- waar ook inlichtingen te
       

| Leidsch Dagblad | pagina 1

NOORDWIJK. Door architect H. Liefferink werd voor de „Noordwijksch'e Bouw maatschappij'' aanbesteed het bouwen van dertig woningen te Noordwijk-Binnen. Oor spronkelijk was de begrooting f 56 ... Firma HoogenbirkBoonakker, Beek, Hil versum, f 70,500; F. Marcelis, Leiden, f 64,350; E. J. Briigemami, Oudshoorn, f 6-1,126; W. P. de Vreedc, Noordwijk, ■f 69,000; K. de Bes en J. Kraay, Noord- wijk

| Leidsch Dagblad | pagina 4

Hot Binnen- en Bniten- Rchllderwerk van het Knr- hana ,,Huis ter Dnin" en verschillende Dependan ces te Noordwijk a. Zee, Inforraatièn verstrekt ... L. LANG, Bouwkundige, 571 15 Noordwyk aan Zee.

| Leidsch Dagblad | pagina 1

NOORDWIJK-AAN-ZEE. Wij waren ■dezer dagen in de gelegenheid kennis te nemen van 'n nieuwigheid op 't gebied van grondboring. De architect, de heer L.. Lang, alhier, laat voor een zijner princi palen ... NOORDWIJK. Gisteravond trad prof. dr. L. Knappert, van Leiden, op voor de afd. Noordwijk van den Ned. Protestan tenbond met liet onderwerp: Willem van Oranje en het Calvinisme."

| Leidsche Courant | pagina 2

De uitslag der Gemeenteraads verkiezingen te Noordwijk. ... De volgende nummers1 muntten -boven! alle andere uit in fijnheid Van uitvoering. Flore^la belle, ouverture va-n L. Lang-j lois, Travaille et Progrès, Pas Redouble^ dpor L. Verbeek, maar vooral Marie

| Leidsch Dagblad | pagina 1

NOORDWIJK-AAN-ZEE. Gisteren heeft de heer L. Lang, architect alhier, voor zijn principaal, den heer A. Ham, aanbe steed: het bouwen van een café-restaurant op de Hoofdstraat. Ingeschreven werd door ... NOORDWIJK. Dc heer II. Meijers, die zooals wij al meer konden vermel den ie^en groote handigheid heeft in het vervaardigen van vliegers van aller lei vorm en grootte, heeft wederom succes gehad met
       

| Leidsche Courant | pagina 1

voorzitter, den heer C. J. L. v. d. Meer te Noordwijk, die tij delijk ook het secretariaat waarneemt. De heer P. G. Paardekooper te War mond, heeft n.L v/egens drukke bezig heden ontslag genomen als lid van

| Leidsch Dagblad | pagina 11

Zich aan te melden bij L- LANG, Zuid-Boulevard, Noordwijk a/Zee. ... Bij een familie, die van' Juni tot eind Augustus tc Noordwijk- aun-Zee komt wonen, wordt voor dien tijd gevraagd: een- alles zins bekwaam 4080 9

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Noordwijk (Z.-H.). ... van het bouwen eener VILLA te Noordwijk aan Zee, op Woensdag 29 September 1915 des voor middags te 11 uur ten kantore van ondergeteekende, alwaar teekening en bestek van af Donderdag 23 September a

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Bij de door den heer L. Lang ge* houden aanbesteding van het bouwen "eener villa in de zuidduinen, werd door de navol gende personen ingeschreven, de heeren K. de Bes Az., Noordwijk, f29,000; W. P ... NOORDWIJK-BINNEN.

| Leidsch Dagblad | pagina 4

HET BOUWEN VAN EEN LANDHUIS TE NOORDWIJK- WIJK-AAN-ZEE IN DE ZUID DUINEN. ... Bestek en Teekening van af Dins dag 30 November a.s., tegen f 1.50 per stel, verkrijgbaar bij onderge teekende. 3305 27. L. LANG,

| Leidsch Dagblad | pagina 4

het bouwen van een landhuis te noordwijk- wi.jk-aan-zee in de zuid duinen. ... Bestek on Teekening van af Dins dag 30 November a.s., tegen fl.50 per stel, verkrijgbaar bij onderge teekende. 3305 29 l. lang, l.'-j- Bouwkundige, j Noordwyk-aan-Zed.

| Leidsche Courant | pagina 2

Leiden. Bij de heden in „Zomerzorg" door den architeot L. Lang, van Noord- wijk a/Zee gehouden aanbesteding van „het bouwen van een Landhuis te Noordwijk a. Zee in de Zuidduinen" waren ingekomen 6 ... inschrijvingen, t. w. van A. Harteveld en A. de Vrind Leiden f 25000, W. Hoek, Haar lem f24620; S. de Boer, Hillegom f24.600; J. H. Inthorn, Noordwijk f 24.440; Gebrs, A.

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Door den bouwkundige den heer L. Lang, te Noordwijk-aan-Zee, werd heden voormiddag in „Zomerzorg", alhier aanbe steed het bouwen van een landhuis te Noordwijk-aan-Zee in de zuid-duinen, ... - Ingeschreven werd door de heeren A. Hartevelb en A. do rind, te Leiden, voor 25,000; W. Hpek, te Haarlem, voor 24,620; S. de Boer, te Hiltegom, voor 24,600; I. M. Imthorn, te Noordwijk, voor f 24

| Leidsch Dagblad | pagina 6

Dagel. Motorbootdienst Noordwijk-Leiden. ... aan verschillende Villa's te Noord- w^jk-aan-Zee, kunnen nadere in lichtingen bekomen b\j L. LANG, Bouwkundige, Noord wijk a/Zee.
met Garage, Duin cn Bouwterrein, te Noordwijk-aar.-Zeo aan den Rembrandtweg, Piokéwsg e:i Koe- pelweg, groot 55 Aren, S2 Centi aren. In 6 poreeaien. ... To bezicSligon op al'© w r'.Jagen, mits mon zich da&rteo voor po:c. 1 aanmoldo bij den heer L. LANG, te Noordwi^r-ean-Zeo en te aan vaarden bjj de betaling dr/r koop penningen, vóór of op 1 Juni a.s.        

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Notaris BINNENDIJK, NOORDWIJK, ... Ta bezichtigen op alle werkdagen, mits men zich daartoe voor pecc. L' aanmelde bij den Heer L. LANG, te Ncordwijk-aan-Zeo en te aan vaarden bjp de betaling der koop penningen, vóór of op 1 Juni rt.st
              
      

| Leidsch Dagblad | pagina 4

gevraagd, by L. LANG, Noordwyk aan Zee. 9368 ... een PAND met Schaar en Erf te Noordwïjk aan de Kerkstraat, prima Win kelstand cn door zijn ruimte voor alle doeleinden geschikt. Binnen 3 weken vrij van huur.