maandag 11 november 2013

Sport in Noordwijk: Zeilvliegerij

ALS HET GELD WEER WAT LOSSER WORDT, VERWACHT MEN EEN GROOTE OPLEVING
Te Noordwijk wordt het zweefvliegen met enthousiasme en met goede resultaten veelvuldig beoefend. Hier zien we een blik op het strand, waar de oefeningen plaats hebben. De zweefvlieger zien we hier „los van den grond". Het vereischt veel atmosferische kennis en goede stuurmanskunst om zoo eenige
minuten in de lucht te kunnen blijven.
Flying is not dangerous at all. Rakelings voor de duinen bij de tweede badplaats van Den Haag, Kijkduin, was een groote roode vogel van de Imperial Airways neergestreken op het breede strand, langs een strandpaal geglipt en juist nog voor het opkomend water tot stilstand gekomen.
„Hinchcliff, the one eyed pilot" had een noodlanding moeten maken. Journalisten snelden naar Kijkduin en persten nieuws uit den lachenden luchtvaarder, die het geval heelemaal zoo erg niet vond als de menschen van de krant en dan ook laconiek op een vraag van één hunner, of de noodlanding bijzonder gevaarlijk was geweest, antwoordde: „Well, flying is not dangerous at all."!
.B.v. de vraag naar Nederlandsche machines voor amateurs is nog niet groot genoeg om een behoorlijk bedrijf continu met seriewerk aan den gang te houden. Seriewerk maakt, zooals bekend, het product goedkooper. Het betrekkelijk geringe aantal amateurs is bovendien oorzaak, dat de groote „men" nog niet heeft gezien welke vlucht de amateurvliegsport kan nemen.

Maar. . . . bedriegen de voorteekenen niet, dan staan wij aan een keerpunt. Van Tijen is de eerste amateur, die een echt degelijke, normale groote vlucht heeft gemaakt. De zakenman gaat zien, dat er in het eigen vliegtuig voor hem en zijn export-manager nieuwe mogelijkheden schuilen. Als de malaise het geld niet verslond en blokkeerde, dan zou de Panderfabriek al te klein zijn, want er hangen heel wat bestellingen in de lucht, maar het definitieve fiat tot den bouw waagt geen zakenman thans uit te spreken.
De Delftsche studenten leven op, in Groningen staat een nieuw centrum van vliegsport op geboren worden, vele — merkwaardig genoeg — kleine gemeenten zinnen op een vliegveld voor amateurs. Het dringt aan alle kanten, maar het geld zit vast. Als.......