woensdag 11 februari 2015

De Competitie, Noordwijk 11 februari

Tilla Durieux als 'Eliza' in 'Pygmalion'
 van B.Shaw in een schilderij van Auguste Renoir
De competitie, Noordwijk 11 februari brengt u de beeldschone dame  TILLA DURIEUX die al vele afleveringen van de Blog Noordwijkse Huizen heeft gevuld. Ze blijft boeien en vandaag maakt ze een wandelingetje met haar hondje. Gezéllig! Een stuk minder gezellig was de inhoud van de blog op 11 februari 2009: Sluiting van de duinen! Veel overheidsdienaars bleken er nodig te zijn om de orde in het met braamstruiken en duindoornen gekroonde natuurgebied te beschermen.  Toch was het juist die vóóroorlogse vrijheid in de beginjaren van de vorige eeuw die de actrice aan Noordwijk bond.
De Tijd
12-04-1958
Tilla Durieux heeft in een boek, getiteld: Eine Tür steht offen (Non Stop-Bücherei, Berlin Grünewald), van haar leven verteld. Het is zeker niet het relaas geworden dat men van een oude actrice mag'verwachten.
De Sumatra post
De Ziel en het Toneel
3-10-1926
Nu we over onze actrices van het oogenblik spreken, volge hier tevens een woord van treffende tooneelwereldwijsheid, deze dagen door de groote Duitsche actrice Tilla Durieux in het Berl. Tageblatt geuit. Tilla Durieux is ook in Amsterdam een beroemde bekende. Men zag haar hier in 't voorjaar o.a. in Ibsen 's gruwelijk stuk „Hedda Gabler" spelen, een week nadat haar eigen echtgenoot de kunsthandelaar Paul Cassirer te Berlijn zelfmoord pleegde, uit rampzaligheid over de door haar aangevraagde scheiding. Het echtpaar Cassirer Durieux bezat in ons lieve Nederland, in Noordwijk, een villa, waar iedere zomer de rust der vrije weken genoten werd.

Het Vaderland
2-06-1925
TILLA DURIEUX.
Aan de Hollandsche Lelie heeft Tilla Durteux verteld: „Ja, ik ben heusch een Hollandsche geworden," verzekerde ze, „dat wil zeggen: mijn man, die zijn groote kantoren o.a. in New- Vork, Berlijn en Amsterdam heeft, heeft mijn liefsten wensch een mooi, wit huis met groene luiken in Heemstede te koopen, vervuld en daar wonen we nu 's zomers. Nog tien dagen op tournee naar Zwitserland na de Hollandsche tournee, en dan begint tot October de heerlijke rust in 't mooie Heemstede, 'k Ben dol op Bloemendaal en Heemstee, op heel Holland trouwens. Van 1903 tot den oorlogstijd brachten we onze zomers op Noordwijk door, maar toen hebben we de villa daar verkocht vanwege de tijdsomstandigheden.

Bataviaasch Nieuwslad
1-08-1925
Een Gesprek met de Tragedienne Tilla Durieux.
Met d beroemde Duitsche tragedienne Tilla Durieux, die den 12en Juni te Den Haag in „Der Schatten" en 18 Juni in "Fedora" optrad, had de redacteur van de Telegraaf in Den Haag een onderhoud: Het is merkwaardig zegt hij hoe weinig in deze levendige, geestige vrouw het uiterlijk de „tragedienno" doet vermoeden. Maar men moet bedenken, dat het de moderne tragedienne is, nerveuzer, minder streng van lijn. De tragedienne van het moderne stuk en zelfs van Wedekind. Waarom zij hier niet in een stuk van Wedekind speelt? Zij had het gevoel, dat in de landen, die den oorlog niet meegemaakt hebben, Wedekind niet begrepen werd en niet in den smaak valt. Ook in Zwitserland zou zij niet met zijn Werk komen. Maar Wedekind schreef toch reeds lang voor den oorlog? Ja, doch toen was hij in Duitsehland ook niet bepaald bemind. Dat is eerst later gekomen en zijn invloed op het jonge geslacht is ongehoord; Mevrouw Durieux, die met den kunsthandelaar Paul Cassirrer te Berlijn gehuwd is, en vele jaren 's zomers geregeld Noordwijk heeft bezocht, heeft nog nooit in ons land gespeeld. Het zal haar zeer benieuwen hoe het publiek hier op haar spel reageert. Na haar groot succes met Wedekind's „Franceska'' te Berlijn in de warme maand Mei, is zij niet bevreesd voor het weer, als het de menschen interesseert zal het publiek toch wel, komen. En zij heeft  alle hoop na haar buitengewoon succes in Amerika, waar zij in een Broadwaytheater (waar anders nooit 's avonds in 't Duitsch gespeeld wordt) met „Der Schatten" zooveel opgang maakte