donderdag 18 september 2014

Uitstappen bij het Casino: Optimisme in Seizoen 1938

U weet het al, zodra de zaterdag aanbreekt krijgt Noordwijkse Huizen als vanouds zin om te gaan stappen....Casino als meest begeerlijke optie met de Solids op het toneel....blijft nummer één, maar optredens uit een ver verleden van bandjes die wat naam betereft ook niet al te veel zeggen wakkeren de speurzin weer aan.....blijf mee stappen, we gaan op zoek naar alle muziekgezelschappen die in het onderstaande artikel uit het Algemeen Handelsblad van 1 juni 1938 genoemd. Stem dus zaterdag de 20ste weer af op  Noordwijkse Huizen!
Onze badplaatsen tooien zich Noordwijk gaat vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Het seizoen te Noordwijk begint op 2 Juni a.s. D.w.z. de groote hotels openen dan hun deuren. De voorbereidingen zijn voltooid, en het is met meer pieizier gebeurd dan eenige jaren geleden, nu het bezoek aan de badplaats zich weer in stijgende lijn beweegt De gulden tijd, dat Noordwijk maanden te voren was volgeboekt en dat de gasten een maand en langer bleven, zal wel niet zoo gauw terugkeeren, naar men verwacht stellig, dat het seizoen 1938 weer wat beter zal zijn dan verleden jaar. Deze verwachtingen zijn in de eerste plaats gegrond op een toenemend bezoek van buitenlanders. De Duitschers komen graag naar onze Noordzeebadplaatsen, vooral naar Noordwijk, maar alles zal afhangen van de reisregeling. Verleden jaar werd voor reizen naar Nederland ƒ 900.000 door de Duitsche regeering beschikbaar gesteld, welk bedrag binnen 24 uur werd opgevraagd. Thans zou een bedrag van anderhalf millioen beschikbaar zijn. De politieke toestand in Centraal Europa heeft Verder in Engeland meer belangstelling doen ontstaan voor een verblijf in ons land, temeer waar de binnenlandsche strubbelingen, en het ontbreken van een wereldtentoonstelling Frankrijk als toeristenland sterk deden achteruitgaan. De Engelsche reisbureaux maken dan ook veel reclame voor “populaire tours" naar ons land. De toestand in het buitenland zal — gelijk toen in Noordwijk verwacht — ook meer landgenooten naar onze badplaatsen doen trekken. Noordwijk heeft derhalve een intensieve reclame gemaakt in binnen- en buitenland. Een nieuwe folder, die een uitstekend beeld geeft van de zoo mooie badplaats, is in 15.000 exemplaren in Nederland en in 10.000 exemplaren in het buitenland verspreid. En deze reclame heeft reeds thans tastbare resultaten opgeleverd. Het gaat niet ~wild" met de verhuring in Noordwijk, maar er wordt verhuurd Zoowel in de hotels als in de pensions en de Villa's. Er is, vergeleken bij verleden jaar, weer meer vraag, en als een kenmerk van betere tijden mag voor Noordwijk zeer zeker gelden het feit, dat er weer gebouwd wordt. Landhuizen in de duinen, pensions vooral aan de Zuid Boulevard, gelijk deze rustige zijde van Noordwijk thans heet. Laten wij er bij zeggen, dat de bebouwingsvoorschriften er volkomen op zijn gebaseerd om het cachet van Noordwijk als badplaats te handhaven en de groote hotels waken natuurlijk angstvallig voor een belemmering van het uitzicht op duin, zee en strand. In dit opzicht zou de gemeente meer kunnen doen door eindelijk eens een oplossing te Zoeken voor het probleem der parkeerplaatsen langs den Noord-Boulevard. Rijen auto's en bussen, benemen thans een rustig kijkje op strand en zee, Een stap in de goede richting is het feit, dat het sluitingsuur dit seizoen i» bepaald op 1 uur. De hoofdzaak blijft echter wat Noordwijk "als vermaak en vertier” heeft te bieden. Voor vele gasten is immers het natuurschoon van deze badplaats, waarover wij niet veel behoeven te zeggen, niet voldoende. Het moge ook over de moderniseering van het „Rembrandthotel" of van het “Huis ter Duin", waar de architect, ir. B. Bijvoet, uit Amsterdam, een Ideale balzaal heeft geschapen. Deze tijd van «en bescheiden opbloei schept trouwens overal Vernieuwing. Voor gebrek aan amusement behoeft men dézen zomer in Noordwijk zeker niet bang té zijn. Allereerst is er het omvangrijke sportprogramma met een internationaal schaaktoernooi en internationale tenniswedstrijden. Op banen van de Noordwijksche Golfclub worden den heelen zomer door, iedere week, wedstrijden georganiseerd. Het ligt in de bedoeling in het Casino der Noordwijksche Sportvereeniging «en zeer afwisselend programma te brengen, het Roemeensche orkest Iliescu zal er het muzikale deel verzorgen. In het „Huis ter Duin" speelt in het voorseizoen John van Brück en in Juli en Augustus Spezialetti, een Italiaansche strijk, bekend uit de House of Lords en Gooiland. Het Palace-hotel brengt een speciaal samengesteld attractie-orkest, onder leiding Van Nick Ward. In de Pergola van het Rembrandt-hotel en in de danszaal van het Oranjehotel zal een Finsch strijkje, onder Malewsku, Zich doen hooren. En dan niet te vergeten de Vroolijkheid van lm weiszen Rössl, dat een groot aantrekkingspunt is, ook voor passanten. Afwisseling is er derhalve genoeg, om nu nog maar niet te spreken van de dansavonden en feesten, welke in de groote hotels en pensions zullen worden georganiseerd. Noordwijk gaat met vertrouwen het nieuwe seizoen tegemoet.


(Van onze correspondenten). Algemeen Handelsblad 01-06-1938