zondag 7 september 2014

Uitstappen bij het Casino: Palace's Straperlo


Zijn er overeenkomsten te ontdekken tussen een hotel in crisistijd anno 1934 of 2014? Lees de woorden van een horeca-tycoon uit een ver verleden Directeur van het Palace Hotel, de heer L. van Sterkenburg.  In dit interview wordt teruggekeken op het voorgaande seizoen waarin het "Succes" van het gokspel Straperlo wordt bejubelt. Meer over de affaire in Noordwijk leest u hier.MAANDBLAD „DE KRONIEK" /71/1-4-1934


Komende BADSEIZOEN

De heer van Sterkenburg, Dir. Palace-Hotel, Noordwijk

Wij hebben een interview gehad met den heer van Sterkenkurg, den bekenden directeur van het Palace-hotel te Noordwijk, teneinde uit deskundigen mond het een en ander te vernemen over de vooruitzichten in onze badplaatsen. De heer van Sterkenkurg dan gaf ons als zijn mening te kennen : „Zoals ik U reeds bij een vorig onderhoud mededeelde, verwacht ik een zeer slecht seizoen en dit baseer ik op het volgende : Onze prijzen zijn, niettegenstaande de groote prijsverlaging van verleden jaar, waarbij de prijzen voor volledig pension met kamer in het Palace Hotel gesteld -werden op f 5.50 tot f 7.50 (in 1929 van f 12.,— tot f l6.,—), nog veel te hoog in vergelijking met het buitenland en voornamelijk de badplaatsen aan de Belgische kust. De pensionprijzen zijn misschien ongeveer hetzelfde, maar de bijkomstige dingen zoals diverse kleine consumpties, kaden enz. zijn daar veel goedkoper. U zult zeggen : „Waarom verlaagt U dan deze prijzen niet?" Dit is ons helaas onmogelijk, omdat wij juist door deze bijkomstigheden onze groote vaste kosten denken goed te maken. Hetgeen ons echter niet gelukt, omdat deze laatste veel te hoog zijn en vooral juist in vergelijking met ket buitenland. Onze belastingen, w.o. bij voorbeeld de personele belasting, zijn zoo hoog, dat het haast onmogelijk is deze te verdienen. Voor het Palace Hotel alleen betaal ik voor een tijdperk van 3 a 4 maanden f 2000.,— personele belasting en dan de andere belastingen nog. Een tweede reden, waarom onze prijzen in vergelijking met het buitenland zoo hoog zijn, is de waarde van onzen Gulden. Voor een buitenlander is het bijna onmogelijk in Holland te komen, terwijl het voor een Hollander zeer aantrekkelijk is, met zijn duren gulden naar het buitenland te gaan.zou er geen sterveling meer komen. Maar dit alles is nog niets als men bedenkt, dat zelfs den menschen verboden wordt kun geld te verteren op de manier die zij zelf wenschen. En hiermede kom ik op de veelkesproken kwestie „Hazardspelen .
Kansspel. In 1934 wordt het gokspel Straperlo door de minister van Justitie verboden. Straperlo is een behendigheidsspel: langs een spiraal wordt een balletje geworpen dat in een van de 25 vakjes zal vallen. Het wordt veelal in de Nederlandse badplaatsen gespeeld.
Verleden jaar hebben wij het geluk gehad het „Straperlo” in het Palace Hotel te exploiteeren. Ik kan U de verzekering geven, dat wij sinds jaren niet zoo’ n goed seizoen gemaakt hebben. En wat is eigenlijk „Straperlo" ? Een surrogaat-Roulette, die geen vreemdelingen trekt, maar toch de Hollanders in eigen land hield. Indien wij dus de werkelijke roulette in onze badplaatsen konden krijgen, dan zouden niet alleen de Hollanders hun geld in eigen land verteren, maar zelfs buitenlanders hier heen trekken! Om U aan te toonen wat voor aantrekkingskracht de hazardspelen uitoefenen, kan ik U ket volgende vertellen: 7 jaar geleden was ik onder-directeur van één der grootste Hotels van Ostende. Van de 500 gasten, die wij daar konden bergen waren ongeveer 200 Engelschen, 250 Hollanders en de rest Franschen en Belgen. Als op Zaterdagavond 8 uur de Engelsche boot vol met weekend-gangers aankwam, dan waren deze om 9 uur reeds in het Casino tot den volgenden morgen 7 uur. Van 7 uur tot half één werd geslapen, daarna geluncht en van 2 tot 5 uur trok de totalisator op de paardenrennen al deze menschen. ‘s Avonds om 8 uur gingen deze weder met de nachtboot naar Dover terug. Zoo deden niet alleen de Engelschen, maar honderden Hollanders ook. Dit is niet alleen zoo in Ostende, maar Monte-Carlo, Nice, Cannes, Evian, Chamonix, Algiers en Vichy, in welke plaatsen ik gewerkt heb.

Dat onze prijzen nogal hoog zijn, is nog niet zoo ‘n groot bezwaar, als wij maar in staat gesteld werden, ook voor deze betrekkelijk dure prijzen meer te bieden dan elders. Dit is echter geenszins het geval.

De verschillende verbodsbepalingen maken het doorbrengen van ,,Vacantie in eigen land" tot een kwelling. Verbeeldt U, dat men U in ket buitenland dwingt s avonds om 12 uur naar bed te gaan en 's ochtends oudbakken brood bij Uw ontbijt te eten, U verkiest 's avonds na 8 uur of 's Zondags een sigaar te koopen, enz. Men zou dat toch belachelijk vinden. Als deze , bepalingen in de buitenlandsche badplaatsen of seizoenplaatsen van kracht waren

Het staat dus volgens mij onomstootelijk vast, dat, willen wij nog iets bereiken in het komende seizoen en in de volgende jaren, de hazardspelen in de voornaamste badplaatsen als Scheveningen, Noordwijk en Zandvoort getolereerd moeten worden. Het bezwaar van den hoogen gulden is dan ook opgelost, daar dit dan tevens een aantrekkelijkheid zou zijn, vanwege het hoogere spel. Dus geen Straperlo, omdat dit niet in het buitenland bekend is. Van de hazardspelen komen het meestin aanmerking roulette en baccarat, benevens trente et quarante. Ik heb eens gedurende eenigen tijd de Directie gehad van een Speelclub in het buitenland en al deze spelen van dichtbij leeren kennen. Men moet er echter voor waken, dat een strenge controle van staatswege wordt uitgeoefend en tevens ket grootste percentage van de winst in de schatkist vloeit. Het beste is een voorbeeld te nemen aan Monte Carlo, waar niemand heel gemakkelijk toegang tot het Casino verkrijgt. Hiermede zouden tevens de wantoestanden van verleden jaar met het,,Straperlo” uit den weg geruimd zijn .

Tot zoover de heer Sterkenkurg.

Wij hopen, dat de Regeering ernstig rekening zal houden met de inzichten van dezen bekwamen en bezonnen deskundige, vooral in dezen somberen tijd.
Tot zover dus het interview met directeur Lous van Sterkenburg.  Hij bedenkt al weer snel een ander plan: "Pension Tournante" De gasten kunnen vrij circuleren tussen de aangesloten hotelbedrijven: overnachten in Noordwijk, lunchen in Den Haag of dineren bij Coomans in Rotterdam...briljant plan......!
In Noordwijk bewoonde hij de villa "Tida Kira", het later "White Lodge" , de man is actief! In 1936 organiseert hij in Hotel Rembrandt, een van zijn "De 3 van Noordwijk " hotels, waarvan alleen het Oranje Hotel nu nog niet is genoemd,  een galafeest waarvan de baten ten goede komen aan het Rode Kruis en nodigt daarvoor de zangeres Adelaïde Ball uit, de ster van de Broadway Blackbirdshow en zangeres bij Duke Ellington die speciaal voor haar het nummer Solitude heeft geschreven.
Naast nieuw leven in café - restaurant "Im Weissen Rössl" ziet hij ook kans Sans Souci, de voormalige Dobbelmann residentie,  weer  nieuw leven in te blazen, met een gezellig borreluur, uitstekende keuken en het amusements-orkest van "Stefan JR".