dinsdag 28 april 2015

De Competitie, Noordwijk 28 april


Vandaag is het alweer een feestdag.....mijn moeder - zou- had ze het mogen beleven, haar 99ste verjaardag hebben gevierd.....maken er een gezellige dag van daarom doen we vandaag op 28 april een bakkie in de theetuin van Oeds Pieter Waller Zeper ergens in Noordwijk aan Zee waar hij tesamen met zijn echtgenote Petronella Agatha Hulshoff resideert. Ja vergeef me deze hoogdravige beschrijving maar de vorstelijke overdosis van gisteren begint wat op te spelen. Overigens kunnen we trots zijn op onze Noordwijk vertegenwoordigers prins Pieter-Christiaan en prinses Anita, vlot stel, een vlotte badplaats waardig. Goed terug naar de speeltuin......
 Doe gelijk nog maar wat zoekwerk voor de blog Mijn Noordwijkse Afkomst: paar advertenties om het één en ander aan te vullen, maar verder valt het niet mee te bloggen met een houten kop......schuld van de ORANJEBITTER!
Leest u ook eens aandachtig deze aanbeveling bij de opening van de Vacantie-Inrichting. Let op de details van het prille begin van de badplaats, nog maar één villa  van het te realiseren duinpark is voltooid en slechts één simpele staak in het duin duidt de plaats waar het Kurhaus zal komen te staan en een tramverbinding is in aanleg......mooi stukje badplaats geschiedenis uit het jaar 1884.

Het nieuws van den dag: kleine courant 04-07-1884
"De Eerste Vacantie-Inrichting in Nederland.
Steekt, onder de badplaatsen, Zandvoort Scheveningen naar de kroon, toch zijn er ook, met bescheidener aanspraken, langs onze kust nog anderen, die, door landelijke ligging of weelderige duinenrij, ongemeen bekoorlijk zijn. Tot deze laatsten behoort voorzeker Noordwijk. Op een uur atstands van het station Piet Gijzenbrug aan de Holl. spoor gelegen, biedt het voor den stedeling, die ontspanning zoekt van afmattenden arbeid, een stil en rustig verblijf, — voor den kranke eene schoone gelegenheid aan om in de zilte golven opbeuring van verzwakte lichaamskrachten te vinden.

De Maatschappij “Noordwijk, die zich eenigen tijd geleden aldaar constitueerde, heeft dan ook terecht begrepen dat, wanneer zoo; door den aanleg van een park, als eene verbeterde aansluiting aan het spoorwegnet, de aantrekkelijkheid dezer badplaats werd verhoogd, de stroom der bezoekers, die 's zomers, zoowel te Noordwijk Binnen als te Noordwijk aan Zee, hunne tijdelijke tenten komen opslaan, zeer zeker zou toenemen.

De stremming, die zich in den laatsten tijd, door de mingunstige tijdsomstandigheden, evenwel bij vele ondernemingen openbaarde, doet dit ook bij de volvoering van het grootsche werk, dat de Maatschappij “Noordwijk” zich bij hare oprichting ten taak stelde, en waarvan wij toen in ons blad eene uitvoerige beschrijving gaven. Wel zijn de kronkelende straatwegen, nu rijzend dan dalend, door het park aangelegd, zoodat men nu reeds te voet of per as van de inderdaad verrukkelijke land- en zeegezichten genieten kan; wel is op eenigen afstand van het strand, door slingerende wandelpaden en groene duinheuvels omgeven, de “laiterie,” een bevallig, keurig net gebouw, verrezen; wel is er eene schoone villa in aanbouw, en wijst een staak de plek aan, waar het “Kurhaus” zal verrijzen, of verraden bordjes, met het woord “verkocht” er op, hier en daar verspreid, dat bouwlustigen weldra het voorbeeld van den bouwmeester der eerste villa zullen volgen, — maar dat alles is nog slechts eene afspiegeling van wat het zijn zal als het park geheel zijne bestemming heeft bereikt, d. w. z. met bevallige villa's als bezaaid en door den tram — die nu nog moet geboren worden — aan het spoorwegnet verbonden is. Dat hetgeen nu nog niet is, toch, bij gunstiger tijdsomstandigheden, zeker komen moet, en dat Noordwijk alsdan een der meest gezochte aantrekkingspunten voor jong en oud zal zijn, heeft de Heer O. P. Waller Zeper zeer juist ingezien. Daar in dat stille zeedorp opent hij den 15n dezer de eerste Vacantie-Inrichting in Nederland, zoodat het voortaan niet slechts eene aangename wijkplaats voor meer bedaagden zal zijn, maar er ook gedurende de zonnige vacantie-maanden de gulle lach der stoeiende en spelende jeugd door de duinen zal weergalmen. Wij waren gisteren in de gelegenheid, zoowel in het goed ingericht pension te Noordwijk Binnen, als op het in het duin nabij het strand gelegen, en ruim 6000 M. groote speel-terrein een kijkje te nemen. In het eerste kunnen +/- 25 knapen worden gehuisvest, terwijl op het laatste, — waar allerlei spelen, die men zich maar denken kan, voorhanden zijn, — een honderdtal jongens een uitgebreid veld vinden om zich onder behoorlijk toezicht op velerlei wijze te vermaken. Wanneer wij deze eerste gelegenheid, om gedurende den vacantietijd jongens van 8—15 jaren, zich, onder den versterkenden invloed der frissche zeelucht met kaatsbal of tol, kegelbaan of cricket-spel te doen ontspannen, niet ingenomenheid begroeten, zou het ons toch te ver voeren wanneer wij haar in al hare onderdeelen gingen beschrijven. Ue ondernemer, de Heer Zeper, die er ons rondleidde, en die van de Maatschappij “Noordwijk” het schoone terrein kosteloos in bruikleen kreeg, zal gewis ieder die hem nadere inlichtingen vraagt, die even bereidwillig geven, als hij ze ons verschafte, toen we, in de op het terrein opgetrokken ruime en koele rusttent gezeten, de bouwstoffen verzamelden voor de regelen waarmede wij de aandacht van ouders of voogden op deze aanbevelenswaardige onderneming vestigen."