vrijdag 13 november 2015

De Competitie, Noordwijk 13 november

Het is een hele geschiedenis die u vandaag op vrijdag de dertiende in beeld wordt gebracht. Het jaar is 1913 en blijkt een spannend jaar te zijn voor de familie L.A. Labouchere woonachtig te 's Graveland , maar des zomers verblijf houdende in hun zomerhuis Zandwijck te Noordwijk aan Zee. Er gebeurt een treurige geschiedenis met hun 23 jarige Duitse dienstmeisje Maria Lampersbach, die op reis naar haar geboorteland op dramatische wijze verongelukt. Zij valt uit de trein........hoe de hele geschiedenis is afgelopen, kan uw blogger u niet vermelden, maar het is een spannend verhaal.

Hier een paar artikelen uit de kranten van die dagen: "Onder de rubriek telegrammen vermeldden wij gisteren het drama dat zich in een Duitschen trein heeft afgespeeld. Naar wij vernemen, bleek de juffrouw, die op de spoorbaan tusschen Stendal en Berlijn dood werd gevonden, het 23-jarige Duitsche" dienstmeisje Maria Lampersbach te zijn. Het meisje was gedurende een jaar ongeveer, in betrekking bij de familie L. A. Labouchere te 's Graveland. Met ingang van 1 September was haar deze betrekking opgezegd, zoodat zij naar Duitschland zou terugkeeren.Maria werd gisteren per auto door den zoon van den heerLabouchère en een huisknecht naar het station te Hilversum gebracht, waar zij in den trein stapte met bestemming naar haar geboorteplaats in Duitschland. De zoon van den heer Labouchère vertrok daarna naar Noordwijk, waar hij met zijn familie de maand September vertoeft, terwijl de huisknecht weer naar de villa te 's Graveland terugkeerde. Naar verschillende personen uit de omgeving ons mededeelden, stond Maria Lampersbach als een fatsoenlijk dienstmeisje bekend, dat zich nimmer met andere personen inliet. Naar hun weten had het meisje ook geen verkeering. Het geval wordt er des te raadselachtiger door. Het meisje was gedurende een jaar ongeveer, in betrekking bij de familie L. A. Labouchere alhier. Met ingang van 1 September was haar deze betrekking opgezegd, zoodat zij naar Duitschland zou terugkeeren. Het „Vaderland." van hedenochtend meldt nog dat mej. Lampersbach er zich reeds gedurende de reis over had beklaagd, dat zij door een heer en dame lastig werd gevallen. Deze dame is bij aankomst van den trein te Berlijn in hechtenis genomen. De man was onvindbaar en vermoedelijk, zooals men weet, te Spandau, waar de trein een oogenblik heeft stilgestaan, uitgestapt. De gearresteerde beweert de vrouw van den diamant-koopman T. uit Rotterdam te zijn. Zij bevond zich op weg naar Kattovitz waar zij haar ouders zou gaan bezoeken. Zij ontkent zich in den trein te hebben onderhouden met den onvindbaren man. Het lijkt intusschen niet geheel onmogelijk dat mej. L. die een zeer naieven indruk op haar medereizigers had gemaakt, uit den trein is gevallen. De lijkschouwing zal moeten uitmaken of wef degelijk misdaad in het spel is. Dit vermoeden wordt meer en meer waarschijnlijk geacht. De Berlijnsche politie heeft zich Dinsdagnacht en Woensdag gedurende den geheelen dag bezig gehouden met den tragischen dood van 't uit 's-Graveland komende Duitsche dienstmeisje Marie Lampersbach, dat volgens eerste berichten in den sneltrein Amsterdam—Berlijn vermoord zou zijn. Het staat vrijwel vast dat het meisje niet het slachtoffer van een moord is geweest. Waarschijnlijk heeft zij in een aanval van vervolgingswaanzin zelfmoord gepleegd. Haar handtaschje en haar schoenen die bij het lijk ontbraken, zijn in den trein teruggevonden.
Het zonderlinge optreden van het meisje had gedurende de reis verschillende reizigers getroffen. Zij had zich reeds kort na het overschrijden van de grens tot den conducteur gericht met het verzoek haar te beschermen, daar een heer en een dame herhaaldelijk in haar coupé waren gekomen, hetgeen zij zeer verdacht vond. De conducteur stelde het meisje gerust. Zij raakte de kluts echter méér en meer kwijt. In den eetwagen wilde zij met haar bagagebiljet betalen... Haar reiskaartje kon zij toen de controleur verscheen, niet meer vinden, en zij werd gedwongen de geheele reis van de grens af voor de tweede maal te betalen. Het eerste reiskaartje werd later in haar taschje teruggevonden. Het onderzoek in deze geheimzinnige zaak duurt nog voort. De dame die in verband met de zaak te Charlottenburg bij het verlaten van den trein in hechtenis werd genomen, is weer op vrije voeten gesteld. Zij moet zich echter nog ter beschikking van de politie houden.Nader bericht men ons, dat thans eenige klaarheid is gekomen in het treindrama. Dc dienstbode Maria Lampersbach, die naar men vermoedde, in den trein van Nederland naar Berlijn vermoord werd, zou geen reisbiljet bezeten hebben en bij het verschijnen van den controleur uit den trein zijn gesprongen. Het meisje leed aan vervolgingswaanzin."
o.a. uit het Rotterdamsch Nieuwsblad, 11-11-1913Maar dat is nog niet alles dat die de familie Labouchére ten deel valt. In november is er brand in het aanpalende pension Noordwijk, later Opduin genaamd en eerder drager van de naam van de eigenaar, Doncker die het als pension Rembrandt had overgenomen. Hoe het verder allemaal is verlopen, opnieuw de vraag het even zelf te lezen.........de informatie vind u 'random' in de blog terug.

(Tussen Haakjes) Mag ik u hartelijk bedanken voor al die zelfredzaamheid........

Nader meldt men ons omtrent den brand uit Noordwijk aan Zee: Tusschen 7 en 7 1/2 uur des avonds werd Plotseling brand ontdekt aan de achterzijde van het pensiongebouw „Doncker", voorheen „Rembrandt", eigendom van den heer Doncker, die des winters metterwoon te Rotterdam gevestigd is. Het gelukte de brandweer de villa van de heer Labouchere, te beveiligen, Gelukkig werkte de wind mede en dreef de vlammen van dit landhuis af.Men wilde echter de brandzeilen gebruiken, maar het bleek, dat deze zich te Noordwijk-Binnen bevonden, zodat eerst de noodige manschappen moesten worden uitgezonden om deze te halen.Intusschen waren de brandslangen aangelegd en spoedig zou men water hebben kunnen geven.