vrijdag 2 oktober 2015

De Competitie, Noordwijk 2 oktober


EEN HELD DER ZEE.
17 APRIL 1917.
OP DEN 80sten VERJAARDAG VAN JAN CRAMER,
Oud-bootsman N. Z.-H. R. M.
EEN HELD DER ZEE
In het afgeloopen jaar had een ingezetene van Noordwijk aan Zee
het voorrecht, dat slechts zeer enkelen te beurt valt, n.1. zijn 80 sten
verjaardag te herdenken.1)
En nu deze tachtigjarige was de oud bootsman der aldaar
gestationneerde reddingboot „Jan Cramer", meende de kommissie
van plaatselijk bestuur der N.- en Z.-Holl. Reddingmaatschappij,
dat er reden bestond om dien dag, zooals het heet,
„niet onopgemerkt te mogen laten voorbijgaan".In een der ruime zalen van
het pension „Noordzee", eenigszins passend versierd, werd de jubilaris bij monde van het bestuurslid den heer W. van Beelen namens de leden van de kommissie, met den feestdag hartelijk gefeliciteerd.
Onder teekenen van instemming van den jubilaris, wees de heer van Beelen er op, welk een groot voorrecht den 80 jarige was te beurt gevallen nu hij dezen hoogen leeftijd heeft mogen bereiken in het genot van een goede gezondheid. Ondanks de vele stormen — in letterlijken en in figuurlijken zin —, welke boven het hoofd van Cramer loeiden, is hij nog de stevige zeeman, die, mocht de nood het eischen, nog bereid zou zijn het roer der boot in handen te nemen en opnieuw den strijd te aanvaarden met de woedende golven — dat alles, zei de heer van Beelen, zou den jubilaris ongetwijfeld stemmen tot groote dankbaarheid.1) Men zie „De Reddingboot" van December 1917,
uit de Hollandsche revue jrg 23, 1918, no 1, 23-01-1918
Al in het jaar 2011 komt u ene Jan Cramer tegen in die alleraardigste en informatieveBlog Noordwijkse Stranddingen..... van alles over het wel en wee van alle gebeuren aan het strand van de kustplaats Noordwijk.....hartverscheurende taferelen spiegelen zich daar af voor uw ogen, verongelukte zeelieden en dito schepen.....een schat aan informatie over de waarde van schepen en hun ladingen.... .mocht u daar nog niet op bezoek zijn geweest dan wordt dat echt te hoogste tijd.
Ouwe Jan Cramer

Zoals de oude zeeman zijn levensverhaal vertelde: Spannender in het Leidsch Dagblad dan in Het Nieuws van de dag. Maar leest u ze alletwee, en maak uw keuze. Ech geen vervelende opdracht!!

Ouwe Jan Cramer was ruim 17 jaar de bootsman van de reddingsboot en heeft vele reddingen meegemaakt: De Alba; de Transit; de Offenbach, de Gothland, de Van Linderen en de Milo, om er maar eens een paar te noemen. Hij onderneemt tussendoor ook nog plezier zeiltochtjes voor de Noordwijkse toeristen en reisde sinds zijn twaalfde jaar als zeeman over de werelzeeën, en nu in 1912 heeft hij op 75 jarige leeftijd een plaatsje in het Gasthuis verdiend... dat zeker, maar de plaatsing is nog ongewis: eerst moet de Raad nog met de hand over het hart strijken........Ja! dat zijn nog eens tijden