zondag 13 december 2015

De Competitie, Noordwijk 13 december


Soms, zo in die dagen vlak voor Kerst en jaarwisseling is er opeens een moment waarin je overvallen wordt door nostalgie........verlangen naar de mensen die er niet meer zijn en die enkel in je herinnering voortleven.
De één mis je al langer dan 50 jaren, de ander slechts enkele weken.......een gevoel van verlaten zijn in een besneeuwde wereld. Voor Noordwijk mooi in beeld gebracht door de echtgenoot van Tappenbecks dochter Ilse,  kunstschilder Leopold Klein Diepholt.  

Het Stille Zuiën  zo mooi berijmd door Dirk Bedijn, vakman met woord en penseel  voor het in beeld brengen van het oude dorp dat  Noordwijk heet:
De knusse dam en wijkjes gingen henen, rijmt de visboer, vrijetijdskunstschilder, bouwer van schaalmodelbomschuiten en gelegenheidsdichter Dirk Bedijn. Hij had gelijk.  Nog veel langer geleden droogde mijn overgrootvader in de zoveelste  graad  hier nog de netten van zijn vissersschuitje............op het hoge duin achter de kerk, dochter Fijtje getuigt ervan bij de notaris in de stad Leiden.......nostalgie en trots brengt me naar het jaar 2016....prachtig dorp, prachtige mensen, trots op mijn voor én nageslacht......blij dat ik hier thuis ben! Mocht ik eventjes uit beeld zijn, alle beste wensen voor ongestoorde feestdagen  en een heerlijk nieuw jaar.

Het 'Stille Zuiën'is verdwenen. In tegenstelling daarmee is van de dure wijk 'De Zuid' nog betrekkelijk veel overeind gebleven. Het oude 'Rembrandt', 'Sole Mio', 'Witte Huis', 'Melchiora' missen maar verder zijn de meeste Villa's blijven staan. Kijk naar het panorama en zoek de verschillen. Een altijd weer leuk spelletje!


transcriptie acte

Transcriptie acte:
Op Huijden den 23sten Maart 1700 honderd drieen veertig compareerden voor mij Albertus Kleijnenbergh Notaris Publique bij den Edele Hove van Holland geadmitteert binnen de stad Leijden Resideerende ende voor de naargenoemde getuijgen Fijtje Jeroense Waasdorp huijsvrouwe van Cornelis Janse Waasdorp omtrent 60 jaaren en Ermpje Jeroense Waasdorp huijsvrouwe van Claas janse Taal oud omtrent 51 jaaren woonende beijde te Noortwijk aan Zee dog op 't passeeren deeses sijnde alhier ter Steede mij notaris bekent gemaakt. Dewelke der regnisitie van Dirk Hendrikse Groeneweegen. Meede woonende te Noordwijk aan Zee, mitsgaders Die aan deesen enigsins geleegen souden moogden sijn Verklaerden Waar ende Waaragtig te weesen Dat Haar Deposanten Grootvader van 's Moeders zijde Harmen Jochemse geweestzijnde possesseur en eijgenaar van Seekere Huijsinghe als nu toebehorende Leendert Pieterse Maasdijk Staande ende gelegen aan Zee voornaamt neevens den huijsinge van den regnirant Dirk Hendrikse Groeneweeghen, in welke Eerstgemelde Huijsinge van leendert Pieterse Maasdijk 's Deposante niet alleen gebooren Maer verscheijden jaaren agter den anderen so mee hunne ouders als afsonderlijk agter den anderen hebben gewoont, hebbende de eerste deposanten daerinne gewoont den tijd van 27 a 28 jaaren, ende de 2e deposanten den tijd van 34 a 35 jaaren ten tijd toe Sij deposanten met ende beneffens hare twee broeders 't selve huijs inden jare 1728 hebbe verkogt aan de meergenoemde Leendert Pieterse Maasdijk, Soo en indier 't selve nu tegenwoordig tot de Dwarsheijning is staande sonder ander ofte verders Dat sij deposanten meede seer weeten en goede geheugenisse zijn hebbende dat hun Deposanten vader Jeroen Jans Waasdorp Sijnde geweest een Visser altoos de netten op 't Kerkhof Duijn agter de kerk heeft moeten droo- gen, omreedenen gemelde vader niet dan een kleijn erf sonder eenige Uijtgang agter sijn huijsinge was hebbende. Ja dat haar deposanten vader wel dikmaals om hondert guldens heeft gewenscht gehad een uijtgang off erff, agter de als door sijne huijsinge te moogen hebben. Dat haer Deposanten meede nog seer wel in geheuge is en gezien hebbe, dat de moeder van den regnirant genaamd geweest Guurtje Hendriks ten ocasie dat 'er een plank twee á drie van de voorschreeve dwars heijningh off schutting geraakt was, en dat haar deposanten vader als doen daar tragten door te gaan: 't selve door de gemelde Guurtie Hendriks Aanstonds is belet, en haar vader geinterdiceert en verbooden, met te segge, Jij selt daer niet deurgaan, ik sal der wel een schotje voor Schieten, alles met sulke of diergelijke Woorden in substantie: en spijkerde sij Guurtje Hendriks 't gat, ofte opening inde gemelte dwarsheijning, selfs met planken toe, Ende verklaaren Sij deposanten verders, dat Sij Deposanten ofte haar voorouders wel 't negentig a honderd jaren in de huijsinge van Leendert Pieters Maasdijk voornoemt hebben gewoont, en 't selve besee- ten, maar bij haar noijt gesustinieert, nog te van haare voorouders noijt gehoort te hebben, dat 't erff agter de Dwarsheijning in questie ja hun, ofte inpersoon aan haar deposanten in eijgendom soude behooren ofte behoort te hebben, Omdat gemelde Leendert Pieters Maasdijk 't selve meede noijt heeft gesustineert dan alleenelijk 't sedert het omverwajen van de selves schutting gedurende deese jeegenwoordige questie., gelijk sij Deposanten meede verklaarden dat door haar nooijt verder regt off eijgendom aan de voorsegde Leendert Pieters Maasdijk is Verkogt als tot d'gewese Ouwe Dwarsheijning, ter plaetse alwaar jeegenwoordig de nieuwe schutting of heijning gesteld is hebben De Sij tweede Deposanten 't selve huijs en erve eender van haar voornoemde suster en broeders. Aan Leendert Pieters Maasdijk, Gekogt os aangestaan gehad. Soo en indier voegen als 't selve bij haar bewoond wierd en tot de voorschreven ouwe schuttingh off dwarsheijning voor een vierde part als meede Erfgenaam comparante sonder verder dog om reedene de verdere vrinden met den eerste rad geld willende hebben, en sij tweede deposante soodra geen geld bij gemelte dwarsheijning selfs met planken toe,
Ende verklaaren Sij deposanten verders, dat Sij Deposanten ofte haar voorouders wel 't negentig a honderd jaaren in de huijsingen van Leender Pieters Maasdijk voornoemt hebben gewoond, en 't selve beseeten, maar bij haar noijt gesustinieert, nogte van haare voorouders noijt gehoort te hebben, dat 't Erff agter de Dwarsheijning in questie ja hun, ofte in persoon aan haar deposanten in eijgendom soude behooren ofte behoort te hebben, Omdat gemelde Leendert Pieters Maasdijk 't selve meede noijt heeft gesustinieert dan alleenelijk 't sedert 't omverwajen van de selve schutting gedurende deese jegenwoordige questie., gelijk sij Deposanten meede verklaarden dat door haar nooijt verder regt off eijgendom aan de voorsegde Leendert Pieters Maasdijk is Verkogt als tot d'gewesen Ouwe Dwarsheijning, ter plaetse alwaar jeegenwoordig de nieuwe schutting of heijning gesteld is hebben de Sij tweede Deposanten 't selve huijs en erve eender van haar voornoemde suster en broeders. Aan Leendert Pieters Maasdijk, gekogt off aangestaan gehad, Soo en indier voege als 't selve bij haar bewoond wierd En tot de voorschreeven ouwe schuttingh off dwarsheijning voor een vierde part als meede Erfgenaam comparante sonder verder dog om reedene de verdere vrinden met den eerste rad geld willende hebben,en sij tweede deposante soodra geen geld bij malkander kunnende krijgen daarvan moeten afzien en als doen Verkogt geworden aan Leendert Pieters Maasdijk, Voorsegt Laatstelijk verklaaren Sij Deposanten mee de wel te weeten dat agter de voorschreeven Ouwe Schuttingh off Dwarsheijning Op de grond der requisitie van Dirk Hendriks Groeneweegen, digt teegen de selve schuttingh heeft gestaan een bargh, alsmeede nogh een schaapehokje off schuurtje, 't geen inden tijd toebehoorde aan Commertje Engels predecesseur van den regnirant en die sij Deposanten beijde meede wel hebben gekend gehad, welk erff off grond, waarop de Voorschreeve Bargh en Schuurtje Staande geweest sijn, Sij deposanten dikwils hebben gehoord dat beijde Voornoemde Commertje Engels voor achtien a twintig ducatons is gekogt geweest, en alsnogwel specialijk weeten aan den regnirant in eijgendom te behooren Wijders niet getuijgende geevende voor reedenen van Wetenschap als inder texten en van al 't voorenstaande gedepo seerde nog goede geheugenisse te hebben presenterende Sij deposanten des noods ende daartoe versogt sijnde 't selve met eide te sterken, alles onder Ver: want en bedwang van hun comparan ten persoonen en goederen als naar Rechten. Aldus gedaan Verleeden ende gepasseerd binnen de stad Leijden ter presentie van Jan Kleijnenberg Adolph van der Schoonen Als getuijgen ten deesen versogt dit merck is gesteld bij Fijtje Jeroens Waasdorp dit merck is gesteld bij Ermpje Jeroens Waasdorp Jan Kleijnenberg Adolph van der Schoonen 't Welck ick affirmeerde Alb Kleijnenberg nots publ

zaterdag 12 december 2015

De Competitie, Noordwijk 12 december

Bent u ook betoverd door de sfeer op het sprookjesachtige Lindenplein.......droom dan nog even verder in Noordwijk Binnen en maak hierbij gebruik van het dossier : Binnen Bij.........  Oude wijn behoeft geen krans heerlijk leesmateriaal uitgebracht door "De Oude Dorpskern" bij haar 25 jarige bestaan...... ter lezing ende vermaak.... bewaren voor de  feestdagen mag ook..........vrolijke feestdagen gaan dat zeker worden.

donderdag 10 december 2015

De Competitie, Noordwijk 10 december

Voor uw oog verschijnt de heer P. van Bohemen uit de Kerkstraat in Noordwijk Binnen de trotse bezitter -ooit- van een SCHROEFFLESCHVULMACHINE of een Chifon- en kogelfleschvulder met koperen ketel en perspompmachine vermeerderd met een partij bijbehorend vulmateriaal........zonde om dat in de flesschenbak te smijten moet hij hebben gedacht.....groot gelijk P. Goed bewaren die handel.....levert een eeuw later nog wel iets aan statiegeld op!

Schroeffleschvulmachine ( herhaling van
donderdag 10 december 2009).

Een schroeffleschvulmachine daar zou iedereen wel het patent op hebben willen bezitten. Maar de heer P. van Bohemen was er helemaal klaar mee. Daarom stond ie in de krant en was te bezichtigen op het zakenadres Kerkstraat 30 in Noordwijk Binnen. Wie zou 'm gekocht hebben?
Maar er was nog veel meer te vullen. Chifon- kogel- en schroefflesschen, met behulp van een koperen ketel met perspompmachine en...een zwart marmeren schoorsteenmantel. Waarschijnlijk na het vergroten van de kogelflesschenetalage overgeschoten.

Maar dan, in het historische jaar 1992 verschijnt er een heel ander beeld op het netvlies van ouwe Piet......de Noordwijkse dansschool geeft een demonstratie van een pikante Can-Can uitvoering. Heus, midden in de Kerkstraat.......Piet zou gedacht hebben aan een delirium lijdende te zijn....de foto in haar geheel is te bezichtigen bij Erfgoed Leiden en Omstreken........even inloggen, zoekterm Kerkstraat Noordwijk invullen en genieten van de prachtige plaatjes, dank zij zovele vrijwilligers onder uw bereik gekomen.....geniet van uw geschiedenis......

woensdag 9 december 2015

De Competitie, Noordwijk 9 decemberEen prachtige opname van een jonge badplaats; als rotsen aan zee torenen de kolossen in steen van nieuw gebouwde hotels, als oorden van lokkende luxe voor de in vertier vluchtende massa....toerisme in opkomst. U ziet het zelf, wordt helemaal niks met die dichtader van uw blogger......geen talent....maakt niet uit: Bloggen is al leuk genoeg .....

Op te verwaarlozen afstand van al dat vernieuwende geweld staat een tent met kamperende kinderen onder het oog van een toezicht houdende dame en dat allemaal in de achtertuin van een groot Neerlands dichter-schrijver Albert Verwey. Verbeeld u dan dat de dame in beeld eens Nine van der Schaaf is, dichteres in ontwikkeling onder de vleugels van de oude meester.......hoe mooi is die vondst? Dat komt zo:

"In juli 1907 ontfermen Albert Verwey en diens vrouw Kitty van Vloten zich over Nine. Ze trekt bij hen en hun kinderen te Noordwijk in. Ze werkte daar 's ochtends als hulp in de huishouding; de middagen en avonden kon zij vrij houden."


"Nine van der Schaaf (Terhorne, * 29/30-04-1882//Bloemendaal, 16-07-1973) debuteert in 1906 met de roman Santos en Lypra (Versluys). In januari-april 1907 verblijft ze als huishoudster met de familie Anton Pannekoek in Zehlendorf bij Berlijn. Daarna krijgt ze, volgens de Documentatiedienst van het Letterkundig Museum, een 'een onprettige betrekking in Warnsveld en Aerdenhout'. Mea Verwey, dochter van Albert Verwey en latere uitgeefster van Nine van der Schaaf:"Zij was toen vijfentwintig en ik vijftien; ik zag haar voor het eerst en werd erg door haar aangetrokken. Ook had ik haar eerstelingen in het tijdschrift [De Beweging] al gelezen, en was er door bekoord. Ik dacht dat een geboren Noordwijkse, die alle mooie plekjes in het duin kende, haar misschien als gids en gezelschap ook welkom zou zijn. Maar ze schrok en weerde mij af. Ze had gelijk, want dat eenzaam wandelen hoorde bij haar dichten,en daarvoor was ze tenslotte naar Noordwijk gekomen.


Veel is er te vinden over deze 'Grande Dame' via het internet, ga zeker nog een verder op speurtocht! En wat het speuren betreft.....Albert Verwey is in de Blog Noordwijkse Huizen zo vaak bezongen.....u vindt de stukjes vlug  terug door zijn naam in het zoekvakje in te vullen......
maandag 7 december 2015

De Competitie, Noordwijk 7 december

ONZE OLYMPISCHE RUITERS OP BEZOEK BIJ METRO-GOLDWYN-MAYER

Kroniek; Hof, Diplomatie, society, kunst en letteren jrg 18, 1932, no 9/10  01-09-1932 (schatting)

Wat doet zoveel sterrenweelde uit Hollywood  in de badplaats Noordwijk. U heeft een hele weg te gaan.......uw blogger geeft het toe. Maar denk even mee: U heeft geen gegevens over de familie waarvoor een prachtige villa in de Zuid gaat verrijzen....de naam komt terug onder een afbeelding van een mooi gezelschap......dat is het dan....maar toch? Of het in-verdrietige verhaal van het arme dienstmeisje dat zo noodlottig aan het eind van haar aardse bestaan kwam ? Had u het ooit geweten zonder deze notitie? Of over het bestaan van een beeldend bouwer met de naam Lang die voor een deel het aanien van de badplaats bepaalde....u had het niet geweten.....vast niet!

Om een publicatie over de Noordwijkse "import" timmerman/ architect en makelaar leven in te blazen een voorzichtige lijst samengesteld dankzij de inspanningen van de vereniging Erfgoed Leiden.....dank daarvoor, u kunt  door het aanklikken van de links de artikelen zelf bewonderen in de bladen. U zult het uw blogger vergeven, niet alle schrijffouten uit deze opsomming te hebben verwijderd............wens u veel kerstgepuzzel met deze opgave. Goede raad.....speur in de tussentijd ook even naar uw eigen relatie met Noordwijk!
Engel B. en A. Z., beiden van Noordwijk, ftonden terecht-, beklaagd van diefstal in Vereendging van bloembollen (irissen), wedko do eigenaar Z. Aroor geen f 20 zou hebben Villon missen. ... Op Vrijdag 3 Januari 1003 zal worden AA.NKFSXFFD voor de Maatschappy „BUIS TER DUIN" te Noordwijk aan Zee:

| Leidsch Dagblad | pagina 6

NOORDWIJK. Geboren: Maria, D. van K. Kooi en E. Gortzak. Wilhelmus Petrus, Z. van J. Braun en C. W. Paardekooper. Emillie Anna, D. van L. Lang en E. F. Wolperding. Dirkje, D. van C». Duijndam en J

| Leidsch Dagblad | pagina 16

Noordwijk, 10535 11 ... Notaris BIN NENDIJK, te Noordwijk, zal by opbod en af slag op Dinsdagen (4 en 15 No vember a.s., te 12 uren, in het Badhotel „Konijnenburg" te Noordwijk aan Zee TER- KOOPEN:

| Leidsch Dagblad | pagina 7

De Villa „HAUFE," bevattende 12 Kamers, Veranda, Keuken, Kelder en Zolder, met ERF, te Noordwijk aan Zee, naby het Strand, groot O aren, SO centiaren. ... Te bezichtigen op alle werkdagen, öilts men zich daartoe aanmoldt by den Heer L. LANG op Klein Ilse" aldaar en te aanvaarden by de betaling der Kooppenningen '°P 2 Januari a. s.
Noordwijk, 20 Docomber 1904. 12445 22 L. LANG.

| Leidsch Dagblad | pagina 5

Het bouwen van een VdBa, te Noordwijk- aan-2ee. ... Bestekken met 2 teekoningen z(jn van af 5 Angnsins tegen betaling van ƒ2.50 verkrijgbaar, b(j de heeren L. LANG, te Noordwl)k-aan-Zoe en 3. J. DE JONGE, to Beverwijk, al- waar ook inlichtingen te
       

| Leidsch Dagblad | pagina 1

NOORDWIJK. Door architect H. Liefferink werd voor de „Noordwijksch'e Bouw maatschappij'' aanbesteed het bouwen van dertig woningen te Noordwijk-Binnen. Oor spronkelijk was de begrooting f 56 ... Firma HoogenbirkBoonakker, Beek, Hil versum, f 70,500; F. Marcelis, Leiden, f 64,350; E. J. Briigemami, Oudshoorn, f 6-1,126; W. P. de Vreedc, Noordwijk, ■f 69,000; K. de Bes en J. Kraay, Noord- wijk

| Leidsch Dagblad | pagina 4

Hot Binnen- en Bniten- Rchllderwerk van het Knr- hana ,,Huis ter Dnin" en verschillende Dependan ces te Noordwijk a. Zee, Inforraatièn verstrekt ... L. LANG, Bouwkundige, 571 15 Noordwyk aan Zee.

| Leidsch Dagblad | pagina 1

NOORDWIJK-AAN-ZEE. Wij waren ■dezer dagen in de gelegenheid kennis te nemen van 'n nieuwigheid op 't gebied van grondboring. De architect, de heer L.. Lang, alhier, laat voor een zijner princi palen ... NOORDWIJK. Gisteravond trad prof. dr. L. Knappert, van Leiden, op voor de afd. Noordwijk van den Ned. Protestan tenbond met liet onderwerp: Willem van Oranje en het Calvinisme."

| Leidsche Courant | pagina 2

De uitslag der Gemeenteraads verkiezingen te Noordwijk. ... De volgende nummers1 muntten -boven! alle andere uit in fijnheid Van uitvoering. Flore^la belle, ouverture va-n L. Lang-j lois, Travaille et Progrès, Pas Redouble^ dpor L. Verbeek, maar vooral Marie

| Leidsch Dagblad | pagina 1

NOORDWIJK-AAN-ZEE. Gisteren heeft de heer L. Lang, architect alhier, voor zijn principaal, den heer A. Ham, aanbe steed: het bouwen van een café-restaurant op de Hoofdstraat. Ingeschreven werd door ... NOORDWIJK. Dc heer II. Meijers, die zooals wij al meer konden vermel den ie^en groote handigheid heeft in het vervaardigen van vliegers van aller lei vorm en grootte, heeft wederom succes gehad met
       

| Leidsche Courant | pagina 1

voorzitter, den heer C. J. L. v. d. Meer te Noordwijk, die tij delijk ook het secretariaat waarneemt. De heer P. G. Paardekooper te War mond, heeft n.L v/egens drukke bezig heden ontslag genomen als lid van

| Leidsch Dagblad | pagina 11

Zich aan te melden bij L- LANG, Zuid-Boulevard, Noordwijk a/Zee. ... Bij een familie, die van' Juni tot eind Augustus tc Noordwijk- aun-Zee komt wonen, wordt voor dien tijd gevraagd: een- alles zins bekwaam 4080 9

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Noordwijk (Z.-H.). ... van het bouwen eener VILLA te Noordwijk aan Zee, op Woensdag 29 September 1915 des voor middags te 11 uur ten kantore van ondergeteekende, alwaar teekening en bestek van af Donderdag 23 September a

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Bij de door den heer L. Lang ge* houden aanbesteding van het bouwen "eener villa in de zuidduinen, werd door de navol gende personen ingeschreven, de heeren K. de Bes Az., Noordwijk, f29,000; W. P ... NOORDWIJK-BINNEN.

| Leidsch Dagblad | pagina 4

HET BOUWEN VAN EEN LANDHUIS TE NOORDWIJK- WIJK-AAN-ZEE IN DE ZUID DUINEN. ... Bestek en Teekening van af Dins dag 30 November a.s., tegen f 1.50 per stel, verkrijgbaar bij onderge teekende. 3305 27. L. LANG,

| Leidsch Dagblad | pagina 4

het bouwen van een landhuis te noordwijk- wi.jk-aan-zee in de zuid duinen. ... Bestek on Teekening van af Dins dag 30 November a.s., tegen fl.50 per stel, verkrijgbaar bij onderge teekende. 3305 29 l. lang, l.'-j- Bouwkundige, j Noordwyk-aan-Zed.

| Leidsche Courant | pagina 2

Leiden. Bij de heden in „Zomerzorg" door den architeot L. Lang, van Noord- wijk a/Zee gehouden aanbesteding van „het bouwen van een Landhuis te Noordwijk a. Zee in de Zuidduinen" waren ingekomen 6 ... inschrijvingen, t. w. van A. Harteveld en A. de Vrind Leiden f 25000, W. Hoek, Haar lem f24620; S. de Boer, Hillegom f24.600; J. H. Inthorn, Noordwijk f 24.440; Gebrs, A.

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Door den bouwkundige den heer L. Lang, te Noordwijk-aan-Zee, werd heden voormiddag in „Zomerzorg", alhier aanbe steed het bouwen van een landhuis te Noordwijk-aan-Zee in de zuid-duinen, ... - Ingeschreven werd door de heeren A. Hartevelb en A. do rind, te Leiden, voor 25,000; W. Hpek, te Haarlem, voor 24,620; S. de Boer, te Hiltegom, voor 24,600; I. M. Imthorn, te Noordwijk, voor f 24

| Leidsch Dagblad | pagina 6

Dagel. Motorbootdienst Noordwijk-Leiden. ... aan verschillende Villa's te Noord- w^jk-aan-Zee, kunnen nadere in lichtingen bekomen b\j L. LANG, Bouwkundige, Noord wijk a/Zee.
met Garage, Duin cn Bouwterrein, te Noordwijk-aar.-Zeo aan den Rembrandtweg, Piokéwsg e:i Koe- pelweg, groot 55 Aren, S2 Centi aren. In 6 poreeaien. ... To bezicSligon op al'© w r'.Jagen, mits mon zich da&rteo voor po:c. 1 aanmoldo bij den heer L. LANG, te Noordwi^r-ean-Zeo en te aan vaarden bjj de betaling dr/r koop penningen, vóór of op 1 Juni a.s.        

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Notaris BINNENDIJK, NOORDWIJK, ... Ta bezichtigen op alle werkdagen, mits men zich daartoe voor pecc. L' aanmelde bij den Heer L. LANG, te Ncordwijk-aan-Zeo en te aan vaarden bjp de betaling der koop penningen, vóór of op 1 Juni rt.st
              
      

| Leidsch Dagblad | pagina 4

gevraagd, by L. LANG, Noordwyk aan Zee. 9368 ... een PAND met Schaar en Erf te Noordwïjk aan de Kerkstraat, prima Win kelstand cn door zijn ruimte voor alle doeleinden geschikt. Binnen 3 weken vrij van huur.

zaterdag 5 december 2015

De Competitie, Noordwijk 5 decemberEen verscheidenheid aan onderwerpen treft u in deze afbeeldingen aan.......als strooigoed uit de zak van Sinterklaas......komt goed te pas vandaag......PAKJESAVOND ligt in het verschiet dus:

Vandaag voor u maar eens een fikse greep uit de 5 december afleveringen uit het archief van de Blog Noordwijkse Huizen. Te beginnen met het avontuur van de 22jarige L.W.

woensdag 5 december 2012


St. Nicolaasavond in Goeden Welstand

De 22 jarige L.W. verkeert op Sint Nicolaasavond 1909 in 'goede welstand' zoals hij zelf beschrijft maar met andere woorden, hij heeft een slokkie te veel op. Hij wordt baldadig en inplaats van het zingen van het ondeugende "Sinterklaas is jarig, zet hem op de pot, ooh wat stinkt dat ventje, doe de deur op slot" nee erger, veel erger. Hij gooide schipper Filippes Gordijn door de ruit bij de weduwe G. De ruit was verzekerd en nog de weduwe nog de schipper ondervonden hinder van deze daad. Toch mocht het niet van het O.M. Hij moest een boete van 10 gulden betalen of tien dagen brommen.

zaterdag 1 december 2012


Wereldkampioen Lacoste in Noordwijk

Lacoste, de Franssche tennister is in Noordwijk gearriveerd.  Ja, precies, de man van die shirtjes!
Zullen we dan maar: op voor een partijtje tennis op de banen van het Casino, een cocktail op het terras met aansluitend een licht soupéétje, luisteren naar het dansorkest dan de voetjes van de vloer en dansen......om onder het schijnsel van het zilveren maantje, blote voetjes in het zand langs de ruisende branding met het lichten van de zee huiswaarts te wandelen.....ook zo'n zin in een avondje onvervalste romantiek....wat zegt u? Sint Nicolaas en pakjesavond vieren! In dat geval wordt het "Zie de maan schijnt door de bomen" in ieder geval: veel plezier gewenst!

donderdag 3 december 2015

De Competitie, Noordwijk 3 december, Van Zee en Duin, Panorama

Zoekt u de ruimte vandaag? Kan! Uw blogger neemt u mee op een wandeling langs de zee.....klim op een duintop in Noordwijk aan Zee..tuur in de verte.  Rechts van u in het midden lieflijk hotel Vesper en helemaal links Villa Marezate  een bekend ontwerp van de architect H. Jesse , welke gebouwen gerestaureerd en volledig in functie en aanzien zijn hersteld, een prijzenswaard initiatief ! Vooral zo doorgaan!
Genoeg van  uw blik op de zeezijde, draaien u om richting land.....ook mooi,  maar wat minder ruimtelijk. Zal leuk zijn er nog eens een opname van 100 jaar geleden onder te plakken en dan te vergelijken.
Mooi groen is niet lelijk, uitspraak van mijn tante Leni, vond ze ook van al  die dakjes........Maar wel Heerlijk, Helder.......
Was het al weer twee avonden geleden dat de natuur ons verrastte met een wonderbaarlijk schoon vergezicht........prachtig, om ademloos naar te kijken en dat allemaal
óók Noordwijk!

woensdag 2 december 2015

De Competitie, Noordwijk 2 december

bèl
Klein Kempenhout,  Beethovenweg 7, Noordwijk a/Z. Het is inderdaad geen groot verblijf dat ingeklemd ligt tussen villa Moederzorg en pension Bèlvedère waar A.A.M. Stols onderweg is omstreeks begin juni 1937. Dat schrijft hij aan de schrijver Jan Greshoff. Misschien huurde hij de villa voor het luttele bedrag van 75 gulden in de maand, althans in 1936 is het de marktprijs door L. Lang in zijn advertentie aangeboden. Over Leonard Lang is er in deze blog nog veel meer te vinden. Uw blogger vestigt voor de zekerheid nog maar even de de aandacht op deze ontwerper/aannemer/makelelaar om zijn belangrijke rol in de vormgeving van de badplaats Noordwijk in de aanloop naar haar 150 jarig bestaan! Niet vergeten hoor!
314]

464. A.A.M. Stols aan J. Greshoff, 1 juni 19371

[Maastricht] 1-6-37

Beste Jan,
Mijn vertrek naar Noordwijk een dag uitgesteld omdat mijn zuster gisteren een dochter heeft gekregen.2
Ik kreeg net staal groen ballon-linnen voor de Vries.3 Ga je daarmee accoord? Zal met goud wel fraai staan.
Stuur even bericht naar Noordwijk a/Z.
Klein Kempenhout
Beethovenweg 7
M.h.gr.
je
S.
Kijkt  u bij deze opname even heel diep in de verte. Ziet u de kerktoren van het vergelegen Noordwijk binnen aan de horizon verrijzen.......zo'n uitzicht bood de schaars bebouwde zuid toen nog aan de rust en ruimte zoekende toerist.........of is de foto al een vroeg voorbeeld van een foto-shop programma.......hoor het antwoord graag van u.