vrijdag 9 december 2016

Badplaats Noordwijk 150 Jaar Jong, aan alles komt een eindBadplaats Noordwijk 150 Jaar Jong, aan alles komt een eind. ook aan dit Jubeljaar, aan anderhalf jaar uitbundig feesten, aan al het gejuich en alle  publiciteit voor dit bijzondere  plekje aan de zee doemt aan de einder het jaar 2017 op.....  Promotie en positieve aandacht voor sport, spel en recreatie............mooi Noordwijk, elegant Noordwijk, Sportief Noordwijk. Het Noordwijk van de prachtige glossy boeken en magazines......Maar voor nu: Mocht u Noordwijkse Huizen even kwijt zijn met Kerst en Jaarwisseling  uw Dorps-Historicus blijft gewoon ter beschikking......dus pak uw kans.......

vrijdag 2 december 2016

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong, Noordwijk's Overvloed


Noordwijkse Huizen daagt u uit.........iedere Noordwijker herkent dit lied en zingt het uit volle dan wel rondborstig mee.......Volkslied van Noordwijk aan Zee! Koopt u even de CD!!!! Promotie geven we gaarne in handen van ons zeer speciale promotieteam Rijpstra en van Duin........wat een talenten! Winnaars van de eerste prijs met sport en zang, Noordwijk gaat allleen voor Goud! Is het toeval dat  90 jaar geleden------ in een periode van minimale crisis er ook zoveel tijd en geld en aandacht was voor bekendmaking aan de wereld van de geneugten die de badplaats Noordwijke te bieden had....lees het na in het artikel van N.H. Wolf......
."Aan dezen Noordwijkschen burgemeester mogen alle Nederlandsche burgemeesters een voorbeeld nemen : in Noordwijk heerscht, dank zij de verantwoordelijkheid die de leiders der Noordwijksche publieke meening en de Noordwijksche ondernemers zelf dragen — en wéten te dragen ! — de meest volmaakte orde, heerschen de beste zeden en heerscht algemeene tevredenheid. Aan burgemeester Van Panhuys daarvoor een hartelijk woord van hulde ! 
N. H. Wolf"
verder ziet u dan ook wel dat sedert augustus 2014 nog altijd geen tijd gevonden is naar behoefe te verbeteren  en materiaal in een foutloze conditie te brengen.......ach, zult u roepen.......niets is volmaakt in deze wereld, en hoofdschudden wordt het vaak beaamd.......had u ook maar een poot uit moeten steken, toe u het verval wegens absolute in-éénstorting door ouderdom onder ogen kreeg......
Komt ie dan voor de zeker 25ste keer:
De kunst; een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad jrg 19, 1926/1927, no 1017, 23-07-1927 Badseizoen Noordwijk. I. Het bestuur van de Noordwijksche Sportvereniging had de vorige week de redacteuren van eenige der voornaamste dag- en weekbladen — ook buitenlandsche — uitgenoodigd om, waar het bad- en sportseizoen aan den vooravond stond van wat men aan zee „het hoog-seizoen" noemt te bereiken, eens kennis te komen maken met het bad- en sportleven in deze — wat aanleg, bezoek en inrichting betreft — voornaamste der Neder- -3 landsche Noordzee-badplaatsen. En ver- schillende bekende en vooraanstaande journalisten hadden aan deze uitnoodiging gevolg gegeven. De invitatie, onderteekend door het dagelijksch bestuur der Sportvereniging : burgemeester jhr. W. C. v a n P a n h u y s, mr. C. P u n t en den heer A. H. D r o s J r., was ook in zóó hoffelijke termen vervat, dat wel géén wellevend mensch die kon weigeren, — bovendien noodigde de directie van het Huis Ter Duin de journalisten den volgenden dag tot een uitstapje ter nadere kennismaking met het Noordwijksche bad- en strandleven, terwijl de familie Tappenbeck, eigenares van dit prachtige hötelkomplex, de gasten tevens nachtverblijf en een lunch aanbood. Op het programma van de Noordwijksche Sportvereeniging stond bovendien een gala-maal en een dansavond : in het keurig ingerichte clubgebouw der vereeniging, het Casino, waar de heer Frits Gezicht op het Casino met de tennisvelden, waar de groote lawntenniswedstrijden worden gespeeld. Gezicht op het Huis Ter Duin van uit zee. S a u r, van het bekende Haagsche restaurant, de leiding voert en die dan ook mede bij de ontvangst der journalisten aanwezig was.
 Daar waren voorts : de heeren W. F. van H e u k e 1 o m en mr. Pijnacker Hordijk als bestuursleden der golfvereeniging.

Dorsman als voorzitter der V.V.V. afd. Noordwijk,


Wilhelm Tappenbeck als voorzitter der Maatschappij Zeebad Noordwijk, tevens als directeur-eigenaar van het Huis Ter Duin, — namens welke allen mr. Punt de gasten welkom heette. Hij drukte er zijn vreugde over uit, dat de vertegenwoordigers der pers gekomen waren om ook eens iets van Noordwijk te zien en, daar Zaterdag 9 Juli ons als extra herfst-cadeautje een wolkbreuk had gebracht, hij hoopte dat wij den volgenden dag onder gunstiger omstandigheden de badplaats zouden leeren kennen. Vooraf had men reeds de ideaal-ingerichte tenn1isbanen bewonderd, die rondom het Casino zijn aangelegd en waar nagenoeg elk jaar internationale wedstrijden worden gespeeld, — en had men zijn blik laten gaan, via de keurige loges en natuur-amphitheaters, over den schilderachtigen aanleg van zonnig-blanke villa's met roode daken, te midden van het vele groen : een levend schilderij ! In de groote eetzaal, waar aan de vele tafels elke plaats bezet was door in avondkleedij gestoken gasten van de badplaats en van elders, wachtte aan een smaakvol met groen en bloemen versierden disch het door 's heeren S a u r ' s koks gereedgemaakte feestmaal : een menu, waar zelfs nu wijlen L u c u 11 u s prat op zou hebben gegaan als het hem was voorgezet, — terwijl op een podium het orkest van Cornelius Codolban was gezeten, dat wij kennen, en velen met ons, van het Restaurant Saur te 's Gravenhage. Wat deze Roemeensche vioolkunstenaar aan muzikale schoonheid aan zijn prachtig instrument weet te ontlokken, — wat het vijftal Roemeensche musici aan ensemblespel, rythme en muzikale karakteristiek ons weet te schenken, — staat op zóó hoog artistiek peil en is van zoo zeldzame muzikale waarde, dat dit op zichzelf reeds eene attractie van Noordwijk en speciaal van het Casino der Sportvereeniging mag heeten. Een allergezelligste toon aan de tafel der sportautoriteiten en der journalisten, — het echt mondaine milieu van de in avondkleedij gestoken dames en heeren,

 — de meeslepende muziek van C o d o 1 b a n's Roemenen, — en de humoristische, maar van waardeering getuigende woorden van kollega dr. Rademaker van „Het Vaderland", vormden een gelukkigen inzet tot den feestavond, die, als eerste der feestelijke seizoen-Zaterdagavonden, de gasten wachtte in de gezellig met bloemen en prachtvolle Perzische tapijten versierde groote bal- en tooneelzaal.... die reeds vol dansenden was. Hier zat het vermaarde
 Badseizoen Noord wijk. II. (Slot.) Zondagmorgen was directeur Wilhelm Tappenbeck, in zijne hoedanigheid van voorzitter der Maatschappij Zeebad Noordwijk, leidsman van het gezelschap, dat thans een tocht langs het strand en naar de verschillende inrichtingen, die voor Noordwijk karakteristiek zijn, zou ondernemen, ten einde een indruk te krijgen van deze waarlijk unieke badplaats aan ons veelbezochte Noordzeestrand. In auto's ging het, langs den strand-boulevard, en langs den zoom der duinen, naar de golfbanen, die hier, om hunne ligging en om de prachtige omgeving in welke zij zich bevinden, een unicum mogen heeten in ons land. Tot het gezelschap behoorden: de journalisten, de bestuursleden der Noordwijksche Sportvereeniging, directeur S a u r van het Casino en directeur Tappenbeck. Eerst werd nog even de omgeving van het Huis ter Duin bewonderd met zijn prachtige wandelwegen, zijn veelheid van gebouwen, die, in verschillenden stijl en vorm, al naar de behoefte van uitbreiding zich voordeed, in den loop van ongeveer twintig jaar ontstonden. Hier liggen ook de eerste — beroemde ! — tennisbanen van Noordwijk : tot vóór het ontstaan der Sportvereeniging, die haar eigen banen heeft, een der centra van internationaal lawntennis. Strand-boulevard en -terrassen te Noordwijk-aan-Zee Wandelwegen in de duinen te Noordwijk-aan-Zee De golfbanen, aangelegd met financiëele hulp van vooraanstaande persoonlijkheden op sportgebied, als de heeren Van Heukelom, Crèmer, Punt, Dros en niet te vergeten : burgemeester jhr. Van P a n h u y s, zijn het centrum der voorname sportwereld en de leden daarvan vormen dan ook een zekere „kern" van het bezoek in het algemeen aan Noordwijk. De dagjesmenschen, zooals men die in Scheveningen en Zandvoort vooral kent, komen hier m Noordwijk niet. Wel heeft men hier „dagjesmenschen", maar die komen grootendeels per auto. Men ziet hen hun wagen opstallen in een der vele autoparken die hier zijn aangelegd : aan het strand en aan den zoom der duinen, op het voorplein van het Huis Ter Duin of in het autopark van het Casino, — men gaat vervolgens naar het strand, naar het zonnebad, — neemt zijn badkoetsje, vervolgens zijn bad, ten slotte wordt weer aangekleed, — soms wordt nog eerst wat gymnastiek gemaakt of in een luien stoel wat uitgerust, — en dan gaat het, nadat ook de inwendige mensch versterkt is, — weer in de auto naar huis. Zóó ziet men tientallen badgasten aankomen en weer heengaan : uit Den Haag, Leiden en de omliggende plaatsen : Voorschoten, Rijswijk, Wassenaar enz. En vaak ook uit Haarlem en omgeving en uit Amsterdam. Aan het strand zijn — en nu treedt öf de Maatschappij Zeebad Noordwijk, öf de directie van het Huis Ter Duin in functie, die zich metterdaad er vóór hebben gespannen, — ideale inrichtingen op het gebied en ten bate van het strandleven aangebracht : als het zonnebad, de gymnastiekzaal, de ligstoelen-galerij enz., — er is een keur van badkoetsjes aanwezig. Ook honderden gemakkelijke badstoelen zijn over het geheele strand verspreid, dat op vele plaatsen even breed is als het Scheveningsche strand. Hier heerscht volmaakte orde en rust. Hier is niet het kermisachtige dat de Scheveningsche dagjesmenschen aanbrengen, nóch het rommelige van het Zandvoortsche strand, — hier is ook niet het hatelijke politie-toezicht en het beleedigende politie-ingrijpen van afgerichte, dienstdoende, fitterige strand-opzichters. Hier draagt elk zijn eigen verantwoordelijkheid, — hier weet elkeen dat hij zich behoorlijk móet gedragen, — en dit algemeene solidariteitsgevoel van fatsoen en eer maakt ook dat hier een zeer bizonder cachet heerscht. Van de golfvelden ging het nu naar het Oranjebad, waar het strandleven — voor zoover het de zee- en de Het Oranjebad met de gymnastiek-openluchtzaal van het Huis Ter Duin Zonnebad met schommel op het Noordwijksche strand zonnebaden betreft — zich in hoofdzaak koncentreert. Dit Oranjebad is aangelegd door de Maatschappij Zeebad Noordwijk en het staat onder toezicht van de directie van het Huis Ter Duin. Het ligt zóó gemakkelijk bereikbaar en zóó dicht bij de hotels, dat de badgasten vaak, op Amerikaansche wijze, zich in het hotel van badkleeding voorzien en dan, in hunne badmantels gehuld, zich zóó naar het strand begeven. Dat Noordwijk door al deze voordeelen, die het op andere Noordzee-badplaatsen vóór heeft, zich in een buitengewoon druk bezoek mag verheugen kan men zich denken. Er wordt dan ook alles gedaan om het den gasten aangenaam te maken.
 G e o r g e s en C e 11 y hun fraaie danstenThans wordt weer — namelijk hedenavond — in het Casino een bal masqué gegeven, dat zeer zeker tot laat in den nacht zal duren. .. Maandag a.s. (1 Augustus) geeft de Vlaamsche zanger Hullebroeck een avond (a propos : waarom geen Hollander ?), — Donderdag zal het gala-dansavond zijn, — Zaterdagmiddag, 6 Augustus, kinder-matinée, onder leiding van den welbekenden kindervriend H e n r i N o 11 e n s, en 's avonds groot nachtfeest, met surprises, attracties, cotillon, enCodolban's orkest. De Berkeley's zullen de dansmuziek spelen, en directeur S a u r heeft de algemeene leiding. Zóó gaat Noordwijk, die parel onzer zeebadplaatsen, een groote toekomst tegemoet.
Hier voerden Angelo en S i 1 v i a  hunne bizonder fijn bestudeerde moderne dansfantazieën. Tusschen de dansen trad ook de welbekende klassiekeen karakterdanseres Annie Rawnikar op en oogstte met haar Weenschen dans, haar vuurdans en haar „Anitra's dans" een zeer verdiend succes. Ook Billie Poor, de gezellige clown, gaf zijn snakerijen ten beste en wist menigen hartelijken lach om zijn komischdwaze invallen den gasten te ontlokken. Zoo vorderde de avond, — de nacht, — nu en dan afgewisseld door verrassingen ; werden bezoeken gebracht aan het restaurant, om „met een fleschje" te soupeeren.... Anderen verpoosden zich in de bar, waar gezellige hoekjes de gasten bijeenbracht, — lokten whisky-soda's tot „debatterige" onderonsjes .... En directeur S a u r, die, in samenwerking met het vereenigingsbestuur, dezen feestavond in „zijn" Casino had georganiseerd, werd van alle kanten gekomplimenteerd over het welslagen en den gezelligen toon, die er heerschte, — en noode ging men, bij zonsopgang, huis- en hötelwaarts,.... want dit prachtige lustoord, deze parel der badplaatsen aan zee, die Noordwijk heet, wordt bestuurd door een burgemeester, die, zelf sportman en man-van-de-wereld in den allerbesten zin, begrijpt en weet wat een zomerbadplaats toekomt, die het slechts van enkele weken „seizoen" moet hebben, en die zijnen dorpsgenooten, ondernemers, besturen van voor Noordwijk werkende vereenigingen, de volle vrijheid laat om, binnen Zekere grenzen van fatsoen, die deze leiders van het publiek zelf zeer goed weten te stellen, zelf een sluitingsuur te bepalen waarop feesten, gelijk den 9den Juli er een in het Casino werd gegeven, behooren te eindigen, om aan den goeden smaak en de Gcorges en Celly, moderne dansers. Angelo en Silvia, akrobatische dansers. goede zeden geen afbreuk te doen. Aan dezen Noordwijkschen burgemeester mogen alle Nederlandsche burgemeesters een voorbeeld nemen : in Noordwijk heerscht, dank zij de verantwoordelijkheid die de leiders der Noordwijksche publieke meening en de Noordwijksche ondernemers zelf dragen — en wéten te dragen ! — de meest volmaakte orde, heerschen de beste zeden en heerscht algemeene tevredenheid. Aan burgemeester Van Panhuys daarvoor een hartelijk woord van hulde ! N. H. Wolf