vrijdag 26 mei 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, R.I.P. máár Nog Net Niet Verdwenen
Het heeft alles weg van een tranentrekker uit de vorige eeuw: ........Een in de bloei van zijn leven verkerende man. vader en heer, komt te overlijden, een weduwe en zijn wezen in behoeftige omstandigheden achterlatende. 


De Weduwe, een vrouw met karakter neemt het failliete familie hotel Noorzee in Noordwijk aan Zee over herdoopt het in  "Opduin" en zie zij bouwt daar aan haar toekomst.  Een gouden  horizon lacht aan de einder..... eerst nu, honderd jaar later is daar dan toch de ondergang voor het van ouds befaamde familiehotel.....zal de oude blog afleveringen er even bij zetten.........en o, mocht u zin hebben in verder onderzoek, de familie waaruit mevrouw de directrice stamt...............buitengewoon interessant!

 Heden den I7en November 1915, ten verzoeke van: ie. Mevrouw EMILIE LEDEBOER, weduwe van den Heer JACOB HENDRIK BRANDSMA, wonende te Hilversum; zoo voor zich zelf als in haar hoedanigheid van moeder-voogdes over ENGBERT-en BERNARD JACOB BRANDSMA 2e. Mejuffrouw ELISABETH BRANDSMA, candidaat in de wis- en natuurkunde, wonende te Amsterdam, beiden in deze te Arnhem domicilie kiezende ten kantore van Mrs. DE WILDE en LAMAN TRIP, advocaten en procureurs aan het Willemsplein 10, van wie Jhr. Mr. H. LAMAN TRIP door haar wordt gesteld tot procureur in deze procedure; heb ik, PETER BAERENDS, ie deurwaarder bij de Arrond.-Rechtban'k 'te Arnhem, w». nende aldaar, voor de tweede maal Gedagvaard alle zoo bekende als onbekende of afwezige belanghebbenden bij de nalatenschap van den op 30 Maart 1914 te Arnhem overleden Heer ENGBERT of ENGBERTUS BRANDSMA, exploit doende door aanplakking van een afschrift dezer dagvaarding aan de hoofddeur van de gehoorzaal der Arr.-Reohtbank te Arnhem, terwijl een tweede afschrift door mij is overgegeven aan den heer Officier van Justitie bij dat college, den Edelachtbaren Heer Mr. J. V.'. E, VAN HARENCARSPEL, die het origineel dezer met „gezien" heeft geteekend, en eindelijk een gelijk afschrift éénmaal zal worden geplaatst in de Nederlandsche „Staatscourant" en iii de „Arnhemsche Courant"; om bij procureur te verschijnen ter terechtzitting van de Arrond.-Rechtbank te Arnhem te houden op Donderdag den 8en Juni 1916, des voormiddags te 10 uur, in het Paleis van Justitie aan de Groote Markt aldaar, zulks ten einde eischers te hooren voordragen: dat ENGBERT of ENGBERTUS BRANDSMA, die te Arnhem woonde, aldaar 30 Maart 1914 is overleden, nalatende tot eenige erfgenamen JACOB HENDRIK BRANDSMA en ELISABETH BRANDSMA;
dat die erfgenamen 6 April 1914 ter Griffie dezer Rechtbank verklaring hebben afgelegd, dat zij den nalatenschap van genoemden E. BRANDSMAaanvaardden onder het voorrecht van boedelbeschrijving; dat die erfgenamen die nalatenschap hebben beheerd, en zooveel mogelijk tot effenheid gebracht en rekening en verantwoording hebben willen doen, waartoe èij, nadat de rekening met de bescheiden ter Griffie van deze Rechtbank ter inzage van belanghebbenden was neergelegd, krachtens beschikking van dat college van 13 November 1914 de belanghebbenden bij openbare dagvaarding hebben opgeroepen om te verschijnen ter terechtzitting van 24 Juni 1915; dat — nadat tegen de niet-verschenen gedaagden verstek was verleend — bij beschikking van diezelfde Rechtbank, d.d. 7 October 1915 een tweede openbare dagvaarding is bevolen en bepaald, dat deze met inachtneming van een termijn van zes maanden moet worden uitgebracht en geplaatst in de Nederlandsche „Staatscourant" en de „Arnhemsche Courant";dat intusschen de erfgenaam JACOB HENDRIK BRANDSMA is overleden en tot zijn erfgenamen heeft nagelaten fliens echtgenoote en kinderen, de eischers sub ie, die op hun beurt die nalatenschap hebben aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving; En op die gronden concludeeren, dat het der Rechtbank behage: ie. gedaagde te veroordeelen om ten overstaan van een daartoe te benoemen Rechtercommissaris de door eischers te doene rekening en verantwoording van de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van ENGBERT of ENGBERTUS BRANDSMA met de reeds verschenen belanghebbenden op te nemen en goed te keuren; 2e. de kosten dezer procedure te brengen ten laste van de nalatenschap of, voor zoover tegenspraak wordt gevoerd, ten laste van hen, die tegenspreken. De kosten zijn van mij, deurwaarder, ƒ8.14x. Gezien en. afschrift overgenomen. P. BAERENDS, ie deurw. Arnhem, den I7en November 1915. De Officiér van Justitie, (get.) J. W. E. VAN HARENCARSPEL. t.
Pension Noordwijk
 Het zijn donkere dagen voor hotelhouder D. Doncker, Nieuwe Kerkstraat 61 te Rotterdam, tevens exploiterende Hotel-Pension Noordwijk te Noordwijk. Hij kan het niet bolwerken en is per 15 september 1915 failliet verklaard. Jammer voor de man maar het hotel-pension vindt gelukkig een nieuwe exploitant die het bedrijf onder de naam 'Pension Opduin' voortzet.

zaterdag 20 mei 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, Cultuur (na de Vis) wordt Duur Betaald

Mijn goeie, beste, mooiste en meest beminde "Witte Huis". Beloof je;  eindelijk eens de bouwgeschiedenis te gaan uitzoeken....helpt u ook een handje mee? Doe mee met de zoektocht naar Adriaan Willem Weissman in Noordwijk!"
Kreeg Noordwijkse Huizen ook maar eens overheids-subsidie om een mooi publicatie over Weissman te maken,

ontwerper van de badplaats Noordwijk te laten verschijnen! In de stijl van een wandelpad door het dorp  voor de hier  bij Noordwijkse Huizen al uit den treure geroemde schilder Lieberman. 65.000 Euro is er gevraagd; de Gemeente heeft een startsubsidie van 8.000 euro gegeven en één fotopaneel kan worden geadopteerd voor 2.500 euro............ach leest u het zelf maar even na in de weekendkrant van vrijdag 19 mei 2017 op pagina 13!

Ben best jaloers........dat geef ik toe.........maar ik ben een slechte padzoeker en er zeker niet in geslaagd als padvinder te infiltreren op het schemerige pad naar subsidies.........en graag brengt  Noordwijkse Huizen haar  gelijknamige Blog onder de aandacht van de Stichting Max Liebermann Noordwijk die zich afgelopen woensdag 17 mei 2017  presenteerde in Museum Noordwijk.....met slechts één aanbeveling: lees ook eens in de al sedert 2008 bestaande blog........zoveel details over Max Liebermann, heb ook nog veel meer boeken én culturele kennis over de man, mag u inzien en zelfs hebben én helemaal gratis...............

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, Hotel Pension Het Witte Huis: Het Interieur"Dit is het interieur van Hotel Het Witte Huis toenmalig eigenaar G.J. (Gerardus Johannes) Van den Berg Koningin Astrid Boulevard 47 Noordwijk aan zee. Een gezin met moeder Mien van den Berg-van Schie en kinderen Frans Toos Albert Feike en Mia."

Eindelijk meer dan 6 jaar na de kommervolle oproep komt het antwoord: Mia, de jongste van de van den Bergen telgen die het Witte Huis als uitbaters bevolkten, stuurt ze toe. Vergezeld van de uiterst droevige mededeling dat haar broers Frans en Albert en zus Feike, evenals haar beide ouders helaas zijn overleden. Na het vertrek van het gezin naar Eindhoven raakt het contact met Noordwijkse Huizen zoek, maar de roerige herinneringen aan een prachtige periode zijn gelukkig nooit zoekgeraakt! Dank daarvoor!
"Hotel Pension Het Witte Huis, A.U.B.
Zie hier de naam van het hotel pension in hoofdletters onder de dakrand geteerd!  Vroeger een Villa van de hand van architect A.W. Weissman [-of niet-]. De goede man wordt geroemd  op het te Leiden gehouden congres "Over baksteen en haar toepassing ", dat eigenlijk gericht was tegen de opkomst van het in 1911 uiterst moderne materiaal : BETON!  Een goede honderd jaar oud pas, beton, het is maar dat u het weet!

Heeft u al eens iets ontdekt over de bewoners van voorheen de villa "Pension het Witte Huis"? Kunt u het dan nog eens navragen aan iedereen die er ooit heeft gewoond, gelogeerd, gewerkt of wat dan ook heeft gedaan, Oud én Jong? Er moeten honderden kiekjes circuleren van gasten uit binnen- en buitenland. Zoek nog eens goed! Heeft u antwoorden op één van de volgende vragen? Mail ze dan door aan  noordwijksevillas@gmail.com ?
Wie was de architect?
Wie was de opdrachtgever voor de bouw?
Wie waren in de loop der tijden eigenaar?
Wie kent er verhalen over de gebruikers van het gebouw?
Wie weet iets over de inrichting?
Wie heeft er foto's?
Wie helpt mee de geschiedenis van deze villa te beschrijven?
Wie, Wat, Waar en Hoe? "
"zaterdag 12 januari 2013
A.W. Weissman en NoordwijkHoe kan Noordwijkse Huizen een nieuw jaar beginnen zonder een terugblik op Adriaan Willem Weissmann. We blijven vóór we naar Noordwijk vertrekken, nog even in Amsterdam voor een bezoekje aan Lizzy-Cottage. Klik de link aan en geniet van het fraais dat de Hobbemastraat 12 siert. Goed,  na die bezichtigingen door naar de Zuid-Boulevard. Daar wordt gebouwd! Een huis voor DR.Weismann te Duisburg. Weismann spelt de naam van de DR. en niet met de bekende schleifen S waarmee Adriaan Willem Weissman signeert......wie het weet mag het zeggen!

De man met dat hoedje is vast en zeker de aannemer de heer A. de Bes. De mannen met de witte hemden zijn  de stucadoors en de man met het vestje is denk wel  de timmerman. Uit het zolderraam piept ook nog een werknemer, die man hoort bij het karretje beneden op straat met het opschrift: "Aanleg voor gas, water en stroom".


Mijn goeie, beste, mooiste en meest beminde "Witte Huis", geflankeerd door  "Clarenwijck" en "Marezate" ik beloof je nu eindelijk eens je bouwgeschiedenis te gaan uitzoeken....helpt u ook een handje mee? Doe mee met de zoektocht naar Adriaan Willem Weissman in Noordwijk!"
Kreeg Noordwijkse Huizen ook maar eens overheids-subsidie om een mooi product over Weissman , ontwerper van de badplaats Noordwijk te laten verschijnen! In de stijl van een wandelpad door het dorp  voor de hier  bij Noordwijkse Huizen al uit den treure geroemde schilder Lieberman. 65.000 Euro is er gevraagd; de Gemeente heeft een startsubsidie van 8.000 euro gegeven en één fotopaneel kan worden geadopteerd voor 2.500 euro............ach leest u het zelf maar even na in de weekendkrant van vrijdag 19 mei 2017 op pagina 13!
Ben best jaloers........dat geef ik toe.........maar ik ben een slechte padzoeker en er zeker niet in geslaagd als padvinder te infiltreren op het schemerige pad naar subsidies.........en graag brengt Noordwijkse Huizen haar gelijknamige Blog onder de aandacht van de Stichting Max Liebermann Noordwijk die zich afgelopen presenteerde in Museum Noordwijk.....met slechts één aanbeveling: lees ook eens in de al sedert 2008 bestaande blog........zoveel details over Max Liebermann, heb ook nog veel meer boeken én culturele kennis over de man, mag u inzien en zelfs hebben én helemaal gratis...............

vrijdag 19 mei 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger: Noordwijk Bouwt naar de Toekomst


Misschien bent u nog op zoek naar een bescheiden hutje in de Noordwijkse duinen............verdiep u eens in de plannen die de Gemeente Noordwijk publiceert. Nog  eventjes sparen en dan kunt u komen genieten:
"Noordwijk bouwt. Een greep uit de projecten
Er wordt gebouwd in Noordwijk. Heel veel projecten zijn gestart. Anderen bereidt de gemeente voor. Hieronder een overzicht van wat er allemaal gebeurt. Het zijn vooral de projecten waar de gemeente in actief is. Ook vindt u verwijzingen naar extra informatie.
Noordwijk aan Zee
Noordwijk Binnen
Middengebied
Nieuw Oost
Bedrijventerreinen
Overige projecten
Zeewaardige maquette | Noordwijk ZeewaardigVan de Grent tot het Wantveld. De gemeente werkt met externe partijen aan een strategie voor het verder ontwikkelen van het gebied in Noordwijk aan Zee. Een Masterplan. Alle aspecten komen er in aan bod zoals bouwen, parkeren, doorstroming verkeer, sport- en culturele voorzieningen, winkels, restaurants en groen. Op dit moment laat de gemeente een maquette maken om voor iedereen inzichtelijk te maken over welk gebied het precies gaat en om te laten zien op welke plekken gebouwd kan worden. We verwachten dat u de maquette in april 2017 kunt bekijken. Waar hij komt te staan? Dat maken we nog bekend."

woensdag 17 mei 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, Dirk Kuyt: "Ik heb altijd van je gehouden"

Dirk deed wat zijn gevoel hem ingaf; Einde profvoetbal.  Hij gaat  naar huis, genieten van zijn gezin, vrouw en kinderen....Vrij mens worden...Noordwijkse Huizen voelde het al aankomen.........alles waar hij ooit van droomde had hij bereikt.......Respect en waardering alom:  "Dirk ik heb altijd van je gehouden", het zijn de woorden van Louis van Gaal maar velen delen dat gevoel met Louis! Dirk........harde werker, goeie gast.........wie weet nog zijn eerste optreden als geselecteerde voor het Nederland Elftal........daar kwam Dirkie zich melden bij het deftige HUIS ter DUIN in Noordwijk.....Geen gedoe, maar gewoon, over het strand, lopend! Of ergens in een boetiekje in Katwijk.  Gezellig wachtend op zijn Gertrude die net iets moois aan het uitzoeken was......trouwens Dirk, Noordwijkse Huizen zoekt nog naar een vakbekwame huisschilder......voordeurtje van "Huizen"is hoognodig aan een verfie toe...........mochten de geraniums uitgebloeid raken Dirk.... je bent van harte welkom hoor, doen we eerst een bakje koffie met een Kattuks knippie.........je kent het wel.....daar zijn we tenslotte geboren zeevolk voor! Dirk het ga je goed! Noordwijk wenst je alle geluk van de wereld!

maandag 15 mei 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, Dirk Kuyt is Onderweg naar Huis


Noordwijk wacht op de terugkeer van Dirk Kuyt. Alle twijfel overboord! Alle  kletsmajoorclubjes kunnen stoppen met "Doet ie 't of doet ie 't niet" Mijn Noordwijkse intuïtie kan het u verklappen....Dirk kiest voor wat hem na zijn slot-overwinning met zijn Feyenoord het allerdierbaarste is.......kijkt u zelf maar naar de jongste trots van Noordwijk, dat naast Dirk Kuyt ook de sporthelden  Edwin van der Sar en Louis van Gaal onder haar inwoners telt........hij kiest voor zijn gezin!  Helemaal. En mét alle 120.000 aanwezigen voor het Stadhuis,  feliciteert Noordwijkse Huizen Dirk Kuyt met deze emotionele prestatie én beslissing.....en wenst hem met zijn gezin, vele gelukkige jaren toe in de meest Sportieve Gemeente van zeker de hele wereld: Noordwijk!!!!!!!!!!Kanjers.....Allemaal! Dus  de vlag uit in het hele dorp! Vier het Feyenoord-Feest mee!

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, Dirk Kuyt Kampioen

De droom van geluk houdt niet op vandaag..........De droom van de in Noordwijk wonende Dirk Kuyt komt uit! Landskampioen worden met Feyenoord..... "Alsof het zo moest zijn!" Hij heeft heel even moeten wachten tot wij terug waren van de vakantiereis........maar een week later dan gepland, komt Dirkies jeugddroom uit.........Het was ooit op de lokale Katwijkse televisie te zien.....een interview met een jong ventje: het karakter van de harde werker stroomde over het beeld.........hij ging het maken..........Het is je gelukt Man.........GEFELICITEERD!.