vrijdag 9 december 2016

Badplaats Noordwijk 150 Jaar Jong, aan alles komt een eindBadplaats Noordwijk 150 Jaar Jong, aan alles komt een eind. ook aan dit Jubeljaar, aan anderhalf jaar uitbundig feesten, aan al het gejuich en alle  publiciteit voor dit bijzondere  plekje aan de zee doemt aan de einder het jaar 2017 op.....  Promotie en positieve aandacht voor sport, spel en recreatie............mooi Noordwijk, elegant Noordwijk, Sportief Noordwijk. Het Noordwijk van de prachtige glossy boeken en magazines......Maar voor nu: Mocht u Noordwijkse Huizen even kwijt zijn met Kerst en Jaarwisseling  uw Dorps-Historicus blijft gewoon ter beschikking......dus pak uw kans.......

vrijdag 2 december 2016

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong, Noordwijk's Overvloed


Noordwijkse Huizen daagt u uit.........iedere Noordwijker herkent dit lied en zingt het uit volle dan wel rondborstig mee.......Volkslied van Noordwijk aan Zee! Koopt u even de CD!!!! Promotie geven we gaarne in handen van ons zeer speciale promotieteam Rijpstra en van Duin........wat een talenten! Winnaars van de eerste prijs met sport en zang, Noordwijk gaat allleen voor Goud! Is het toeval dat  90 jaar geleden------ in een periode van minimale crisis er ook zoveel tijd en geld en aandacht was voor bekendmaking aan de wereld van de geneugten die de badplaats Noordwijke te bieden had....lees het na in het artikel van N.H. Wolf......
."Aan dezen Noordwijkschen burgemeester mogen alle Nederlandsche burgemeesters een voorbeeld nemen : in Noordwijk heerscht, dank zij de verantwoordelijkheid die de leiders der Noordwijksche publieke meening en de Noordwijksche ondernemers zelf dragen — en wéten te dragen ! — de meest volmaakte orde, heerschen de beste zeden en heerscht algemeene tevredenheid. Aan burgemeester Van Panhuys daarvoor een hartelijk woord van hulde ! 
N. H. Wolf"
verder ziet u dan ook wel dat sedert augustus 2014 nog altijd geen tijd gevonden is naar behoefe te verbeteren  en materiaal in een foutloze conditie te brengen.......ach, zult u roepen.......niets is volmaakt in deze wereld, en hoofdschudden wordt het vaak beaamd.......had u ook maar een poot uit moeten steken, toe u het verval wegens absolute in-éénstorting door ouderdom onder ogen kreeg......
Komt ie dan voor de zeker 25ste keer:
De kunst; een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad jrg 19, 1926/1927, no 1017, 23-07-1927 Badseizoen Noordwijk. I. Het bestuur van de Noordwijksche Sportvereniging had de vorige week de redacteuren van eenige der voornaamste dag- en weekbladen — ook buitenlandsche — uitgenoodigd om, waar het bad- en sportseizoen aan den vooravond stond van wat men aan zee „het hoog-seizoen" noemt te bereiken, eens kennis te komen maken met het bad- en sportleven in deze — wat aanleg, bezoek en inrichting betreft — voornaamste der Neder- -3 landsche Noordzee-badplaatsen. En ver- schillende bekende en vooraanstaande journalisten hadden aan deze uitnoodiging gevolg gegeven. De invitatie, onderteekend door het dagelijksch bestuur der Sportvereniging : burgemeester jhr. W. C. v a n P a n h u y s, mr. C. P u n t en den heer A. H. D r o s J r., was ook in zóó hoffelijke termen vervat, dat wel géén wellevend mensch die kon weigeren, — bovendien noodigde de directie van het Huis Ter Duin de journalisten den volgenden dag tot een uitstapje ter nadere kennismaking met het Noordwijksche bad- en strandleven, terwijl de familie Tappenbeck, eigenares van dit prachtige hötelkomplex, de gasten tevens nachtverblijf en een lunch aanbood. Op het programma van de Noordwijksche Sportvereeniging stond bovendien een gala-maal en een dansavond : in het keurig ingerichte clubgebouw der vereeniging, het Casino, waar de heer Frits Gezicht op het Casino met de tennisvelden, waar de groote lawntenniswedstrijden worden gespeeld. Gezicht op het Huis Ter Duin van uit zee. S a u r, van het bekende Haagsche restaurant, de leiding voert en die dan ook mede bij de ontvangst der journalisten aanwezig was.
 Daar waren voorts : de heeren W. F. van H e u k e 1 o m en mr. Pijnacker Hordijk als bestuursleden der golfvereeniging.

Dorsman als voorzitter der V.V.V. afd. Noordwijk,


Wilhelm Tappenbeck als voorzitter der Maatschappij Zeebad Noordwijk, tevens als directeur-eigenaar van het Huis Ter Duin, — namens welke allen mr. Punt de gasten welkom heette. Hij drukte er zijn vreugde over uit, dat de vertegenwoordigers der pers gekomen waren om ook eens iets van Noordwijk te zien en, daar Zaterdag 9 Juli ons als extra herfst-cadeautje een wolkbreuk had gebracht, hij hoopte dat wij den volgenden dag onder gunstiger omstandigheden de badplaats zouden leeren kennen. Vooraf had men reeds de ideaal-ingerichte tenn1isbanen bewonderd, die rondom het Casino zijn aangelegd en waar nagenoeg elk jaar internationale wedstrijden worden gespeeld, — en had men zijn blik laten gaan, via de keurige loges en natuur-amphitheaters, over den schilderachtigen aanleg van zonnig-blanke villa's met roode daken, te midden van het vele groen : een levend schilderij ! In de groote eetzaal, waar aan de vele tafels elke plaats bezet was door in avondkleedij gestoken gasten van de badplaats en van elders, wachtte aan een smaakvol met groen en bloemen versierden disch het door 's heeren S a u r ' s koks gereedgemaakte feestmaal : een menu, waar zelfs nu wijlen L u c u 11 u s prat op zou hebben gegaan als het hem was voorgezet, — terwijl op een podium het orkest van Cornelius Codolban was gezeten, dat wij kennen, en velen met ons, van het Restaurant Saur te 's Gravenhage. Wat deze Roemeensche vioolkunstenaar aan muzikale schoonheid aan zijn prachtig instrument weet te ontlokken, — wat het vijftal Roemeensche musici aan ensemblespel, rythme en muzikale karakteristiek ons weet te schenken, — staat op zóó hoog artistiek peil en is van zoo zeldzame muzikale waarde, dat dit op zichzelf reeds eene attractie van Noordwijk en speciaal van het Casino der Sportvereeniging mag heeten. Een allergezelligste toon aan de tafel der sportautoriteiten en der journalisten, — het echt mondaine milieu van de in avondkleedij gestoken dames en heeren,

 — de meeslepende muziek van C o d o 1 b a n's Roemenen, — en de humoristische, maar van waardeering getuigende woorden van kollega dr. Rademaker van „Het Vaderland", vormden een gelukkigen inzet tot den feestavond, die, als eerste der feestelijke seizoen-Zaterdagavonden, de gasten wachtte in de gezellig met bloemen en prachtvolle Perzische tapijten versierde groote bal- en tooneelzaal.... die reeds vol dansenden was. Hier zat het vermaarde
 Badseizoen Noord wijk. II. (Slot.) Zondagmorgen was directeur Wilhelm Tappenbeck, in zijne hoedanigheid van voorzitter der Maatschappij Zeebad Noordwijk, leidsman van het gezelschap, dat thans een tocht langs het strand en naar de verschillende inrichtingen, die voor Noordwijk karakteristiek zijn, zou ondernemen, ten einde een indruk te krijgen van deze waarlijk unieke badplaats aan ons veelbezochte Noordzeestrand. In auto's ging het, langs den strand-boulevard, en langs den zoom der duinen, naar de golfbanen, die hier, om hunne ligging en om de prachtige omgeving in welke zij zich bevinden, een unicum mogen heeten in ons land. Tot het gezelschap behoorden: de journalisten, de bestuursleden der Noordwijksche Sportvereeniging, directeur S a u r van het Casino en directeur Tappenbeck. Eerst werd nog even de omgeving van het Huis ter Duin bewonderd met zijn prachtige wandelwegen, zijn veelheid van gebouwen, die, in verschillenden stijl en vorm, al naar de behoefte van uitbreiding zich voordeed, in den loop van ongeveer twintig jaar ontstonden. Hier liggen ook de eerste — beroemde ! — tennisbanen van Noordwijk : tot vóór het ontstaan der Sportvereeniging, die haar eigen banen heeft, een der centra van internationaal lawntennis. Strand-boulevard en -terrassen te Noordwijk-aan-Zee Wandelwegen in de duinen te Noordwijk-aan-Zee De golfbanen, aangelegd met financiëele hulp van vooraanstaande persoonlijkheden op sportgebied, als de heeren Van Heukelom, Crèmer, Punt, Dros en niet te vergeten : burgemeester jhr. Van P a n h u y s, zijn het centrum der voorname sportwereld en de leden daarvan vormen dan ook een zekere „kern" van het bezoek in het algemeen aan Noordwijk. De dagjesmenschen, zooals men die in Scheveningen en Zandvoort vooral kent, komen hier m Noordwijk niet. Wel heeft men hier „dagjesmenschen", maar die komen grootendeels per auto. Men ziet hen hun wagen opstallen in een der vele autoparken die hier zijn aangelegd : aan het strand en aan den zoom der duinen, op het voorplein van het Huis Ter Duin of in het autopark van het Casino, — men gaat vervolgens naar het strand, naar het zonnebad, — neemt zijn badkoetsje, vervolgens zijn bad, ten slotte wordt weer aangekleed, — soms wordt nog eerst wat gymnastiek gemaakt of in een luien stoel wat uitgerust, — en dan gaat het, nadat ook de inwendige mensch versterkt is, — weer in de auto naar huis. Zóó ziet men tientallen badgasten aankomen en weer heengaan : uit Den Haag, Leiden en de omliggende plaatsen : Voorschoten, Rijswijk, Wassenaar enz. En vaak ook uit Haarlem en omgeving en uit Amsterdam. Aan het strand zijn — en nu treedt öf de Maatschappij Zeebad Noordwijk, öf de directie van het Huis Ter Duin in functie, die zich metterdaad er vóór hebben gespannen, — ideale inrichtingen op het gebied en ten bate van het strandleven aangebracht : als het zonnebad, de gymnastiekzaal, de ligstoelen-galerij enz., — er is een keur van badkoetsjes aanwezig. Ook honderden gemakkelijke badstoelen zijn over het geheele strand verspreid, dat op vele plaatsen even breed is als het Scheveningsche strand. Hier heerscht volmaakte orde en rust. Hier is niet het kermisachtige dat de Scheveningsche dagjesmenschen aanbrengen, nóch het rommelige van het Zandvoortsche strand, — hier is ook niet het hatelijke politie-toezicht en het beleedigende politie-ingrijpen van afgerichte, dienstdoende, fitterige strand-opzichters. Hier draagt elk zijn eigen verantwoordelijkheid, — hier weet elkeen dat hij zich behoorlijk móet gedragen, — en dit algemeene solidariteitsgevoel van fatsoen en eer maakt ook dat hier een zeer bizonder cachet heerscht. Van de golfvelden ging het nu naar het Oranjebad, waar het strandleven — voor zoover het de zee- en de Het Oranjebad met de gymnastiek-openluchtzaal van het Huis Ter Duin Zonnebad met schommel op het Noordwijksche strand zonnebaden betreft — zich in hoofdzaak koncentreert. Dit Oranjebad is aangelegd door de Maatschappij Zeebad Noordwijk en het staat onder toezicht van de directie van het Huis Ter Duin. Het ligt zóó gemakkelijk bereikbaar en zóó dicht bij de hotels, dat de badgasten vaak, op Amerikaansche wijze, zich in het hotel van badkleeding voorzien en dan, in hunne badmantels gehuld, zich zóó naar het strand begeven. Dat Noordwijk door al deze voordeelen, die het op andere Noordzee-badplaatsen vóór heeft, zich in een buitengewoon druk bezoek mag verheugen kan men zich denken. Er wordt dan ook alles gedaan om het den gasten aangenaam te maken.
 G e o r g e s en C e 11 y hun fraaie danstenThans wordt weer — namelijk hedenavond — in het Casino een bal masqué gegeven, dat zeer zeker tot laat in den nacht zal duren. .. Maandag a.s. (1 Augustus) geeft de Vlaamsche zanger Hullebroeck een avond (a propos : waarom geen Hollander ?), — Donderdag zal het gala-dansavond zijn, — Zaterdagmiddag, 6 Augustus, kinder-matinée, onder leiding van den welbekenden kindervriend H e n r i N o 11 e n s, en 's avonds groot nachtfeest, met surprises, attracties, cotillon, enCodolban's orkest. De Berkeley's zullen de dansmuziek spelen, en directeur S a u r heeft de algemeene leiding. Zóó gaat Noordwijk, die parel onzer zeebadplaatsen, een groote toekomst tegemoet.
Hier voerden Angelo en S i 1 v i a  hunne bizonder fijn bestudeerde moderne dansfantazieën. Tusschen de dansen trad ook de welbekende klassiekeen karakterdanseres Annie Rawnikar op en oogstte met haar Weenschen dans, haar vuurdans en haar „Anitra's dans" een zeer verdiend succes. Ook Billie Poor, de gezellige clown, gaf zijn snakerijen ten beste en wist menigen hartelijken lach om zijn komischdwaze invallen den gasten te ontlokken. Zoo vorderde de avond, — de nacht, — nu en dan afgewisseld door verrassingen ; werden bezoeken gebracht aan het restaurant, om „met een fleschje" te soupeeren.... Anderen verpoosden zich in de bar, waar gezellige hoekjes de gasten bijeenbracht, — lokten whisky-soda's tot „debatterige" onderonsjes .... En directeur S a u r, die, in samenwerking met het vereenigingsbestuur, dezen feestavond in „zijn" Casino had georganiseerd, werd van alle kanten gekomplimenteerd over het welslagen en den gezelligen toon, die er heerschte, — en noode ging men, bij zonsopgang, huis- en hötelwaarts,.... want dit prachtige lustoord, deze parel der badplaatsen aan zee, die Noordwijk heet, wordt bestuurd door een burgemeester, die, zelf sportman en man-van-de-wereld in den allerbesten zin, begrijpt en weet wat een zomerbadplaats toekomt, die het slechts van enkele weken „seizoen" moet hebben, en die zijnen dorpsgenooten, ondernemers, besturen van voor Noordwijk werkende vereenigingen, de volle vrijheid laat om, binnen Zekere grenzen van fatsoen, die deze leiders van het publiek zelf zeer goed weten te stellen, zelf een sluitingsuur te bepalen waarop feesten, gelijk den 9den Juli er een in het Casino werd gegeven, behooren te eindigen, om aan den goeden smaak en de Gcorges en Celly, moderne dansers. Angelo en Silvia, akrobatische dansers. goede zeden geen afbreuk te doen. Aan dezen Noordwijkschen burgemeester mogen alle Nederlandsche burgemeesters een voorbeeld nemen : in Noordwijk heerscht, dank zij de verantwoordelijkheid die de leiders der Noordwijksche publieke meening en de Noordwijksche ondernemers zelf dragen — en wéten te dragen ! — de meest volmaakte orde, heerschen de beste zeden en heerscht algemeene tevredenheid. Aan burgemeester Van Panhuys daarvoor een hartelijk woord van hulde ! N. H. Wolf

woensdag 30 november 2016

Badplaats Noordwijk 150 jaar Jong, de Strijd tusschen Roomschen en Protestanten


Om een beetje wrijving nu maar direct te benoemen als een onverkwikkelijken strijd tussen Roomschen en Protestanten is misschien wel een heel klein beetje te strikt........en daar ook nog een schepje bovenop te doen door er den Adel en de Arbeiders in te betrekken beetje té veel misschien....
Maar  ambachtsheer of burgervader van Noordwijk blijken over onvoldoende olie te beschikken om er de storm op zee mee te kunnen kalmeren........laat staan de vrije toegang tot het strand te beperken.


DE STRIJD TUSSCHEN ROOMSCHEN EN PROTESTANTEN TE NOORDWIJK

Men meldt ons uit Noordwijk: Aan den onverkwikkelijken strijd tusschen Roomschen en niet-Roomschen schijnt voorloopig nog geen einde te zullen komen. Reeds twee jaar duurt hij voort en hoewel er genoeg stappen ter voorziening _Zijn gedaan, is het herstel van den vrede niet bereikt. De protestantsche partij, aangevoerd door graaf Van Limburg Stirum, zal niet rusten, alvorens zij de meerderheid in den gemeenteraad heeft. Tot dit doel is o.a. opgericht een speelgoedfabriek, welks personeel op de eerste plaats protestant moet zijn en de vereischten voor gemeenteraadskiezer moet bezitten. Technische vaardigheid komt er minder op aan. Dat den katholieken pachters en leveranciers het leven door “Noordwijk’s Ambachtsheer” zuur wordt gemaakt dat deze niet aarzelt de broodsquaestie te stellen oo zijn zin door te drijven, mag overbekend heeten. Een bondgenoot vindt graaf Van Limburg Stirum in den burgemeester, jhr. W. C. van Panhuys, aan wien de grootste schuld van der ondragelijken toestand te wijten is. Geen wonder dan ook, dat men algemeen de overtuiging koestert, dat onder den vorigen burgemeester, baron Van Hardenbroek, een strandquaestie, als we thans kennen nooit zou zijn voorgekomen. Ondanks de strand verordening merendeels het werk was van den burgemeester zelf, heeft deze haar uitgevoerd op een wijze die prof. mr. dr. Strucks tot scherps critiek aanleiding gaf. Den critiek, welke door dr. Kervel in de raadszitting werd aangevuld met talrijke feiten om aan te toonen, dat de burgemeester aan's Raad wenschen geen gevolg had gegeven. Toen de burgerneester hierop uitvoerig van repliek had gediend, toen een motie van afkeuring was ingetrokken, kreeg men tot slot der beraadslagingen wederzijdse wenschen tot herstel der gestoorde harmonie.

Ondertusschen had men dr. Kervel beschuldigd op onwaardige, schier beleedigende wijze tegen der voorzitter te zijn opgetreden. Op herhaalde uttnoodiging van dr. Kervel om citaten uit zijn rede te noemen, die deze beschuldiging motiveerden, bleef de heer Verloop, zoowel als de heer Van Beelen, het antwoord schuldig. Waar het zijn persoonlijke eer raakte zond dr. Kervel zijn rede naar drie mannen van naam: mr. Plemp van Duiveland, hoofdred.van „De N. Crt." en voorzitter van den Ned. Journalistenkring; mr. Van Raalte, oud-Minister van Justitie en mr. Th. de Meester, pol. hoofdred. van „Het Vad.", oud-Minister van Binnenlandsche Zaken en lid van de Tweede Kamer. Deze verklaarden unaniem niets onwaardigs of beleedigends in de rede te vinden. De tegenpartij was echter niet zoo fair haar woorden in te trekken. De burgemeester keurde den toon af!

Zoo stonden de zaken, toen Vrijdagavond de gemeenteraad weer bijeen kwam. Dat er onder de raadsleden mannen gevonden worden, die dr. Kervel, den woordvoerder en verdediger der Katholieken, ongezind zijn, ligt voor de hand. Op kleingeestige wijze echter trachten de Protestanten hem te dupeeren.

Het is traditie, dat om de beurt de alhier gevestigde doctoren gemeente-gneesheer zijn voor den tijd van een jaar. Vrijdagavond moest wederom een gemeentegeneesheer worden benoemd, waarvoor ditmaal dr. Kervel in aanmerking kwam. Toen de voorzitter de benoeming aan de orde stelde, deelde de heer Van Beelen (prot.) mede, dat hij bezwaar had dr. Kervel wegens zijn raadslidmaatschap te benoemen. De heer C. Alkemade Sr.(r. k.) zeide daarop indertijd ook eenzelfde bezwaar te hebben geopperd, doch de commissaris der Koningin (wij meenen mr. Patijn) had de benoeming goedgekeurd, mits geen doodschouw werd verricht. Daarna werd dr. Kervel benoemd met 10 van de 12 stemmen, hijzelf bleef buiten stemming. Daar er 8 kath. en 5 protest, raadsleden tegenwoordig waren, moeten minstens 3 protestantsche raadsleden op dr. Kervel hebben gestemd.

Toen dr. Kervel verklaard had de benoeming aan te nemen, stelde de heer Van Beelen voor, de benoeming in te trekken, welk voorstel gesteund werd door den burgemeester, omdat z. i. de gemeentewet door deze benoeming ontdoken wordt. Thans kwam de burgemeester op voor de z. g. naleving der wet. Want als van hoogerhand een vroegere benoeming was goedgekeurd, bestond er geen aanleiding thans dezelfde benoeming onwettig te verklaren. Dr. Kervel wees dan ook op verschillende plaatsen, waar een gemeentegeneesheer en een bezoldigd ambtenaar van den Burg. Stand zitting heeft in den Raad, terwijl de heer v. d. Berg, r. k., het in den burgemeester laakte, eerst na den uitslag der stemming zijn bezwaren te berde te brengen. De heer Alkemade, (r. k.) meende, dat de Raad door de vroegere beslissing van den Commissaris volkomen verantwoord Is, 'terwijl de heer de Groot opmerkte, dat, indien de bemoeiing tegen de wet is, hij later wel zal worden vernietigd. Toen het op stemmen aankwam werd het voorstel van Beelen verworpen met 7 tegen 5 stemmen. Dezelfde Protestanden, die even te voren, toen zij met gesloten briefjes stemden, hadden meegewerkt aan de benoeming van dr. Kervel, stemden nu in 't openbaar voor vernietiging van hun eigen besluit! Vanwaar die plotselinge wending? Ondertusschen is het voorgevallene weer 'n illustratie van de gespannen verhoudingen te Noordwijk. De liberale bladen, die de schuld van al het voorgevallene op de Katholieken plegen te werpen, kunnen er uit leeren, hoe onverdraagzaam hun volgelingen optreden.dinsdag 29 november 2016

Badplaats Noordwijk, 150 jaar Jong, Flora bloemententoonstelling 1932

Bezoek van Minister President Jhr.Mr.Ch. Ruys-de Beerenbrouck (links) aan de Florapark tentoonstelling te Noordwijk-Binnen. In het midden Burgemeester J.B.V.M.J. van de.Mortel. 14-04-1932


GEOPEND Flora bloemententoonstelling in Noordwijk-Binnen. Het is 14 april 1932.........heren getooid met hoge hoeden, handschoenen, glanzend gepolijste schoenen,  paraplu en een grog geschakeld halssierrad wandelen met fiere tred, opgewekt richting.........ja waarheen eigenlijk. Knippen ze een lint door, hebben ze op een gure voorjaarsdag trek in een kleine hartversterking.....de reden van hun samenwerking las u al: De Flora Bloemententoonstelling hebben ze zojuist geopend.
Aardigheid van de Blog Noordwijkse Huizen, Noordwijk promotie.....with love!

maandag 28 november 2016

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong, Lang Leve de Pret

Two Soups

Humor op de maandagmorgen....hoe is het mogelijk????/ Kan het niet laten, Koning Philip van België staat bekend om zijn 'droge humor', lekker smakelijk........wens hem vanavond, mocht hij aanzitten aan het regeringsdiner  in het Paleis (Palace) een 'Moge het u bekomen'  toe ! 


(uit het Noordwijkse Huizen Blog Archief) 

donderdag 18 september 2008


Palace en een lunch aan het water....

Beetje branieachtig ook! Brutaal: even met het watervliegtuig gaan lunchen bij Palace. Hoort wel bij de marine natuurlijk. Stoere kraag om, snee in de neus en hup, indruk maken op de meisjes... zo ging het dus die zonnige dag in 1929.


watervliegtuigen 

Waterig bleef het. Zelfs de humor!Two Soups - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Z6aYLOf8CUQ

zondag 27 november 2016

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong Juicht Welkom toe aan het Belgisch Vorstenpaar

Hij komt, Hij Komt..........Op Sint Nicolaas moet u nog heel even wachten, maar de Koning van Belgie komt wel op visite....maar met een beetje geluk brengt hij naast zijn elegante echtgenote Mathilde nog veel meer lekkers mee. Een Kolruit mandje met kaasjes en hespen.......en lekker Belgisch brood......om met onze eigen Jeroen te spreken "Meer moet dah nie zijn" Biertje erbij en lekker bijpraten over nu en vroeger, die mooie dagen van weleer.......

Koningskinderen te Noordwijk
Prinses Charlotte Joséphine en Kroonprins Boudewijn van België, spelen aan het strand van Noordwijk aan Zee. Zij bezoeken de Dierentuin in Wassenaar tijdens "de Stage" die ze in de Badplaats doorbrengen met het doel: Goed Nederlands te leren spreken. Een vrolijke tijd, zo te zien! Jan-Hein van de Mortel en zijn zusje Sabine, kinderen van het burgemeesters-echtpaar waar de koningskinderen te gast zijn, zijn de speelkameraadjes.

vrijdag 25 november 2016

Badplaats Noordwijk, 150 jaar Jong..........Fidel is Dood, Viva Fidel


Fidel Alejandro Castro Ruz
Geboren13 augustus 1926
Birán
Overleden25 november 2016
Havana
1 Mei 2005 de DAG VAN DE ARBEID
 Lang geleden alweer, in de haven van Havanna. ligt de loopplank uit........Here we come........op zoek naar  La Bodeguita del Medio de Bar van Ernest Hemingway`s om een échte mojito  te bestellen in het hart van  Havana  het Cuba van Fidel Castro , naar de prachtige huizen en brede promenades, gestoffeerd met vervallen balkons en voor flaneren met gebroken marmer begaanbaar gehouden trottoirs. Vlaggen aan alle gebouwen en opgewonden inwoners..... onderweg om El Presidente toe te juichen.....we raken in de straten verward......verdwalen en na de zoveelste omhelzing van een prachtige jeugdige Cubaan........ons blij mama mama toeroepend feliciterend met deze bijzondere dag, blijken ze ook nog moederdag te vieren, besluiten we na het tevergeefs een tiental classic-car-cabs om vervoer naar het Plein te hebben verzocht, lijkt het verstandiger de zoektocht maar op te geven.........het is een gemiste kans, blijkt later het allerlaatste publieke optreden van Fidel op de Dia Del Trabajo . Gemist dat historische desfile primero de mayo 2016 in Havanna. Daarom vandaag een oprechte condoleance aan het volk van Cuba die hun leider aan de dood  hebben verloren.........Dank Fidel voor mooie herinneringen. Rust in Vrede. En wat een prachtig mooi volk leefde er in zijn land.........het zijn de mooiste mensen, niet alleen wat uiterlijk betreft, maar zij zijn muziek, vertegenwoordigen de zon en vieren het leven........ prachtige persoonlijkheden, karakters ......leren kennen.....ze leven voor muziek en waren zo blij van karakter, van......kan het niet onder woorden brengen.........9 dagen nationale rouw is er afgekondigd...... geen muziek, geen rum..........wat zal het stil zijn in al die Cubaanse Harten.......diep verdriet....groot gemis....

Het  is opnieuw de krant van zaterdag die terug doet denken aan de Noordwijkse Piet Heinstraat, in de eerste plaats en vervolgens aan alle afleveringen die in de blog aan deze verwaterde zeeheld werd geschonken.........prachtige gelegenheid voor de herhaling; en het bewijs......in het mooie Cuba zien ze Piet Hein aan voor een Hollandse bandiet om het vreselijke woord dat ze dar gebruiken vandaag maar even niet te noemen, maar blader de hele tekst door........dat vertelde ik u al heel lang geleden.......Het is in baai van Matanzas op Cuba dat de Spaans sprekende gids ons touristen opschrikt met een verschrikkelijk verhaal over een Hollandse terrorist! Ik kan het ook niet helpen, maar dat vreselijk woord gebruikt ze. Dit onfraaie Nederlandse heerschap blijkt te zijn: jawel hoor! Onze enige en echte, door het volk aanbeden held, Piet Hein. Nog altijd beschouwt Cuba hem als de grootste rover aller tijden. Die vandaal vindt u terug in de naamgeving van de held der Lage Landen.....ja hoor: 'Onze' Piet Hein

Ach wij houden de appeltjes van Oranje én de zilvervloot! Allemaal te danken aan onze grote Piet, mattenroller uit Holland! Hij moedigde met een " aalwaertig woord" zijn jongens aan.'Noordwijkse Huizen' geeft ze u graag ter lering mee!
"Wel jongentjes van Oranje,
Kom, klim 'reis aan dit en dat Spaansche boord
En rol me de matten van Spanje"?
Klommen niet de jongens als katten in 't want
En vochten ze niet als leeuwen?
Ze maakten de Spanjers duchtig te schand'
Tot in Spanje klonk hun schreeuwen!
Kwam er nu nog eenmaal zo'n zilveren vloot,
Zeg zou jullie nog zoo kloppen?
Of zoudt gij u veilig en wel buiten schoot
Maar stil in je hangmat stoppen?
Wel, Hollandsch bloed,
Dat bloed heeft nog wel moed!
Al bennen we niet groot,
al bennen we niet groot
We zouden winnen de Zilvervloot!
We zouden winnen, winnen de Zilvervloot!
We zouden winnen, winnen de Zilvervloot!"

Piet Heinstraat

Zo zag de Piet Heinstraat te Noordwijk er uit vóór de verlenging.


Zo zag de Piet Heinstraat te Noordwijk er uit ná de verlenging. je kunt het er lang of kort over hebben, maar 'Patrimonium' de woningbouwvereniging was druk met het bouwen van woningen voor de net niet aller-armsten te zowel Noordwijk aan Zee als te Noordwijk Binnen. En nú?zondag 22 juni 2014

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong: De Noordwijksche Sportvereeniging met Juvenaat

Law-Tennis. (Algemeen Handelsblad Datum 01-06-1908)

Nieuwe tennisbanen te Noordwijk. De Noordwijksche Sportvereeniging te Noordwijk aan Zee heeft in de duinen aldaar zes lawntennisbaiien laten aanleggen, elk groot ruim 36 hij 18 meter met groote uitloopen. De banen zijn aangelegd van het Noorden naar het Zuiden, zoodat de zon de spelers niet in het gelaat schijnt. Het zijn gravelbanen, waarvan de specie steeds veerkrachtig blijft. bij dagelijksche besproeiing. Voor dat doel is onder de banen een waterleiding aangelegd, waarop op allerlei punten standpijpen kunnen worden geplaatst. Op 1 Juni worden de banen geopend en in den loop van het aanstaande badseizoen zullen er internationale wedstrijden op worden gehouden.. („N. R. Ct.").

SPELEN, WEDSTRIJDEN ENZ.(Haagsche courant Datum 01-06-1908}

Lawn-tennis. . Te Noordwijk aan Zee zyn zes lawntennisbanen aangelegd, elk groot ruim i)G bij 18 nieter met groote uitlöopen van het Noorden naar het Zuiden, zoodat de zon de spelers niet in hetgelaat schijnt. Het zijn gravelbancn, waarvan de specie steeds veerkrachtig blijft, bij dagelijksche besproeiing. Tegenover do banen op een hoogte gebouwd, is een sierlijk pavilloen gebouwd, met waranda. Verder een kleedkamer, voor dames en een voor heren, voorzien van alle gemakken, douchekamer, bestuurskamer, keuken, kelder enz. Op 1 Juni worden de banen geopend.
Heb  net nog even zitten te genieten van het AVRO Dansorkest olv Hans Mossel......mooi....veel dank verschuldigd aan MUZIEKWEB.......zoekt u ondertussen nog even naar het Casino......
.........in één van die andere 150,afleveringen van de Blog Noordwijkse Huizen met een verhaal over het Noordwijk uit de vorige eeuw......even invullen op het zoekschermpje.........van wereldsterren hier strijders om wereldtitels in sport, muziek en cabaret........klassiekers, mode en vermaak, spel en overspel.........u kunt het hier allemaal vinden. In de meest geraadpleegde vraagbaak over Noordwijk in haar elegante 150 jarig bestaan als badplaats, bestaan......zou er zo één mooi boek over kunnen maken......soort Jaantje Kloos of zoiets........zal u even een kleine blik gunnen in de top drie van meest geraadpleegde rubrieken:
op 1: De Ark: 7619 ;
op 2: Flora een groot succes 4234;
op 3: Pické Monument 2462......
op het totaal van 3126 afleveringen voorwaar geen slecht resultaat, hoogste tijd om naar de Beurs te gaan.....blijf er uw voordeel mee doen!

maandag 21 november 2016

Paviljoentje: Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong. Koningin Astrid of Koningin Emma

Tijd genoeg

Een jubelende pers volgde het prinsje Boudewijn de toekomstige Koning van België naar Noordwijk,,,,,,,Met duizenden letters bracht uw Noordwijkse Huizen dit mooie gebeuren al onder uw aandacht, vandaag moet u het GOOGLE zoektoetsje zelf maar even bedienen........u heeft per slot nog een hele week tijd om het raadsel op te lossen. Vermist een monument en een strandpaviljoen.........had zo schattig gestaan.....Maxi en Hilda aan de High Tea in het paviljoentje........kan er gewoon van dromen....zo zoet. Maar Helaas........De Koning van België verschijnt eerst volgende week op Noordwijkse gronden........bezoeker aan de ESTEC, ons veelgeprezen oord van de toekomst.......komt vast een plaats reserveren voor een tochtje langs de bollen richting Mars! Noordwijk heeft een goede band met Belgische Koningshuizen. Kregen de Badplaats niet heel veel publiciteit in de omringende landen door de zomervakanties van de kinderen aan het Noordwijkse strand doorgebracht. Geweldige promotie was dat.....drommen fotografen bevolkten de zonnige stranden........maar dat monument.....ben er al een jaar of tien geleden over begonnen.......
Cornelis van Vliet ontwerpt het strandpaviljoen waarin de Koninklijke gasten vertoeven tijdens de zonnige zomervakantie.


Ideetje van onze gemeente architect Van Vliet......man met VISIE....ontwerper van de "Witte School", oprichter van tuindorp Noordwijk Binnen. Schattige witte woninkjes........met tuintjes en grote schuren. Slaapzolders in twee delen.......jongens en meisjes apart.....slaapkamer voor de ouders beneden, naast de woonkamer met kelder........welke verli'qhg'te geest heeft ooit het gebruik van een kelder verbannen?????? Philips?????// waarschijnlijk om de koelkast te promoten........Om nog even op dat monument terug te komen.........restaureren.......en ook dat paviljoentje.....opgericht als  lokaal voor het geven van.taallessen een toekomstige vorst, zijn zusje en het baby broertje..........misschien willen de gezamenlijke Noordwijkse Architecten het de  gemeente wel aanbieden als blijven monument voor 150 Jaar Badplaats..........kan niet al te bezwaarlijk zijn.......Succes.......kan altijd nog subsidie vragen bij het Oranjefonds!!!!

zondag 25 september 2011


Raadseltje: Astrid of Emma


Vandaag een raadseltje voor U: was het nu het Koningin Astrid Monument  of  het Koningin Emma Monument of was er sprake van een tweetal identieke monumenten gemaakt door de gemeentearchitect C. van Vliet. Stonden ze rug aan rug of juist lijnrecht tegenover elkaar. Waar zijn ze gebleven?  Er zijn vast nog wel Noordwijkers die bij het bollen planten aanwezig waren en die deze belangrijke vraag kunnen beantwoorden. Alle tussen 1920 en 1930 geboren Noordwijkse bollenpoters aan u het verzoek dit mysterie te ontrafelen: noordwijksevillas@gmail.com.

zaterdag 19 november 2016

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong, Een Feest voor Muze Ruby van Urk


 Als een uit zee oprijzende godin verheft zij zich uit de golven van Noordwijks Theaterzaal "DE MUZE"  Sierlijk en krachtig staat zij daar. Als een boegbeeld van talent . De  Zingende Amphitrite van de Kust.
Ruby van Urk.
 Zij viert aan de vooravond van haar 40ste verjaardag haar eigen feestje op donderdag 24 november 2016  in de Muze te Noordwijk: Reserveren www.DEMUZEnoordwijk........mocht u meer willen weten over Ruby, haar roots. een Noordwijkse vader, een uit de West-Indisch gekomen over-grootouders en.....ach leest u het nog allemaal even na.......het leest als een boek en het vertelt als een film......maak kennis met deze prachtige zangeres.......en lees de blog Noordwijkse Huizen er nog maar eens op na,

Ruby van Urk in de Muze

Vier het mee, feliciteer haar met een bezoek aan haar show, maar haast u, voor u het weet zijn alle plaatsen bezet......reserveer dus nu.........en Ruby een prachtige verjaardag gewenst en nog een veelvoud aan toekomstig levensgeluk!!!!!!Gefeliciteerd

------
Vandaag, 25 november 2016, The day After........kon helaas niet zelf deelnemen aan de Party........Hoor  het dus graag van één van de feestvierders..........met foto,,,,,,,Graag!

donderdag 17 november 2016

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong, De Moeder van Audrey in de Schaduw

Ons onvolprezen Leidsche glibbertje brengt ook vandaag weer schokkende onthullingen....Over de moeder van Audrey......niet de moeder van Audrey van de pedicure met gelijkluidende naam nee de moeder van de filmster onze eigenste ontroerende schoonheid uit "Oorlog en Vrede".  
Maar de laatste berichten herroepen de boze aantijgingen.......niks aan de hand. Gewoon  een gezellige familie!

dinsdag 29 maart 2016


Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong, Audrey Hepburn, haar Moeder en Noordwijk

Altijd met het begin beginnen. Misschien zou je dan het beste kunnen zoeken naar een site die compleet en volledig is. Zoals  die van Audrey Hepburn zelf.....Maarsoms zoek je naar de bekende weg.  Bij stambomen en Noordwijk  betekent dat  je begint bij  de prachtige complete site van Hans Montanus. Had zeker drie dagen vruchteloos zoekwerk gescheeld als Noordwijkse Huizen zélf van die wijze raad had gebruikgemaakt.  De moeder van Audrey Hepburn, Ella baronesse van Heemstra treedt in 1920 te Arnhem in het huwelijk met Jonkheer Hendrik Gustaaf Adolf Quarles van Ufford, zoon van de burgemeester van Noordwijk. Het huwelijk wordt reeds na 5 jaren ontbonden in welke periode er twee zonen worden geboren, de halfbroers dus van Audrey.

vrijdag 1 april 2016


Badplaatss Noordwijk 150 Jaar Jong. Audrey Hepburn , Tante's Vorstelijke Verloving

Prinses Juliana wandelt in de Vogezen. — Naar hartelust geniet H. K. H. Prinses Juliana van het natuurschoon in de omgeving van Hohwald in de Vogezen. — Tijdens een wandeling met jkvr. Schimmelpenninck van der Oye (links) en jkvr. Van Heemstra (rechts). 1-8-1936
Het wekt de indruk van een High-Tea  met wat roddeltantes, zoete koekjes  komen op tafel  gebakken met als enig doel een kers te vinden voor op de  bruidstaart van  Kroonprinses Juliana toekomstig koningin der Nederlanden: een echtgenoot. De plannen worden publiek op 8 september 1936. Marianne Jacqueline van Heemstra (22-10-1903 Roermond /23-11-1991 Lochum) is de tante van Audrey Hepburn en naast de zus van de moeder  ook de hofdame van de kroonprinses der Nederlanden. Zij heeft haar aandeel in het arrangeren van het huwelijk van de Hollandse  troonopvolgster. Na een dagenlange wandeltochten tijdens vooroorlogse vakanties in Duitsland, komt eindelijk de verlossende kennisgeving: Juliana verlooft zich met Prins Bernard


Nog veel meer over deze romantische geschiedenis in de hierboven genoemde blogafleveringen van Noordwijkse Huizen.

dinsdag 15 november 2016

Badplaats Moordwijk, 150 Jaar Jong, Een Herenaangelegenheid

Vandaag nodigt Noordwijkse Huizen u uit in een Herengelegenheid met drie zich indrukwekkend verdiepende Heren. Zijn het de allerlaatste onderhandelingen voor een opzienbarende transfer van  een VV Noordwijk voetbaltalent  voor een winstgevende toekomst, een miljarden deal voor de aansluiting van energie gevende als winstgevende bronnen uit de Noordzee, vervoerders contract voor een dagtripje met Estec naar de maan, of zijn het simpelweg sportjournalisten die sportprestaties toetsen aan de oprechtheid van de behaalde prestaties......niets daarvan........deze gentleman hebben zich geheel in het belang van een unieke kijk op de historie van de badplaats Noordwijk teruggetrokken in een achterkamertje. Zie ze zwoegen........Willem van den Haak, Koen Marijt en Michel van Dam. Voor het gehele artikel  kunt u terecht bij Peter van der Hulst in zijn artikel in  het  Leidsch Dagblad van vandaag, 15 november 2016.
Al in een zeer pril stadium was het mogelijk een uiteenzetting te volgen bij OMROEP BO.

Mocht u, net als de heren auteurs Willem van den Haak, Koen Marijt en Michel van Dam zich ook wel eens willen verdiepen in de Historie van Noordwijk, u bent altijd welkom voor een persoonlijk bezoekje aan de site Noordwijkse Huizen en maak al uw vrienden én vijanden blij met een dagje struinen door uw eigen zeer persoonlijke verleden........kijk deze week nog een keertje extra, want daarna volgt een indringend verzoek aan alle vrouwen van Noordwijk, geboren historici van Noordwijk...een boek samen te stellen over de krachtbronnen en Steunpilaren  Stel als titel voor:

"  Noordwijk 50 Jaar Badplaats.....Viswijven, diensters en kakmadammen.......".

heb er onwijs veel zin....en nog veel meer materiaal!!!!.
Doet u mee? Boeken-Martha, werk aan de winkel! Ontmoet u graag voor een keuveltje in mijn Dames-Boudoir!


zondag 13 november 2016

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong: met het oog op G.M.Munthe


  Vandaag voert ons de hoogst genoteerde in de rubriek: POPULAIRE BERICHTEN naar Munthe. Na alle afbraak getoond in de vorige aflevering maar snel terug naar al het moois dat de gezamenlijke kunstenaars in Noordwijk achterlieten en met het schaamrood op de kaken bekent uw Noordwijkse Huizen nog geen bezoek te hebben gebracht aan de tentoonstelling

‘Bij Noordwijkers aan de muur’ biedt verrassende inkijk in de huizen en de smaak van de Noordwijkers.

een verzameling alle in Noordwijk bij particulieren achtergebleven kunstwerken  -vaak uit vriendschap verkregen werken-. Mis de kans niet iets wat mij altijd overkomt .....vast en zeker te bescheiden!
... Moet toch maar eens in de leidsels worden genomen! Adviezen zijn welkom! Nu nog maar even terug naar

maandag 4 april 2011


G.M. Munthe Zoekt Ring


De schilder G.M. Munthe heeft zijn zegelring verloren en wil hem graag terug. Misschien heeft u hem gevonden ergens op het Wantveld. Vraag het eens aan de nettenboetstertjes. Goudeerlijk en misschien krijgt u een aardig schilderstukkie van de Meester als vindersloon.

Natuurlijk vindt u in de Blog Noordwijkse Huizen nog veel meer aandacht voor Gerhard Morgenstjern Munthe.