maandag 21 april 2014

De 2.500ste Aflevering van Noordwijkse Huizen

Wie had ooit kunnen bedenken dat vandaag de vijfentwintighonderdste aflevering van de Blog Noordwijkse Huizen aan u zou worden vertoond!  En dat allemaal met minstens drie foto's per aflevering......er moeten heel wat plekjes Noordwijk aan uw ogen voorbij zijn gegaan....en zeker wel aan de mijne: minstens zeven en een half duizend.......en allemaal voor u opgescharreld via internet of een enkele maal uit een oud boekje opgehaald.....graag gedaan hoor! Geen dank! Misschien komen er nog wel 2500 bij! Blijf kijken! Binnekort weer in dit theater!


zondag 20 april 2014

Atlas van Noordwijk: Het PaasvuurBij sport en feest in de Middeleeuwen mag zeker de prachtige traditie van Het Noordwijkse Paasvuur niet worden vergeten. Tel eens de groei van het toerisme die het herstel van dit aloude spectakel tot gevolg zal hebben...na het bezichtigen van de bollenvelden genieten van een groots Paasvuur gestookt van het verzamelde bollendek,  op het strand. Beloof het u.....Noordwijkse Huizen blijft er voor thuis! Slecht voor het milieu roepen nu alle omgevingbeschermers......zal zo zijn.....maar de zielsverbondenheid van eenieder die het vuur gadeslaat zal zeker gezondheid brengen aan de samenleving........kan er een mooier streven bestaan!  Mag heel Noordwijk stinken als één enorme bokkingrokerij......zal
 dat zalig zijn!
"Heb je ook olle wannen/ Die we paasmaandag konnen verbrannnen, Of een bossien riet? Anners hewwe paasmaandag niet."
Tot zover de afleveringen  met de Atlas van Noordwijk  als laatste die  over sport en spel in de Middeleeuwen.

zaterdag 19 april 2014

Atlas van Noordwijk:Kinder Paasbrief

 In Afwachting van het exemplaar van de Atlas van Noordwijk, wat aandachtspunten uit de

Atlas van Noordwijk   met vandaag het begin van Noordwijk aan Zee.
Het begin van Noordwijk. Wat was er eerder, Noordwijk aan Zee of Noordwijk Binnen? Weet u het antwoord....? Een verhaal als van de kip en het ei......waar Noordwijkse Huizen dan direct maar een Paasmaaltijd aan verbindt. Vrolijk pasen voor een ieder die Noordwijk een goed hart toedraagt! Vergeet ook niet nog eens de oorprong van de viering van Pasen te herdenken. "Passion" in deze prachtig geillustreerde  Kinderprent. Teken uw eigen geschiedenis aan in het hart van de wens en breng al uw verwachtingen tot leven......de lente van een nieuw begin!

vrijdag 18 april 2014

Atlas van Noordwijk Vijgenboompje en Sint Jeroen

 Vandaag op Goede Vrijdag 2014 aandacht voor de Noordwijkse Lokale Heilige: Sint Jeroen. Ook hij krijgt aandacht in de Atlas van Noordwijk 
Het is echt een heilige dag vandaag, zo voelt het nog vandaag. Vergeet u niet de Noordwijkse traditie van het  versieren van een doornstruik met vijgen uit te voeren vandaag, hieronder nog maar eens de spelregels!


donderdag 17 april 2014

Atlas van Noordwijk: Easter Parade

Ja en de trouwe volgers van deze rubriek weten het al, "The Easter Parade" lokt Noordwijkse Huizen naar de Big Apple, wordt weer flaneren met hoed en veren. Had Noordwijk óók maar eens een hoedenparade moeten organiseren , op de Boulevard, langs de Grent en weer terug, richting Vuurtoren. Maar luistert er wel eens iemand naar de goed bedoelde adviezen van Noordwijkse Huizen.... nee, dus, want daar zijn wij -eerlijk is eerlijk- échte Noordwijkers voor!  Nooit luisteren, het altijd beter weten en het vervolgens niet te doen. Goed, sukkelen we verder:  Langs 5th Avenue, kom nou mee, ga nou mee. Kijk hoe gezellig !!!!!!!!
Easter Parade New York 20-04-2014

 Verder met de Atlas van Noordwijk  vandaag de aflevering over Raadselachtig Brittenburg: Blijft dus een raadsel. Mag Brittenburg voor eeuwig een raadsel blijken, ook blijft het een raadsel, wie nu toch de vijgjes aan de doornstruik bracht voor de kindertjes van Noordwijk. Misschien bent u op een idee te brengen.........vergeet dus niet vandaag een struik met vijgen te organiseren.....

woensdag 16 april 2014

Atlas van Noordwijk, C.D. Canne, Instituteur


Door met de Atlas van Noordwijk  vandaag de aflevering De eerste scholen. Ook werd er al voor de Noordwijkse School geadverteerd in het Engeland van 1833: " Commercial and Classical Education at Noordwijk-Binnen South Holland conducted by C.D. Canne. This establishment, in a healthy situation,  replete with every domestic comfort, and conducted by a man, who scrupulous attention to the health, morals and improvement of those pupils, committed to his charge, is worthly the especial attention of English parents and guardians......"

Deze advertentie brengt ons bij Coert Daniel Canne, geboren op 13-08-1809 te Amsterdam,  overleden te Noordwijk op 27 april 1849 en gehuwd met Hendrietta Louisa Brandt uit welk huwelijk 8 kinderen in leven zijn bij zijn overlijden.  Hij doet te Harlingen examen en komt via Beverwijk uiteindelijk in Noordwijk als Instituteur terecht. Hij publiceert een aantal voordrachten,  en overlijdt daar  - na een langdurig lijden - op 27 april 1849.

 
 


dinsdag 15 april 2014

Atlas van Noordwijk

Bent u in het bezit van een Atlas van Noordwijk  ! Bofferd ! Dat geluk is Noordwijkse Huizen niet beschoren, maar ja bij de Staatsloterij wil het ook niet lukken........dus we hebben maar geduld tot de herdruk wordt uitgebracht.......of is ie er al....?
Altijd achter in de rij, Noordwijkse Huizen, nooit eens haantje de voorste, goed, wachten dus. Tot die tijd wat info zoals al gepubliceerd op het Internet, kunnen we er alvast een graantje van meepikken ( grapje, slaat weer op dat haantje de voorste, snapt u ?), goed we bijven dus afwachten.

Zwarte Dag met Jong Groen

Wat kan het leven wonderlijk zijn: Twee berichten binnen een uur: de één brengt een overlijden, het andere brengt een geboorte mee.........niet eerder waren dood en leven zo in balans......het gaan en het komen......moet even wennen hoor! Dat allemaal net op het moment van een stukje schrijven over de komende boekenmarkt bij Museum Boerderij Veldzicht....nu dus maar even niet....hoofd blijft er niet bij...

maandag 14 april 2014

Noordwijk in Zwart en Wit

Na de kleurenovervloed van gisteren vandaag terug naar de basis: Noordwijk in Zwart en Wit. Spannende opnamen!zondag 13 april 2014

Bollen en Kleuren

Vandaag moet u zorgen dat u van de kleuren van de Bollenstreek gaat genieten. Het is een zeldzaam mooi bollenjaar....bijna alle bloemen staan in bloei. Hyacinthen, tulpen en bloesembomen.......zo kleurrijk is het voorjaar bijna nooit! Het zonnetje schijnt....kom genieten..........in Noordwijk van Hollands Lentepracht!

zaterdag 12 april 2014

Uitbreiding Zomerhuisje te Noordwijk aan Zee

 Na ruim tien jaar is het kleine zomerhuis uit 1906  waarmee u mocht kennismaken in de aflevering  van  architect Ed. Cuypers villa Duinouwe in november 2013, aan uitbreiding toe, in detail gaat de architect in op de ruimtewinst die de verbouwing oplevert. Zelf nog ideeën nodig voor de verbouwing, misschien kunt u hier iets van opsteken. ZOMERHUISJE TE  NOORDWIJK AAN ZEE.

In de Augustus-aflevering 1906 van ons tijdschrift publiceerden wij onder denzelfden titel een huisje van zeer bescheiden afmetingen. Dit huisje voldeed intusschen niet meer aan de behoeften en besloot de eigenaar er eenige vertrekken bij te maken door de kap uit te breiden. Hoe deze uitbreiding is geschied ziet U uit bijgaande afbeeldingen en plaatsen wij daarbij ter vergelijking eenige teekeningen van den toestand, zooals deze voor de verbouwing was. Hoewel er sedert den eersten bouw 12 jaren zijn verloopen lijkt het ons toch van belang nog eens aan te halen hetgeen wij toen over het bouwen van kleine woningen hebben opgemerkt; dit achten wij zooveel te meer noodzakelijk, daar de fouten waarop wij toen wezen, nu helaas misschien nog meer worden gemaakt dan toen.
„Bij het optrekje te NoordwijkaanZee iserin het bijzonder naar gestreefd om met zeer bescheiden middelen, een geheel te bereiken, dat aan betere eischen kan beantwoorden dan de zomerhuisjes, waarmede de speculatie-bouwers de gezochte schoone streken van ons land zoo onmedogenloos ontsieren. De bouwkosten van dit optrekje bedragen nog geen f 4000.
Hoewel de kosten van een gebouw en van elk ander werk volstekt geen maatstaf vormen voor de kunstwaarde, geeft toch een ruime bouwsom eene grootere vrijheid in het gebruik en de bewerking van materialen en verder in het geheele ontwerp. Wanneer dus een bescheiden som beschikbaar is, moet niet getracht worden in het aspect van het huis eenen schijn te leggen van eene bewerking uit kostbaarder materialen, dan de middelen toelaten. Dit is een euvel, waaraan het meerendeel der huizen, die door eigenbouwers gezet worden, mank gaan. Natuursteen (dikwijls nog imitatie) wordt met dunne platen aangebracht, en karakterlooze bouwkunstige versieringsmotieven worden pasklaar uit verschillende fabrieken besteld en zonder redelijken samenhang opgestapeld; zinlooze torentjes ontbreken daarbij zelden. Hoe luchtig en figuratief dit alles ook zijn moge, de kosten hiervan zouden de begrooting nog te zeer verzwaren, zoo hierin niet tegemoet werd gekomen door eene slechte, goedkoope constructie. Alleen dan kan, ondanks een matigen prijs, een ernstig en verzorgd werk samengesteld worden, wanneer alleen die materialen en bewerkingen vermeden worden, welke te kostbaar, maar niet onontbeerlijk voor een deugdelijke constructie zijn. Bij dit zomerhuisje te Noordwijk aan Zee is dit op de volgende wijze betracht. Het geheele gebouwtje is onder één groot dak gebracht, hetgeen belangrijk minder bewerkelijk is, dan een gecompliceerde kap, terwijl juist de groote dakvlakken, door den eenvoud van lijn, aan dit kleine huisje een eigenaardig karakter geven. De gevels zijn geheel uit baksteen opgetrokken. Ter hoogte van de raamdorpels begint het pleisterwerk. Op deze wijze is langs zuiver constructieven weg, aan de helder witte gevels een, door den gevoegden steen, tintelend rood basement gegeven. Het in levendige kleuren geschilderde houtwerk van ramen en deuren en de diagonaalsgewijze indeeling der blinden, maken de verdere versiering uit. Daar dit buitenhuisje uitsluitend bestemd is als optrekje voor de zomermaanden is er slechts alleen gezorgd voor de hoogst noodige vertrekken."
Intusschen was door gewijzigde omstandigheden een grootere behoefte ontstaan aan meerdere slaapkamers.
Door de gunstige planindeeling werd nu een behoorlijke uitbreiding zonder veel wijzigingen bereikt hoewel natuurlijk door de tijdsomstandigheden de kosten der verbouwing in geen verhouding staan tot de oorspronkelijke bouwkosten. Er is gepoogd ondanks deze uitbreiding toch het bescheiden karakter van het huisje te bewaren door het nieuwe bij het bestaande geheel aan tesluiten. De afbeeldingen welke van hetzelfde standpunt genomen zijn als de resp. teekeningen doen U zien in hoeverre dit geslaagd is; uit de bijgevoegde plattegronden blijkt duidelijk hoeveel ruimte door deze uitbreiding is gewonnen.
Zomerhuisje te Noordwijk aan Zee.

vrijdag 11 april 2014

Rudy Carell en Noordwijkse Willy

Vandaag blijft u nog even op de Emmaweg en u begint bij een schattige rietgedekt villaatje dat als naam  'De Hagedis' heeft gekregen, daar dan weer naast staat villa Willy, in een later leven  herdoopt tot Astoria......ach, u weet het zelf allemaal veel beter en hoe het precies zit, "dat dan weer wel natuurlijk." Grap is nu  dat in die villa 'Willy', ooit een Dr. Coenraads Nederveen woonachtig was. Die familienaam komt u opnieuw tegen als de Winnaars nummer 1 in 'Een van de Acht' aan Mies Bouman's Lopende Band!
 De hoofdprijs ......u raadt het niet! DER RUDI CARELL!  En wel in persoon! Nou dat  werd een sopper. Of de Nederlandstalige Duitse entertainer ooit met enig lid van familie is uitgeweest vertellen de artikelen niet. Uit eigen ervaring voegt Noordwijkse Huizen nog toe als vakantiegast op Ibiza vertoevende Der Rudi 's avonds net zo lang langs de terrassen zag schooieren tot een terraszitter hem herkende en hem uitnodigde om met hem een consumptie te nuttigen. Carell sloeg dat niet af en genoot er van getracteerd te worden, the more the better!  Maar u krijgt als troost een willekeurige aflevering van Een van de Acht op You Tube te zien.......niet te begrijpen zo leuk!.........