donderdag 30 april 2015

De Competitie, Noordwijk 30 april


De onderwerpen die Noordwijkse Huizen geeft voor de datum  30 april zijn wat aan de matige kant! Vandaar, vandaag op deze fraaie donderdag van het jaar 2015  krijgt u een zwart - wit gekleurd  handje vol knipsels uit de kranten met die datum uit de jaren 1948 tot en met 1970. De  Koninginnedag uit mijn jeugd.  Wat een wonderlijke wereld van verschil  biedt dat nieuws met mijn eigen herinneringen......oranjefeesten met vlaggen en wimpels, spelletjes, muziek orkesten voor de  lampionnenoptocht uit, naar het vuurwerk , maar Koningsdag Nieuwe Stijl is ook zo slecht nog niet.......
Een bonte verzameling onderwerpen. Dansen in de Picadilly; krantenstrip; uitslag Tulpenralley; ontvangst Belgische oorlogsinvaliden; de herbegrafenis van dr.mr. Willem van den Bergh; de voetbaluitslagen en een huisje te huur gevraagd.....zo maar een bloemlezing uit de regionale kranten, sla ze er ook eens op na!

woensdag 29 april 2015

De Competitie, Noordwijk 29 april

Prachtig initiatief in die jonge jaren zestig van de vorige eeuw, geld vastzetten op de spaarbank en stil gaan leven  van de rente.......6.000 Noordwijkers brachten zo tesamen een bedrag aan inleg bij elkaar van 7,5 miljoen gulden! De spaarbank besloot een bij-bank-gebouw te openen te Noordwijk aan Zee, recht tegenover de RK. Kerk van Maria ter Zee.....beschermd bankieren als het ware. Maar de tijden veranderden, de Euro kwam en de bank verdween. Lege kluis, lege bank. Gelukkig bestonden er nog projectontwikkelaars en ziet: PROJECT NZ 77 ging van start.......
Drie herenhuizen en één vrijstaande villa werden de nieuwe gezichtsbepalende kluis- en bankvullers. Nog altijd gelegen tegenover de RK.Kerk van Maria ter Zee die inmiddels ook voorzien was van een iets vrijer beschermende instelling.
Verniewing:  Toon u ook nog maar even
de nieuwe plannen voor het oude Jan Kroonsplein......ook in de buurt van een voormalig kerkgebouw gelegen.....best veel veranderingen in de afgelopen 50 jaren!

dinsdag 28 april 2015

De Competitie, Noordwijk 28 april


Vandaag is het alweer een feestdag.....mijn moeder - zou- had ze het mogen beleven, haar 99ste verjaardag hebben gevierd.....maken er een gezellige dag van daarom doen we vandaag op 28 april een bakkie in de theetuin van Oeds Pieter Waller Zeper ergens in Noordwijk aan Zee waar hij tesamen met zijn echtgenote Petronella Agatha Hulshoff resideert. Ja vergeef me deze hoogdravige beschrijving maar de vorstelijke overdosis van gisteren begint wat op te spelen. Overigens kunnen we trots zijn op onze Noordwijk vertegenwoordigers prins Pieter-Christiaan en prinses Anita, vlot stel, een vlotte badplaats waardig. Goed terug naar de speeltuin......
 Doe gelijk nog maar wat zoekwerk voor de blog Mijn Noordwijkse Afkomst: paar advertenties om het één en ander aan te vullen, maar verder valt het niet mee te bloggen met een houten kop......schuld van de ORANJEBITTER!
Leest u ook eens aandachtig deze aanbeveling bij de opening van de Vacantie-Inrichting. Let op de details van het prille begin van de badplaats, nog maar één villa  van het te realiseren duinpark is voltooid en slechts één simpele staak in het duin duidt de plaats waar het Kurhaus zal komen te staan en een tramverbinding is in aanleg......mooi stukje badplaats geschiedenis uit het jaar 1884.

Het nieuws van den dag: kleine courant 04-07-1884
"De Eerste Vacantie-Inrichting in Nederland.
Steekt, onder de badplaatsen, Zandvoort Scheveningen naar de kroon, toch zijn er ook, met bescheidener aanspraken, langs onze kust nog anderen, die, door landelijke ligging of weelderige duinenrij, ongemeen bekoorlijk zijn. Tot deze laatsten behoort voorzeker Noordwijk. Op een uur atstands van het station Piet Gijzenbrug aan de Holl. spoor gelegen, biedt het voor den stedeling, die ontspanning zoekt van afmattenden arbeid, een stil en rustig verblijf, — voor den kranke eene schoone gelegenheid aan om in de zilte golven opbeuring van verzwakte lichaamskrachten te vinden.

De Maatschappij “Noordwijk, die zich eenigen tijd geleden aldaar constitueerde, heeft dan ook terecht begrepen dat, wanneer zoo; door den aanleg van een park, als eene verbeterde aansluiting aan het spoorwegnet, de aantrekkelijkheid dezer badplaats werd verhoogd, de stroom der bezoekers, die 's zomers, zoowel te Noordwijk Binnen als te Noordwijk aan Zee, hunne tijdelijke tenten komen opslaan, zeer zeker zou toenemen.

De stremming, die zich in den laatsten tijd, door de mingunstige tijdsomstandigheden, evenwel bij vele ondernemingen openbaarde, doet dit ook bij de volvoering van het grootsche werk, dat de Maatschappij “Noordwijk” zich bij hare oprichting ten taak stelde, en waarvan wij toen in ons blad eene uitvoerige beschrijving gaven. Wel zijn de kronkelende straatwegen, nu rijzend dan dalend, door het park aangelegd, zoodat men nu reeds te voet of per as van de inderdaad verrukkelijke land- en zeegezichten genieten kan; wel is op eenigen afstand van het strand, door slingerende wandelpaden en groene duinheuvels omgeven, de “laiterie,” een bevallig, keurig net gebouw, verrezen; wel is er eene schoone villa in aanbouw, en wijst een staak de plek aan, waar het “Kurhaus” zal verrijzen, of verraden bordjes, met het woord “verkocht” er op, hier en daar verspreid, dat bouwlustigen weldra het voorbeeld van den bouwmeester der eerste villa zullen volgen, — maar dat alles is nog slechts eene afspiegeling van wat het zijn zal als het park geheel zijne bestemming heeft bereikt, d. w. z. met bevallige villa's als bezaaid en door den tram — die nu nog moet geboren worden — aan het spoorwegnet verbonden is. Dat hetgeen nu nog niet is, toch, bij gunstiger tijdsomstandigheden, zeker komen moet, en dat Noordwijk alsdan een der meest gezochte aantrekkingspunten voor jong en oud zal zijn, heeft de Heer O. P. Waller Zeper zeer juist ingezien. Daar in dat stille zeedorp opent hij den 15n dezer de eerste Vacantie-Inrichting in Nederland, zoodat het voortaan niet slechts eene aangename wijkplaats voor meer bedaagden zal zijn, maar er ook gedurende de zonnige vacantie-maanden de gulle lach der stoeiende en spelende jeugd door de duinen zal weergalmen. Wij waren gisteren in de gelegenheid, zoowel in het goed ingericht pension te Noordwijk Binnen, als op het in het duin nabij het strand gelegen, en ruim 6000 M. groote speel-terrein een kijkje te nemen. In het eerste kunnen +/- 25 knapen worden gehuisvest, terwijl op het laatste, — waar allerlei spelen, die men zich maar denken kan, voorhanden zijn, — een honderdtal jongens een uitgebreid veld vinden om zich onder behoorlijk toezicht op velerlei wijze te vermaken. Wanneer wij deze eerste gelegenheid, om gedurende den vacantietijd jongens van 8—15 jaren, zich, onder den versterkenden invloed der frissche zeelucht met kaatsbal of tol, kegelbaan of cricket-spel te doen ontspannen, niet ingenomenheid begroeten, zou het ons toch te ver voeren wanneer wij haar in al hare onderdeelen gingen beschrijven. Ue ondernemer, de Heer Zeper, die er ons rondleidde, en die van de Maatschappij “Noordwijk” het schoone terrein kosteloos in bruikleen kreeg, zal gewis ieder die hem nadere inlichtingen vraagt, die even bereidwillig geven, als hij ze ons verschafte, toen we, in de op het terrein opgetrokken ruime en koele rusttent gezeten, de bouwstoffen verzamelden voor de regelen waarmede wij de aandacht van ouders of voogden op deze aanbevelenswaardige onderneming vestigen."maandag 27 april 2015

De Competitie, Noordwijk 27 april

Vandaag viert Nederland Koningsdag, dus u weet wat er te doen staat........vlag uit het raam, strik in het haar en naar de rommelmarkt. Gaat u naar Dordrecht ? Daar wordt het feest vandaag gevierd in aanwezigheid van Vorst en aanhang. Maar eerst nog maar eens een blik in het verleden:
"Terug naar die eerste Koning: Willem I werd geboren als Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau (Den Haag, 24 augustus 1772 – Berlijn, 12 december 1843) was de eerste Koning der Nederlanden uit het huis Oranje-Nassau.Na de nederlaag van Napoleon in de Slag bij Leipzig in 1813 werd hij ingehuldigd als 'Soeverein Vorst' der Verenigde Nederlanden. Op 16 maart 1815 riep hij zichzelf uit tot koning der Verenigde Nederlanden en hertog van Luxemburg. In hetzelfde jaar werd op het Congres van Wenen door de Europese mogendheden besloten om het hertogdom Luxemburg te promoveren tot groothertogdom, Willem I te erkennen als eerste groothertog en werd de koningstitel en de titel van Hertog van Limburg bevestigd. Hiermee was de kersverse Nederlandse monarchie binnen Europa formeel erkend."
Hiep,Hiep. Hoera, voor Koning en voor het Noordwijk van 2015 met nog maar ÉÉN Oranjevereniging!
uit: Kent u ze nog die Noordwijkers  blz. 36. Op nevenstaande foto ziet u het comite van ontvangst, op het strand, ter gelegenheid van het eeuwfeest van Nederlands onafhankelijkheid op 28 augustus 1913. Bij deze gelegenheid werd de landing van de hertog van Brunswijk op treffende wijze weergegeven. (Uit: Kloos, "Noordwijk in de loop der eeuwen".) De personen zijn van links naar rechts: Arie van Rhijn (op de wagen), Teun van Rhijn, A. Duindam (lange Aai), de twee volgende personen zijn niet bekend, J. Veerman, J. Passchier, H. Vegt, C. van Riel, Van der Niet, Arie van Rhijn jr. en agent van politie Berben.
uit: Kent u ze nog die Noordwijkers blz.72. De leden van de muziekvereniging "Crescendo" gecostumeerd ter gelegenheid van het onafhankelijkheidsfeest in 1913. Ongetwijfeld zullen ouderen onder ons nog vele bekende gezichten ontdekken. Wij merkten onder andere op: Klaas de Bes, A. van Dorsen, Jan de Bes, Just Imthorn, Corn. Heemskerk en Kees Imthorn.
uit: Kent u ze nog die Noordwijkers  blz. 6. Deze foto is gemaakt tijdens het onafhankelijkheidsfeest in 1913 dat in Noordwijk op grootse wijze werd gevierd onder leiding en voorlichting van J. Kloos (schrijver van "Noordwijk in de loop der eeuwen"). Bovenstaande personen stellen het gemeentebestuur van Noordwijk voor in 1813. Van links naar rechts, zittend: F. H. Baalbergen (Willem Klaasz. Plug), C. J. W. van Riel (Jan Zonneveld), A. van Dorsen (Joseph de Veer), J. Veerman (Cornelis Stegerhoek); staand: Th. Oostveen (Pieter Groeneveld), J. N. Baalbergen (Maarten Struyk), H. Vegt (Maarten Kruyt), H. Reekers (Job van Velzen), J. Pas schier Nz. (Nicolaas Ouwehand). Tussen haakjes zijn de namen geplaatst van degenen die zij voorstellen.

zondag 26 april 2015

De Competitie, Noordwijk 26 april


Rijfelaars zijn dobbelaars, mocht u vandaag nog uw talenten in het dobbelspel willen ontwikkelen om mee te kunnen draaien op de Noordwijkse Kermis? Voor u dan dit verjaardagsgeschenk: Een dobbel duel in een flesje.......wie zou dat niet willen krijgen!
Tot zover terug naar de Kermis van 1884. Nu te voet richting Hoofdstraat voor de Kermis in Noordwijk 2015, moest vanmiddag nog bij Dordrecht zijn.......was daar een drukte van belang met het oog op morgen, eerste Koningsdagviering Nieuwe Stijl.
Maar in Noordwijk is het nog gewoon Oranjefeesten oude stijl! Grentpop en feestelijkheden. Heel veel plezier gewenst!
Geen zin in al dat gedoe? Wat dacht u van een dutje in een delletje.....beetje regenachtig vandaag maar morgen gaat echt de zon weer schijnen.........een vreugdevol  Oranjezonnetje.

zaterdag 25 april 2015

De Competitie, Noordwijk 25 april

Het bloemencorso  en de muziek zijn weer voorbijgetrokken......Keukenhof, Bollenstreek en Kleintje Pils........We hebben alleen nog het nakijken.........tot volgend jaar.....................

vrijdag 24 april 2015

De Competitie, Noordwijk 24 april

BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2015

Twee onderwerpen van belang: Het Bloemencorso van de Bollenstreek en het Bierfleshuisje van Freddy Heineken. en dat allemaal in Noordwijk: de begeleidende tekst kan kort zijn; in de woorden van Herman van Amsterdam: BEKIJK HET MAAR!

donderdag 23 april 2015

De Competitie, Noordwijk 23 april

Het is alweer drie jaar geleden dat Noordwijkse Huizen uw aandacht vroeg voor de kunst van Vader en Zoon Bal.
Op de site van  Art in Noordwijk komt u een fraaie opsomming tegen van de kunstenaars in Noordwijk uit het heden en verleden en andere mooie informatie over alles wat met kunst in Noordwijk te maken heeft.Mocht u na uw bezoek aan Art in Noordwijk behoefte hebben aan nog meer kunstenaars in of in relatie tot Noordwijk, schroom niet één van de vele genomineerden in de "Blog Noordwijkse Huizen" op te zoeken......eenvoudigweg de gewenste kunstenaar intypen in het zoekvakje en de Noordwijkse Huizen Galerie opent zich voor u.

woensdag 22 april 2015

De Competitie, Noordwijk 22 april

 Sport in beeld jrg 4, 1928, no 26, 26-06-1928: Joueur de Tennis (W. Tilden)", de, wat tennis-houding en slag aangaat, prachtige caricatuur van den Haagschen schilder Willy Sluiter, welke teekening een der meest geslaagde van de tentoonstelling is.
Een afspraakje met Willy Sluiter, wat een prachtig vooruitzicht, helaas,  voor het heden wordt het een onmogelijke zaak. Een terugblikken in de tijd is het enige dat overblijft en een blijven zoeken naar een spoor van Sluiters in Noordwijk. Hij moet daar toch op een minder zonnige dag in een van zijn Katwijkse zomers over het strand terecht zijn gekomen, misschien een borreltje gedronken in een oude  óf een moderne strandtent en vervolgens zijn kleine zilveren aquarelbox uit de borstzak hebben gevist en een impressie op zijn kladblok hebben geschetst van de Noordwijkse zomer. Maar dan - de aanhouder wint: uiteindelijk is het dan toch gelukt: met de schets van W. Tilden.
De tennisser. U kent alle tennisverhalen over de wedstrijden op de Casinobanen ook wel en Big Bill Tilden was wel één van de grootste attracties op de tennistournooien in Noordwijk. Dus, al is het misschien maar eenmalig geweest. Willy Sluiter was beslist die dag aanwezig op de tennisbaan. (Hopen er maar op in ieder geval)!  Willy Sluiter wist zijn grenzen wel te verleggen!  De man is overal geweest, de hele wereld over, een kleine samenvatting in dit schetsboek, zo ongelooflijk fris, talentvol en vrolijk, je kunt er van blijven genieten. Wat hij al heeft gemaakt, het aantal is ontelbaar! Kalenders, boekillustraties, posters. schilderijen in olie- of waterverf, krijt, pastel ach verzin maar iets, er is altijd wel iets van de hand van Willy te vinden om dan tenslotte terug te komen in de blog van 22 april 2012 en leest u het volgende:Met de  NOORDWIJKSE BALLENJONGENS in gezelschap van Big Bill maakte u al in 2013 kennis.
Big Bill Tilden met zijn ballenjongens op de banen van het Casino te Noordwijk aan Zee met villa Klein Zwitserland op de achtergrond.
 U zou uw blogger heel erg blij maken met het mailen van de namen van deze jongens, hoor het graag !! noordwijksevillas@gmail.com
"Ben even een dagje naar zee. Een snipperdag als het ware. Afspraakje met Willy Sluiter. Hij is toch zo'n leuke vent. Kijk maar naar de plaatjes. Beetje zon erbij en dan wordt het een dag van enkel maar genieten! Groeten van Willy en mij!"

VISSCHERSVROUWEN.
Dan op zoek naar meer verhalen. De tijdschriften uit zijn tijd prijzen hem om al zijn talenten.  Lovende recensies en veel tentoonstellingen zoals die van "Volendam in het Panorama. Willy Sluiter-Maurice Sijs- Charlesvan Wijk.'
November 1916. Dat figuurstukken gezelligheid geven aan een kamer of een salon, kan men in de kunstzaal van het Panorama gedemonstreerd zien. Daar is het op het oogenblik — wat men kan noemen: een gezellige tentoonstelling. Willy Sluiter heeft er Volendamsche visschers en visschersvrouwen, Charles van Wij k eveneens, en Maurice Sijs heeft Volendamsche haven- en strandgezichten, zeestukken met figuur in beeld gebracht, en dat maakte dat er in de fraai verlichte zaal een levendig en kleurig geheel is tot stand gekomen. De drie kunstenaars, hoe verschillend ook, komen niettemin goed bij elkaar, zoodat het niet „rammelt", zooals op zooveel andere groepententoonstellingen, en toch is er afwisseling, men wordt geboeid door de variatie in de komposities der drie zoo persoonlijke inzenders. ( Op de hoogte, 1-1-1916)

PAARDEN IN BARCELONA.
Doch om nog andere reden is deze tentoonstelling belangwekkend: men vindt er Sluiter's nieuwste werk: van 1908 en 1909, — schilderijen en pastels die aantoonen dat hij nog wel wat anders kan dan vlotte schetsjes maken.
Een verbazend knap schilderij is b.v. het bijna levensgroote „Paarden met anker". Het is een museumstuk dat menigen wand een sieraad zou zijn. Dordrecht kocht onlangs zijn te Barcelona bekroond schilderij. Het komt mij voor dat deze Paarden niet onder doen voor het in het Dordtsche museum aanwezige werk. Vooral de beide rossen zijn zéér knap gedaan; voortreffelijk zijn zij van bouw, en levendig is de achtergrond die gevormd wordt door de zee waarin eenige schuiten liggen te dobberen. Ook zijn „Vischafslag" — een door Sluiter reeds vroeger geschilderd onderwerp — is vol realiteit. Wat is het mooi van kompositie en hoe is het bewegen der figuren goed weergegeven ! (De kunst; geïllustreerd dagblad voor tooneel, muziek, beeldende kunsten, bouwkunst en kunstnijverheid, letteren, tentoonstellingen, kinematografie enz. jrg 1, 1909, no 69, 22-05-190922-05-1909 ).

MORKS' MAGAZIJN.
De heer C. Harms Tiepen behandelt in de December-aflevering van „Mork's Magazijn" de kunst van Willy Sluiter. Sluiter werd in 1873 te Amersfoort geboren, liep het gymnasium af en bezocht daarna de Akademie te Rotterdam. Toen vestigde hij zich in Heeze en later in Zwijndrecht. Hierop volgden Scheveningen en eindelijk Katwijk (1901). Daartusschen reisde hij veel in het buitenland. Waar hij met pastel het fleurige, zonnige zocht, hield hij als olieverf-schilder er van, zijn figuren te zien tegen een grijze lucht, hield hij van transparante blauwen, vlakke paarsen en koele grijzen, kortom van een deftige soberheid. Langzamerhand veranderde dit, en in 1910, in Laren, beginnen zijn schilderijen zoo van kleur doorklonken te worden als zijn pastels al waren. Als portretschilder heeft Willy Sluiter Teeds grooten naam en vooral om als zoodanig meer te kunnen werken, vestigde hij zich onlangs in den Haag.