zondag 31 augustus 2014

Tentoonstelling van Bloembollen

Goed plan: Tentoonstelling van afgesneden bloemen en bloemwerken.....al in 1906 kwamen de toenmalige burgemeester van Noordwijk, baron van Hardenbroek en zijn ambachtsheer graaf van Limburg Stirum op het lumineuze idee die te organiseren in het Badhotel Konijnenburg. U kent het wel, vele malen bezongen in deze rubriek!
Het stond op de plek waar later het Palace-Hotel is gekomen én verdwenen. Het Badhotel van Konijnenburg, de plek waar 'Vloed' van Susan Smit zich afspeelt. Er is vast en zeker een aardig filmscript van te maken! Nu nog even Paul Verhoeven bellen! Op Hoop van Zegen!

zaterdag 30 augustus 2014

Voorwaarts, Uw Lichtbaak

Terug naar de kust brengt een lichtbaak in beeld - misschien wel geïnspireerd door onze Noordwijkse trouwe wachter, die met haar schijnsel het licht weer schijnt op een eerdere bezoeker van 'Noordwijkse Huizen', de begaafde kunstenaar Albert J. Funke Küpper. Uitgebreid aandacht was er al voor hem.....te weinig.....tijd voor een grote tentoonstelling in het Katwijks Museum met misschien het Noordwijkse als dependance.......zien het wel!

De socialistisch FUNKE KÜPPERDOOR CORNELIS VETH

ER is na Funke Küpper’s dood in dit tijdschrift reeds over hem geschreven, en er is nadien nog veel over hem geschreven, juist in de laatste tijd. Ook door mij. Bij zijn leven weinig of niets. Het is het lot juist van die kunstenaars, die met hun werk midden in het leven staan, en die geen tijd hebben voor een halte, voor een terugblik, dat zij gewaardeerd en beoordeeld worden, maar niet opgemerkt. Het thans bij de Arbeiderspers verschenen boek, aan zijn gedachtenis gewijd, en de dezer dagen gehouden tentoonstellingen, hebben ons een overzicht op zijn voor een zo kort leven verrasend grote productie gegeven, en ons het recht gegeven, hem onder de besten van het genre te rangschikken.

Behalve zijn grote en kleine platen voor De Notenkraker heeft deze tekenaar affiches, illustraties voor kinderboeken, actuele notities, krab* bels naar stadsgezichten en landschappen, ontwerpen voor boekbanden en tenslotte gedegen en mooie studies naar de natuur gemaakt. Het bijzondere in zijn platen voor De Notenkraker, datgene, waarin hij zich van de andere tekenaars*medewerkers bleef onderscheiden, is een eigenschap, die samenhangt met dit geduldig en toegewijd tekenen naar de natuur. Bezat hij niet in alles zoveel routine, hij werd ook nooit, de te geroutineerde, die vaste stereotype vormen gaat gebruiken. Alles bleef op waarneming berusten, en hierbij heeft hem stellig juist dat werk van verslaggeven in tekening geholpen, dat zoveel van den mens en zijn arbeidskracht eiste. Wat hij evenzeer in hoge mate bezat, waren schilderskwaliteiten, en hij heeft zijn grote kennis van de eisen en mogelijkheden van de kleurendruk gebruikt, om in die prenten met politieke en sociale bedoeling ook nog een prachtig colorist te zijn. Hij tekende met een kernachtige gave lijn, die men herkent waar men zijn werk aantreft. Die lijn, dat handschrift, is soms vinnig, een enkel maal wat gemaniëreerd, maar nooit banaal. Zijn portret*caricaturen zijn kost voor den fijnproever, staatslieden, vaak reeds min of meer caricaturaal getypeerd, kon hij op een nieuwe wijze tekenen, die de belangstelling opnieuw opwekte. Hij tekende kinderen met grote voor* liefde, hij tekende ze met geest en humor, soms ook met een hart vol mededogen en bitterheid. In zijn prentenboeken heeft hij, in enkele omtrekken, dieren in allerlei houding, beweging en rol getekend. Op zijn tentoonstelling vindt men, behalve zijn bekende werk voor de krant, veel dat hij in zijn vrije tijd heeft gemaakt, of ook wel als voor* studie om later te gebruiken. Het is waarschijnlijk dat dit werk in eigen ogen de voorkeur heeft gehad. Daaronder zijn die scherpe, sarcastische schetsen naar paren in een danshuis, die breedgedane krijttekeningen van havens, stadshoeken, velden, van mensen in het schellinkje van de schouwburg, van kindertjes bij het spel of in de slaap, van dieren, daar zijn naaktstudies, treffend van bouw en karak* teristiek. Daar zijn ook landschappen uit Corsica en uit ons eigen land: „Zoutelande". Voor de eer van zijn naam heeft echter het werk in opdracht gemaakt of in de dienst der arbeidersbeweging zeker geen geringer waarde. Enige van zijn prenten voor De Notenkraker spreken van een eigen fantasie en een kracht van uitdrukking, die ze onder de meesterstukken doet tellen van de Nederlandse journalistieke kunst.

Het lijkt me van belang, dit vast te stellen. Er zijn onder de op vergaderingen en op andere plaatsen gemaakte schetsen, onder de tekeningen naar landschap of gebouw, vooral misschien onder die naar kinderen, en in het algemeen in het werk naar de natuur, voor* treffelijke dingen. In het oog van den maker zullen ze wellicht wel zo belangrijk zijn geweest als wat hij voor de pers leverde, zoals de mens nu eenmaal de neiging heeft, datgene wat moet, wat een taak is, een beroepstaak, minder warm genegen te zijn dan wat men voor zijn plezier doet. Alles wel beschouwd is evenwel onder de tekeningen naar de natuur en onder de schilderijen niet zoveel, dat niet door anderen even goed gedaan is, en dat zijn naam zou hebben gevestigd.

Daarom geloof ik, dat Funke Küpper, evenals zijn voorganger Albert Hahn, het best geëerd wordt door de herinnering aan zijn politieke en andere werk voor publicatie, waarin bijna ongemerkt de talloze blijken van zijn waarneming en studie zijn verwerkt, waarin de zo zeldzame vinding en fantasie van het werkelijk scheppend talent zich uiten, bezield door de hartstocht van den warm voelenden mens of de spot* zucht van den wijze.uit: De gids; maandschrift der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij jrg 21, 1936, no 201-02-1936 (schatting)

vrijdag 29 augustus 2014

Terug naar de Kust

Wat kan er mooier zijn dan na deze zomerrust, terug te keren naar de kust. De eigen kust, prachtig in beeld gebracht door fotograaf en natuur-blogger Joost Bouwmeester wiens 'Buiten de paden'  u -natuurlijk- al lang volgt op www.noordwijknatuur.nl. Goed begin van een lang en vruchtbaar winterseizoen! Komt dat zien!

dinsdag 12 augustus 2014

Hoofdredacteur N.H. Wolf van 'DE KUNST'

Hoofdredacteur N.H. Wolf van 'DE KUNST'.

maandag 11 augustus 2014

Uitstappen bij het Casino: In de Kunst

De kunst; een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad jrg 19, 1926/1927, no 1017, 23-07-1927 Badseizoen Noord wijk. I. Het bestuur van de Noordwijksche Sportvereniging had de vorige week de redacteuren van eenige der voornaamste dag- en weekbladen — ook buitenlandsche — uitgenoodigd om, waar het bad- en sportseizoen aan den vooravond stond van wat men aan zee „het hoog-seizoen" noemt te bereiken, eens kennis te komen maken met het bad- en sportleven in deze — wat aanleg, bezoek en inrichting betreft — voornaamste der Neder- -3 landsche Noordzee-badplaatsen. En ver- schillende bekende en vooraanstaande journalisten hadden aan deze uitnoodiging gevolg gegeven. De invitatie, onderteekend door het dagelijksch bestuur der Sportvereniging : burgemeester jhr. W. C. v a n P a n h u y s, mr. C. P u n t en den heer A. H. D r o s J r., was ook in zóó hoffelijke termen vervat, dat wel géén wellevend mensch die kon weigeren, — bovendien noodigde de directie van het Huis Ter Duin de journalisten den volgenden dag tot een uitstapje ter nadere kennismaking met het Noordwijksche bad- en strandleven, terwijl de familie Tappenbeck, eigenares van dit prachtige hötelkomplex, de gasten tevens nachtverblijf en een lunch aanbood. Op het programma van de Noordwijksche Sportvereeniging stond bovendien een gala-maal en een dansavond : in het keurig ingerichte clubgebouw der vereeniging, het Casino, waar de heer Frits Gezicht op het Casino met de tennisvelden, waar de groote lawntenniswedstrijden worden gespeeld. Gezicht op het Huis Ter Duin van uit zee. S a u r, van het bekende Haagsche restaurant, de leiding voert en die dan ook mede bij de ontvangst der journalisten aanwezig was. Daar waren voorts : de heeren W. F. van H e u k e 1 o m en mr. P ij nackerHordijkals bestuursleden der golfvereeniging, Dorsman als voorzitter der V.V.V. afd. Noordwijk, Wilhelm Tappenbeck als voorzitter der Maatschappij Zeebad Noordwijk, tevens als directeur-eigenaar van het Huis Ter Duin, — namens welke allen mr. Punt de gasten welkom heette. Hij drukte er zijn vreugde over uit, dat de vertegenwoordigers der pers gekomen waren om ook eens iets van Noordwijk te zien en, daar Zaterdag 9 Juli ons als extra herfst-cadeautje een wolkbreuk had gebracht, hij hoopte dat wij den volgenden dag onder gunstiger omstandigheden de badplaats zouden leeren kennen. Vooraf had men reeds de ideaal-ingerichte tennisbanen bewonderd, die rondom het Casino zijn aangelegd en waar nagenoeg elk jaar internationale wedstrijden worden gespeeld, — en had men zijn blik laten gaan, via de keurige loges en natuur-amphitheaters, over den schilderachtigen aanleg van zonnig-blanke villa's met roode daken, te midden van het vele groen : een levend schilderij ! In de groote eetzaal, waar aan de vele tafels elke plaats bezet was door in avondkleedij gestoken gasten van de badplaats en van elders, wachtte aan een smaakvol met groen en bloemen versierden disch het door 's heeren S a u r ' s koks gereedgemaakte feestmaal : een menu, waar zelfs nu wijlen L u c u 11 u s prat op zou hebben gegaan als het hem was voorgezet, — terwijl op een podium het orkest van Cornelius Codolban was gezeten, dat wij kennen, en velen met ons, van het Restaurant Saur te 's Gravenhage. Wat deze Roemeensche vioolkunstenaar aan muzikale schoonheid aan zijn prachtig instrument weet te ontlokken, — wat het vijftal Roemeensche musici aan ensemblespel, rythme en muzikale karakteristiek ons weet te schenken, — staat op zóó hoog artistiek peil en is van zoo zeldzame muzikale waarde, dat dit op zichzelf reeds eene attractie van Noordwijk en speciaal van het Casino der Sportvereeniging mag heeten. Een allergezelligste toon aan de tafel der sportautoriteiten en der journalisten, — het echt mondaine milieu van de in avondkleedij gestoken dames en heeren, — de meeslepende muziek van C o d o 1 b a n's Roemenen, — en de humoristische, maar van waardeering getuigende woorden van kollega dr. Rademaker van „Het Vaderland", vormden een gelukkigen inzet tot den feestavond, die, als eerste der feestelijke seizoen-Zaterdagavonden, de gasten wachtte in de gezellig met bloemen en prachtvolle Perzische tapijten versierde groote bal- en tooneelzaal.... die reeds vol dansenden was. Hier zat het vermaarde Badseizoen Noord wijk. II. (Slot.) Zondagmorgen was directeur Wilhelm Tappenbeck, in zijne hoedanigheid van voorzitter der Maatschappij Zeebad Noordwijk, leidsman van het gezelschap, dat thans een tocht langs het strand en naar de verschillende inrichtingen, die voor Noordwijk karakteristiek zijn, zou ondernemen, ten einde een indruk te krijgen van deze waarlijk unieke badplaats aan ons veelbezochte Noordzeestrand. In auto's ging het, langs den strand-boulevard, en langs den zoom der duinen, naar de golfbanen, die hier, om hunne ligging en om de prachtige omgeving in welke zij zich bevinden, een unicum mogen heeten in ons land. Tot het gezelschap behoorden: de journalisten, de bestuursleden der Noordwijksche Sportvereeniging, directeur S a u r van het Casino en directeur Tappenbeck. Eerst werd nog even de omgeving van het Huis ter Duin bewonderd met zijn prachtige wandelwegen, zijn veelheid van gebouwen, die, in verschillenden stijl en vorm, al naar de behoefte van uitbreiding zich voordeed, in den loop van ongeveer twintig jaar ontstonden. Hier liggen ook de eerste — beroemde ! — tennisbanen van Noordwijk : tot vóór het ontstaan der Sportvereeniging, die haar eigen banen heeft, een der centra van internationaal lawntennis. Strand-boulevard en -terrassen te Noordwijk-aan-Zee Wandelwegen in de duinen te Noordwijk-aan-Zee De golfbanen, aangelegd met financiëele hulp van vooraanstaande persoonlijkheden op sportgebied, als de heeren Van Heukelom, Crème r, Punt, Dros en niet te vergeten : burgemeester jhr. Van P a n h u y s, zijn het centrum der voorname sportwereld en de leden daarvan vormen dan ook een zekere „kern" van het bezoek in het algemeen aan Noordwijk. De dagjesmenschen, zooals men die in Scheveningen en Zandvoort vooral kent, komen hier m Noordwijk niet. Wel heeft men hier „dagjesmenschen", maar die komen grootendeels per auto. Men ziet hen hun wagen opstallen in een der vele autoparken die hier zijn aangelegd : aan het strand en aan den zoom der duinen, op het voorplein van het Huis Ter Duin of in het autopark van het Casino, — men gaat vervolgens naar het strand, naar het zonnebad, — neemt zijn badkoetsje, vervolgens zijn bad, ten slotte wordt weer aangekleed, — soms wordt nog eerst wat gymnastiek gemaakt of in een luien stoel wat uitgerust, — en dan gaat het, nadat ook de inwendige mensch versterkt is, — weer in de auto naar huis. Zóó ziet men tientallen badgasten aankomen en weer heengaan : uit Den Haag, Leiden en de omliggende plaatsen : Voorschoten, Rijswijk, Wassenaar enz. En vaak ook uit Haarlem en omgeving en uit Amsterdam. Aan het strand zijn — en nu treedt öf de Maatschappij Zeebad Noordwijk, öf de directie van het Huis Ter Duin in functie, die zich metterdaad er vóór hebben gespannen, — ideale inrichtingen op het gebied en ten bate van het strandleven aangebracht : als het zonnebad, de gymnastiekzaal, de ligstoelen-galerij enz., — er is een keur van badkoetsjes aanwezig. Ook honderden gemakkelijke badstoelen zijn over het geheele strand verspreid, dat op vele plaatsen even breed is als het Scheveningsche strand. Hier heerscht volmaakte orde en rust. Hier is niet het kermisachtige dat de Scheveningsche dagjesmenschen aanbrengen, nóch het rommelige van het Zandvoortsche strand, — hier is ook niet het hatelijke politie-toezicht en het beleedigende politie-ingrijpen van afgerichte, dienstdoende, fitterige strand-opzichters. Hier draagt elk zijn eigen verantwoordelijkheid, — hier weet elkeen dat hij zich behoorlijk móet gedragen, — en dit algemeene solidariteitsgevoel van fatsoen en eer maakt ook dat hier een zeer bizonder cachet heerscht. Van de golfvelden ging het nu naar het Oranjebad, waar het strandleven — voor zoover het de zee- en de Het Oranjebad met de gymnastiek-openluchtzaal van het Huis Ter Duin Zonnebad met schommel op het Noordwijksche strand zonnebaden betreft — zich in hoofdzaak koncentreert. Dit Oranjebad is aangelegd door de Maatschappij Zeebad Noordwijk en het staat onder toezicht van de directie van het Huis Ter Duin. Het ligt zóó gemakkelijk bereikbaar en zóó dicht bij de hotels, dat de badgasten vaak, op Amerikaansche wijze, zich in het hotel van badkleeding voorzien en dan, in hunne badmantels gehuld, zich zóó naar het strand begeven. Dat Noordwijk door al deze voordeelen, die het op andere Noordzee-badplaatsen vóór heeft, zich in een buitengewoon druk bezoek mag verheugen kan men zich denken. Er wordt dan ook alles gedaan om het den gasten aangenaam te maken. Thans wordt weer — namelijk hedenavond — in het Casino een bal masqué gegeven, dat zeer zeker tot laat in den nacht zal duren. .. Maandag a.s. (1 Augustus) geeft de Vlaamsche zanger Hullebroeck een avond (a propos : waarom geen Hollander ?), — Donderdag zal het gala-dansavond zijn, — Zaterdagmiddag, 6 Augustus, kinder-matinée, onder leiding van den welbekenden kindervriend H e n r i N o 11 e n s, en 's avonds groot nachtfeest, met surprises, attracties, cotillon, enCodolban's orkest. De Berkeley's zullen de dansmuziek spelen, en directeur S a u r heeft de algemeene leiding. Zóó gaat Noordwijk, die parel onzer zeebadplaatsen, een groote toekomst tegemoet. N. H. Wolf Hier voerden Angeloien akrobatische dansen uit, hier Kijkje op hetiNoordwijksche strand vanaf het terras van het Huis Ter Duin met de rotonde van de groote eetzaal. Het voorplein van het Huis Ter Duin met de verschillende gebouwen en dependances. jazz-orkest der B e r k e 1 e y ' s op het podium de meest pittig opwekkende step's te spelen, de tango's en de charlestons, en al wat de dans-liefhebbers verder naar de dansvloer trekt. In stijlvol wiegelend beweeg bewogen zich de paren der vaak uitmuntend dansende Hagenaars, Rotterdammers, Leidenaars en — vooral niet te vergeten : Amsterdammers — waarvan de meesten per auto hierheen waren gekomen en welker wagens dan ook buiten, keurig, in het autopark van het Casino stonden opgesteld. S i 1 v i a hun fraaie dansten G e o r g e s en C e 11 y hunne bizonder fijn bestudeerde moderne dansfantazieën. Tusschen de dansen trad ook de welbekende klassiekeen karakterdanseres Annie Rawnikar op en oogstte met haar Weenschen dans, haar vuurdans en haar „Anitra's dans" een zeer verdiend succes. Ook Billie Poor, de gezellige clown, gaf zijn snakerijen ten beste en wist menigen hartelijken lach om zijn komischdwaze invallen den gasten te ontlokken. Zoo vorderde de avond, — de nacht, — nu en dan afgewisseld door verrassingen ; werden bezoeken gebracht aan het restaurant, om „met een fleschje" te soupeeren.... Anderen verpoosden zich in de bar, waar gezellige hoekjes de gasten bijeenbracht, — lokten whisky-soda's tot „debatterige" onderonsjes .... En directeur S a u r, die, in samenwerking met het vereenigingsbestuur, dezen feestavond in „zijn" Casino had georganiseerd, werd van alle kanten gekomplimenteerd over het welslagen en den gezelligen toon, die er heerschte, — en noode ging men, bij zonsopgang, huis- en hötelwaarts,.... want dit prachtige lustoord, deze parel der badplaatsen aan zee, die Noordwijk heet, wordt bestuurd door een burgemeester, die, zelf sportman en man-van-de-wereld in den allerbesten zin, begrijpt en weet wat een zomerbadplaats toekomt, die het slechts van enkele weken „seizoen" moet hebben, en die zijnen dorpsgenooten, ondernemers, besturen van voor Noordwijk werkende vereenigingen, de volle vrijheid laat om, binnen Zekere grenzen van fatsoen, die deze leiders van het publiek zelf zeer goed weten te stellen, zelf een sluitingsuur te bepalen waarop feesten, gelijk den 9den Juli er een in het Casino werd gegeven, behooren te eindigen, om aan den goeden smaak en de Gcorges en Celly, moderne dansers. Angelo en Silvia, akrobatische dansers. goede zeden geen afbreuk te doen. Aan dezen Noordwijkschen burgemeester mogen alle Nederlandsche burgemeesters een voorbeeld nemen : in Noordwijk heerscht, dank zij de verantwoordelijkheid die de leiders der Noordwijksche publieke meening en de Noordwijksche ondernemers zelf dragen — en wéten te dragen ! — de meest volmaakte orde, heerschen de beste zeden en heerscht algemeene tevredenheid. Aan burgemeester Van Panhuys daarvoor een hartelijk woord van hulde !  N. H. Wolf

zondag 10 augustus 2014

Uitstappen bij het Casino: Spooktrein

Kunst te Noordwijk aan Zee. In de theaterzaal van het Casino te Noordwijk worden in de eerstvolgende dagen eenige kunstavonden georganiseerd. Dinsdagavond 13 Augustus geeft het Rotterdamsch-Hofstad-Tooneel eene opvoering van het veel-gespeelde werk „De Spooktrein", en de volgende week Maandag, 22 Augustus, komt Speenh o f f er met zijn cabaret. Hedenmiddag (Zaterdag) is Henri Nolles er met zijn kinder-program, en zoo biedt directeur S a u r er — met zijn bals en avondfeesten ook — zijnen gasten velerlei afwisseling. De kunst; een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad jrg 19, 1926/1927, no 1020, 13-08-1927

CODOLBAN DYNASTY


zaterdag 9 augustus 2014

vrijdag 8 augustus 2014

donderdag 7 augustus 2014

Uitstappen bij het Casino: Cornelius Codolban

Het is "De kunst"; een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad dat in haar nummer met  jrg 19, 1926/1927, no 1013 met de datum 25-06-1927 Noordwijkse Huizen opnieuw een bezoek laat brengen aan het Casino van Noordwijk aan Zee.
" Voor het eerst sedert het bestaan der voorname Zuidhollandsche badplaats Noordwijk-aan-Zee, zal hier een artistiek „seizoen" worden georganiseerd. Onder de auspiciën van de Noordwijksche Sportvereeniging heeft de heer Frits Saur, de welbekende leider van het vermaarde Haagsche Restaurant Saur, in het Casino een zomerprogram ontworpen, dat, wanneer de kenteekenen niet bedriegen, een succes zal worden. In de eerste plaats komt daar het prachtige Roemeensche orkest van Cornelius Codolban, dat wij eenigen tijd geleden reeds onzen lezers voorstelden en dat in Den Haag steeds de bewondering wekt, niet enkel van den gewonen bezoeker, maar vooral van de groote buitenlandsche muziek-solisten die bij Saur hun inwendigen mensch komen restaureeren, — ".
In de voorgaande blog met als hoofdpersoon de talentvolle en gevierde Fritz Hirsch kwam het ontluisterende einde van deze operette held met de gruwelijke dood in een concentratiekamp......hoe is het dan deze Roemeense  Cornelius Cordolban in het leven vergaan? Je durft nauwelijks aan iets goeds te denken. Geboren op 10-03-1894 blijkt hij te zijn overleden in mei 1970 in New York. Dat biedt een hoopvol perspectief!

In New York treffen we Cornelius aan in het "Casino Russe", een 'Russian Tea Room Restaurant' gevestigd in de Carnegie Hall Building het met Carnegie Music Hall verbonden woon- en winkelgedeelte.
Daar treedt Cornelius Codolban dagelijks op aan piano of met viool in het Casino Russe orkest voor een feestvierende menigte, -ver verwijderd van de oorlog in Europa.
Hoe de violist vanuit het Noordwijk van de dertiger jaren terecht kwam in de jaren veertig van New York....doet er niet toe....dat hij een veilige oversteek heeft gemaakt is het belangrijkste.......misschien kwam hij er wel als muziekmeester aan boord van een cruiseschip van de Holland Amerika Lijn, maar zodra Noordwijkse Huizen dat heeft gevonden  hoort u dat dan wel weer!
Cornelius Codolban, a Symbol of Success!
Cornelius Codolban, van Noordwijk naar New York....succesvol einde!

woensdag 6 augustus 2014

Uitstappen bij het Casino: Fritz Hirsch

Bent u er ook naar toe geweest? De voorstelling van Fritz Hirsch en zijn Operette Gezelschap in het Casino en was het een "Walzertraum"? Het verlangen naar warme zomeravonden, uitgaan en romantiek overvalt uw 'Noordwijkse Huizen' bij het zien van deze plaatjes.

Je zou zo  terug willen wandelen, Casinowaarts, kijken en genieten van de Operette met Fritz Hirsch en Friedl Dotza in de hoofdrollen. Stralende sterren: "Dass muss ein Stück vom Himmel sein", zo leven als in "Ein Walzertraum". Voor één keertje dan: alleen vanavond!
Lees het leven van Fritz Hirsch en zijn onvoorstelbaar treurige levenseinde.