zaterdag 15 juli 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, een Paar Dagen aan Zee


Een paar dagen te Noordwijk aan zee.
Zooals vandaag bijvoorbeeld. Den heelen morgen regen. Toen 't tegen 3 uur begon op te klaren, zijn we de strandwandeling weer gaan maken. Eén lange rechte „boulevard'' die een meter of anderhalf boven de eigenlijke strandvlakte ligt, de zoogenaamde „Zuid" en „Noord",, boulevard. Geen sterveling te zien! Drie meisjes zijn aan 't pootje baden, een paar jongetjes trachten een verregend zandfort te restaureeren. Twee badmannen die vanwege 't wakende oog nu eenmaal niet mogen ontbreken, loopen met groote stappen door 't zuigende zand alsof ze 't strand willen opmeten, 't Is heerlijk frisch weer, en de zee is prachtig zilvergrijs, waar de wind breede, lage rollers vol schuimige koppen door jaagt.Gelukkig is er voor zulke dagen wel wat ander tijdverdrijf, al komt men daarvoor niet bepaald naar een zeestrand. Er is een schilderijenexpositie in 't Rembrandthotel, waar we Hollandsche landschappen en stillevens van Hollandsche schilders bekijken. Dan besluiten we een kopje thee te gaan drinken in de groote waranda met glazen ramen, en uitzicht op zee van 't „Huis ter Duin". We zijn er de eenige gasten! ...Een verloren dag voor zeevacantie, 't plaatsje lijkt uitgestorven, ofschoon er zeker wel een honderdtal pensions en hotels gevestigd zijn, behalve de tallooze villa's en woningen, alle zeer schilderachtig tusschen duin en dennebosch gelegen. (De 'prijzen van de officieel opgegeven hotels en pensions variëeren tusschen 1.50 en 5 gulden voor kamer met ontbijt in 't hoofdseizoen).Zaterdag had Noordwijk zijn vliegfeest. Met betrekkelijk mooi weer natuurlijk, anders had 't eenvoudig niet door kunnen gaan. 't Strand liep vol en ook den kleinen prins Boudewijn hebben we toen nog even gezien. Hij volgde met groote belangstelling vooral 't interessante „ballonrammen". Een vlet ging hiertoe in zee met badmannen die een aantal ballonnen meevoerden, 't Bootje werkte zich moeizaam tegen den wind op. Een eind in zee gekomen, kwam een vliegtuig in de lucht. De ballonnen, van verschillende kleur en grootte, werden opgelaten en 't vliegtoestel schoot er als een snoek op af. 't Werd een vaardig wenden en duiken en glippen naar en langs de ballonnen en nu en dan werden ze geramd door den neus van 't toestel. Een mooie, boeiende demonstratie.
De kleine Boudewijn kreeg bij 't naar huis gaan eenige ballonnen cadeau. Hij vond ze prachtig, maar voelde zich op dat ‘ogenblik toch meer aangetrokken tot de motorfiets van den veldwachter. Hij mocht mee achterop! De ballonnen werden aan de gouvernante toevertrouwd. Vlug stapte hij op de duo en klemde zijn knuistjes stevig om 't hand vast. „Hou Je goed vast, hoor!" riep de burgemeester hem nog na. Maar rrrrt de motor startte en weg reed 't ventje met den veldwachter 't terras af naar den Gooweg, waaraan de .villa de Goohorst van de burgemeestersfamilie gelegen is.'t Hoogtepunt van den dag was de gala-avond, waaraan verschillende internationale kunstenaars medewerkten en daartoe per vliegtuig uit 't eigen naar Nederland kwamen als reiskosten van de K.L.M. We hoorden de pianiste Haerdtlmor, Oostenrijksche, den Tsjechischen harpist Vaclav Klichd, die ook enkele karakteristieke melodieën van zijn land speelde. Dan de jodelkampioene Gritli Wfnger uit Zwitserland. Nederland was vertegenwoordigd door de declamatrice Regina Tuininga.Dames in nationale kleederdracht boden dranken en delicatessen uit haar land, die per vliegmachine waren aangevoerd. Er was een tombola en ten slotte was er werkelijk stemming, niettegenstaande vele ofiicieele personen, zooals gezanten en leden der diplomatie uit verschillende landen.Natuurlijk gala-toiletten. Waaronder speciaal een bloemenjapon de groote aandacht trok. Van een overigens recht en eenvoudig-gesneden gebloemde avondjapon was 't bovengedeelte langs den bloemenrand uitgeknipt en gefestonneerd op een inzetstuk van tulle, wat een zóó fijn en flatteus effect maakte, dat ik er van overtuigd ben dat iedere aanwezige vrouw in stilte vast besloten was, zich een dergelijke Japon zelf te maken of te laten aanmeten. De teekening hierbij zal de manier van uitvoeren verduidelijken. Een ander buitengewoon succesvol geheel was een robe prlncesse van zwart fluweel, waarop een los, wuivend manteltje van 't allerfijnste en witste glasbatist gedragen werd. Dit manteltje was zoo kort dat 't meer op een grooten volantvormigen kraag leek. Van achter tot in den nek en van voren een puntvormig décolleté. Onder 't gazige wit werd 't décolleté van de zwarte japon zichtbaar is Ik moet tot slot nog even de aandacht vestigen op bijgaand model van hoedje. Meer een muts dan een hoed. Wat 't eigenlijk verbeelden moet, een nonnenkapje, een begijnmutsje of een verpleegstersmutsje, dat weet ik niet. ledereen noemt 't weer wat anders. Maar ik weet wel dat 't een rage is op 't oogenblik. In Brussel worden ze ook veel gedragen, maar dan meestal met een voile. In den Haag zag ik er minstens drie, vier in elke straat en hier op 't strand zie ik zo weer terug. Een practische hoofdbedekking voor aan boord, en modern!, Op den eersten dag dat we, na 't eten,, een wandeling langs 't strand maakten, waren we juist op tijd om 't begin te maken van een voetbalmatch tusschen een Noordwijksche en een Katwijksche voetbalclub, een evenement waarbij we de Jonge burgemeestersvrouw, mevrouw van de Mortel, den eersten aftrap zagen uitvoeren! Daarna een mooien zonsondergang afgewacht en afgezakt naar 't bontbeschilderde houten chalet „lm Weissen Rössl", waar meisjes in Tyroler costuum bedienen en waar „alles singt und jodelt".
Noordwijk is een prachtig strand, 't heeft zelfs den roep van 't mooiste te zijn van de geheele Noordzeekust om zijn zachtglooiende daling naar zee, waardoor de breedte van de landstrook vlakker en uitgebreider is dan elders. Geen pieren, dijken of havenmonden onderbreken de kustlijn en 't strand is daardoor zoo wijd en vlak, dat zelfs op de drukste dagen de strandstoelen in flinke afstanden van elkander af kunnen staan, en van dringen of elkander hinderen geen sprake is. Elke zitplaats geeft een vrij uitzicht naar zee, en de zandbaan die daar nog tusschen ligt geeft volop ruimte om te wandelen of paard te rijden.Noordwijk is de eerste badplaats in Nederland waar de „Planklng"-sport op de open zee beoefend wordt, 't Is een prachtig gezicht een athletische figuur gespannen rechtop de smalle plank te zien besturen, die met een vaart van soms 50 K.M. per uur door een motorbootje voortgetrokken wordt. Helaas is deze sport in deze dagen maar een enkele keer gedemonstreerd, want er is mooi weer voor noodig en daar worden we maar zeer karig mee bedeeld. ledereen moppert dan ook en klaagt steen en been over de achtereenvolgende teleurstellingen die 't slechte, koude, 
zon arme weer ons brengt, 't is werkelijk afschuwelijk.
Thérèse 
Uit het :
Soerabaijasch handelsblad
05-08-1936

maandag 10 juli 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, een Schilderijenexpositie in 't Rembrandthotel,

Er is een schilderijenexpositie in 't Rembrandthotel, waar we Hollandsche landschappen en stillevens van Hollandsche schilders bekijken. Dan besluiten we een kopje thee te gaan drinken in de groote waranda met glazen ramen, en uitzicht op zee van 't „Huis ter Duin". We zijn er de eenige gasten!
Een verloren dag voor zeevacantie, 't plaatsje lijkt uitgestorven, ofschoon er zeker wel een honderdtal pensions en hotels gevestigd zijn, behalve de tallooze villa's en woningen, alle zeer schilderachtig tusschen duin en dennebosch gelegen. (De 'prijzen van de officieel opgegeven hotels en pensions variëeren tusschen 1.50 en 5 gulden voor kamer met ontbijt in 't hoofdseizoen).Zaterdag had Noordwijk zijn vliegfeest. Met betrekkelijk mooi weer natuurlijk, anders had 't eenvoudig niet door kunnen gaan. 't Strand liep vol en ook den kleinen prins Boudewijn hebben we toen nog even gezien.
Hij volgde met groote belangstelling vooral 't interessante „ballonrammen". Een vlet ging hiertoe in zee met badmannen die een aantal ballonnen meevoerden, 't Bootje werkte zich moeizaam tegen den wind op. Een eind in zee gekomen, kwam een vliegtuig in de lucht. De ballonnen, van verschillende kleur en grootte, werden opgelaten en 't vliegtoestel schoot er als een snoek op af. 't Werd een vaardig wenden en duiken en glippen naar en langs de ballonnen en nu en dan werden ze geramd door den neus van 't toestel. Een mooie, boeiende demonstratie.
De kleine Boudewijn kreeg bij 't naar huis gaan eenige ballonnen cadeau. Hij vond ze prachtig, maar voelde zich op dat ‘ogenblik toch meer aangetrokken tot de motorfiets van den veldwachter. Hij mocht mee achterop! De ballonnen werden aan de gouvernante toevertrouwd. Vlug stapte hij op de duo en klemde zijn knuistjes stevig om 't hand vast. „Hou Je goed vast, hoor!" riep de burgemeester hem nog na. Maar rrrrt de motor startte en weg reed 't ventje met den veldwachter 't terras af naar den Gooweg, waaraan de .villa de Goohorst van de burgemeestersfamilie gelegen is

dinsdag 4 juli 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, met het 'Cabinet'aan de wandel

Een paar dagen te Noordwijk aan zee.
Zooals vandaag bijvoorbeeld. Den heelen morgen regen. Toen 't tegen 3 uur begon op te klaren, zijn we de strandwandeling weer gaan maken. Eén lange rechte „boulevard'' die een meter of anderhalf boven de eigenlijke strandvlakte ligt, de zoogenaamde „Zuid" en „Noord",, boulevard. Geen sterveling te zien! Drie meisjes zijn aan 't pootje baden, een paar jongetjes trachten een verregend zandfort te restaureeren. Twee badmannen die vanwege 't wakende oog nu eenmaal niet mogen ontbreken, loopen met groote stappen door 't zuigende zand alsof ze 't strand willen opmeten, 't Is heerlijk frisch weer, en de zee is prachtig zilvergrijs, waar de wind breede, lage rollers vol schuimige koppen door jaagt.Gelukkig is er voor zulke dagen wel wat ander tijdverdrijf, al komt men daarvoor niet bepaald naar een zeestrand. geschreven door Thérèse :Wordt vervolgd (Uit het : Soerabaijasch handelsblad 05-08-1936)

Mocht bij u de indruk zijn ontstaan dat uw blogger er al een tijdje met de (tou)pet naar zwaait, moet dat door schrijver dezes ten stelligste worden ontkent......Uren snuffelen op het internet levert deze alleraardigste collage op met een zich langs de Noord Boulevard van Noordwijk verplaatsend Cabinet aan wal gestrand door een familie uit Sassenheim.....hoe leuk is dat? Misschien behoort de onder afgebeelde kleine zelfstandige wel in die familie thuis.....Wie het weet mag het zeggen.

Om u een beetje op een idee te brengen, de koopman lijkt iets in te willen pakken......fruit misschien, dan moet het wel één van de vergunninghouders van 1926 zijn,  van de firma Vink of Schild, gekiekt op die warme zomerdag door een der fotografen ter plaatse, met naam:van den Berg, Marijt, van Kempen of Admiraal......Ziet u wel.......de foto's uit het familiearchief beginnen weer te spreken........Ach het moet wel intuïtie geweest zijn........wanneer in het late middaguur van de 4e juli 2017,  in de vers aan huis bezorgde editie van" de  NOORDWIJKER, LOKAAL, betrokken en betrouwbaar," de naam wordt genoemd van Ton Schild, gewetensvol nazaat van  Willem Hendrik van Konijnenburg die in het belang van zijn  - als oprichter van de badplaats betitelde - voorouder een cheque van E 2.255 in ontvangst mocht nemen ter restauratie én plaatsing van een grafmonument. Goed plan!  Maar dan wel ieder jaar met een kransomhanging  net als bij Rembrandt, onder fanfare begeleiding een lampion optocht houden voor Jan Kemp, de allereerste badplaatsontwikkelaar van de beide Noordwijken, annex haar  Hout ende  Langeveld  en Offem.......Houden we het maar op 25 juni volgend jaar....Wordt het toch nog een ' haast' klus.
Meer weten over de bronnen waar u zelf al dit fraais kunt vinden......vertel het u graag!De grap is........dit kinderwagentje staat bij uw Blogger op zolder........de strandstoelen zijn inmiddels 'gekelderd'.....
........net als het Kabinet......