maandag 11 april 2011

Bloemenweelde en Bruine Boonen

In 1938 werd het bloemenfeest in Noordwijk nog uitbundig gevierd. Zo ook in de daarop volgende jaren. In het jaar 1941 trokken donkere wolken zich samen boven de bollenvelden:  de krant kwam met:
 "NARCISSEN, TULPEN EN HYACINTEN niet vervangen door erwten en bruine boonen
Ook dit jaar vele mooie tochten mogelijk 'DE BOLLENZONDAG' eenige weken na Paschen. Nu binnenkort het jaarlijksche bloemenfeest wederom duizenden bezoekers naar het bollen» land zal trekken, achtte de KNAC het raadzaam zich ter plaatse op de hoogte te stellen van de vooruitzichten omtrent den bloei der verschillende bolgewassen en vooral omtrent het aantal der beplante velden.  Er liepen geruchten, dat het grootste gedeelte der door de typische hagen, omsloten velden en veldjes dit jaar in gebruik van de voedselvoorziening zouden zijn gesteld, zoodat narcis. tulp én hyacint zouden worden vervangen door bruine boon. grauwe erwt en wat dies meer zij. Ter geruststelling van hen, die zich hebben voorgenomen ook dit jaar den welhaast klassieken bollentocht te ondernemen, zij hier echter medegedeeld, dat eenige vooraanstaande bollenexperts nadrukkelijk hebben verzekerd, dat de teelt ten opzichte van het vorige  jaar dezelfde is gebleven. De bedoeling is dan ook, om in de eerste plaats voor de voedselvoorziening die velden in te schakelen, welke tengevolge van de in het najaar 1939 ingestelde teeltbeperking braak zijn komen te liggen. De totale afmetingen van het bloementapijt met zijn vele kleurschakeringen zullen dlt jaar dus zeker nlet kleiner zijn dan die van het jaar 1940.
Bloemenfeest op de Voorstraat te Noordwijk (1938)
Van vele kanten is gevraagd of het de moeite zou loonen om reeds met Paschen den traditioneelen bloembollentocht te ondernemen. Het laat zich hóoren dat het moeilijk, zoo niet ondoenlijk is, op deze vragen een afdoend  antwoord te geven daar zulks geheel afhankelijk is van de weersomstandigheden. Volgens de experts kan in het algemeen worden aangenomen dat, indien de week vóór Paschen zacht zonnig weer brengt, verschillende narcissoorten gedurende de feestdagen in bloei zullen staan.
Voor den liefhebber valt er dan reeds het een en ander te bewonderen doch van de boeiende kleursehakeeringen welke aan de bloembollenstreek heinde en ver haar wereldreputatie hebben verleend, valt met Paschen zeker nog niet te genieten. Bij doorgaand zacht weer zal de mooiste periode ongeveer tien tot veertien dagen na Paschen vallen, zoodat ln dat geval de Bollenzondag dan vermoedelijk op 2 April zal vallen."
uit: Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad Datum,: 08-04-1941, Avondeditie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten