zaterdag 12 april 2014

Uitbreiding Zomerhuisje te Noordwijk aan Zee

 Na ruim tien jaar is het kleine zomerhuis uit 1906  waarmee u mocht kennismaken in de aflevering  van  architect Ed. Cuypers villa Duinouwe in november 2013, aan uitbreiding toe, in detail gaat de architect in op de ruimtewinst die de verbouwing oplevert. Zelf nog ideeën nodig voor de verbouwing, misschien kunt u hier iets van opsteken. ZOMERHUISJE TE  NOORDWIJK AAN ZEE.

In de Augustus-aflevering 1906 van ons tijdschrift publiceerden wij onder denzelfden titel een huisje van zeer bescheiden afmetingen. Dit huisje voldeed intusschen niet meer aan de behoeften en besloot de eigenaar er eenige vertrekken bij te maken door de kap uit te breiden. Hoe deze uitbreiding is geschied ziet U uit bijgaande afbeeldingen en plaatsen wij daarbij ter vergelijking eenige teekeningen van den toestand, zooals deze voor de verbouwing was. Hoewel er sedert den eersten bouw 12 jaren zijn verloopen lijkt het ons toch van belang nog eens aan te halen hetgeen wij toen over het bouwen van kleine woningen hebben opgemerkt; dit achten wij zooveel te meer noodzakelijk, daar de fouten waarop wij toen wezen, nu helaas misschien nog meer worden gemaakt dan toen.
„Bij het optrekje te NoordwijkaanZee iserin het bijzonder naar gestreefd om met zeer bescheiden middelen, een geheel te bereiken, dat aan betere eischen kan beantwoorden dan de zomerhuisjes, waarmede de speculatie-bouwers de gezochte schoone streken van ons land zoo onmedogenloos ontsieren. De bouwkosten van dit optrekje bedragen nog geen f 4000.
Hoewel de kosten van een gebouw en van elk ander werk volstekt geen maatstaf vormen voor de kunstwaarde, geeft toch een ruime bouwsom eene grootere vrijheid in het gebruik en de bewerking van materialen en verder in het geheele ontwerp. Wanneer dus een bescheiden som beschikbaar is, moet niet getracht worden in het aspect van het huis eenen schijn te leggen van eene bewerking uit kostbaarder materialen, dan de middelen toelaten. Dit is een euvel, waaraan het meerendeel der huizen, die door eigenbouwers gezet worden, mank gaan. Natuursteen (dikwijls nog imitatie) wordt met dunne platen aangebracht, en karakterlooze bouwkunstige versieringsmotieven worden pasklaar uit verschillende fabrieken besteld en zonder redelijken samenhang opgestapeld; zinlooze torentjes ontbreken daarbij zelden. Hoe luchtig en figuratief dit alles ook zijn moge, de kosten hiervan zouden de begrooting nog te zeer verzwaren, zoo hierin niet tegemoet werd gekomen door eene slechte, goedkoope constructie. Alleen dan kan, ondanks een matigen prijs, een ernstig en verzorgd werk samengesteld worden, wanneer alleen die materialen en bewerkingen vermeden worden, welke te kostbaar, maar niet onontbeerlijk voor een deugdelijke constructie zijn. Bij dit zomerhuisje te Noordwijk aan Zee is dit op de volgende wijze betracht. Het geheele gebouwtje is onder één groot dak gebracht, hetgeen belangrijk minder bewerkelijk is, dan een gecompliceerde kap, terwijl juist de groote dakvlakken, door den eenvoud van lijn, aan dit kleine huisje een eigenaardig karakter geven. De gevels zijn geheel uit baksteen opgetrokken. Ter hoogte van de raamdorpels begint het pleisterwerk. Op deze wijze is langs zuiver constructieven weg, aan de helder witte gevels een, door den gevoegden steen, tintelend rood basement gegeven. Het in levendige kleuren geschilderde houtwerk van ramen en deuren en de diagonaalsgewijze indeeling der blinden, maken de verdere versiering uit. Daar dit buitenhuisje uitsluitend bestemd is als optrekje voor de zomermaanden is er slechts alleen gezorgd voor de hoogst noodige vertrekken."
Intusschen was door gewijzigde omstandigheden een grootere behoefte ontstaan aan meerdere slaapkamers.
Door de gunstige planindeeling werd nu een behoorlijke uitbreiding zonder veel wijzigingen bereikt hoewel natuurlijk door de tijdsomstandigheden de kosten der verbouwing in geen verhouding staan tot de oorspronkelijke bouwkosten. Er is gepoogd ondanks deze uitbreiding toch het bescheiden karakter van het huisje te bewaren door het nieuwe bij het bestaande geheel aan tesluiten. De afbeeldingen welke van hetzelfde standpunt genomen zijn als de resp. teekeningen doen U zien in hoeverre dit geslaagd is; uit de bijgevoegde plattegronden blijkt duidelijk hoeveel ruimte door deze uitbreiding is gewonnen.
Zomerhuisje te Noordwijk aan Zee.