zaterdag 22 oktober 2016

Badplaats Noordwijk 150 Jaar Jong, De Noordwijkse Arkadia


Er bestaat geen tekst waarin de schoonheid van Noordwijk, liever gezegd dat van haar beide Noordwijken,  zo oprecht bezongen wordt als in de  "Noordwijkse Arkadia"  Heb het boekwerk gemist, in alle misbaar rondom de viering van het 150 jarig bestaan van de badplaats.....herkansing mogelijk???????
Zie het helemaal voor me.....De opgeleukte borrel waarin de auteur zijn boek voorstelt aan de verzamelde notabelen maar dan in het heden. Plaats van Samenkomst  bij Boeken Martha in De Keuvel. Alle genodigden, veelal bemiddeld, zo niet in geld dan wel in omvang.  Loco burgemeester Gerben van Duin (helaas niet af te korten tot initialen)  honoreert in een humoristisch ge-sing-songd tekstje de vele deugden waar, in het boekwerk Noordwijk wordt geroemd......Mooi werk! Die grap als aanleiding vormt het bruggetje voor de rest van het betoog;

De opdracht tot.....Maak de tekst van die oude Arkadia verstaanbaar voor iedereen.....alles mag, zolang het maar universeel publiciteit oproept. Hoe Mooi het hier is. Vreedzaam en vriendelijk. Zet het op muziek....Schrijf een RAP....DJ'er iets mee.... vertaal het op straatniveau.... Viswijven zing er een smartlap mee....De Badmannen in een lipduc, maar blijf wel dicht bij de tekst en de zee......Jan Rot deed het met de bijbel, probeert Noordwijk het met haar Arkadia........meer dan de eeuwige roem kan Noordwijkse Huizen u niet geven, hooguit de eigen versie van de Noordwyksche Arkadia in herdruk.......NOORDWYKSCHE  AR KADI A
VAN MYNEN O O M
JA K O B U S van der  VA L K.


Wie lokt me, uit myne bezigheden, Van 't Volk- en Zegenryk Maasfluis,
Met myn gedachten voort te treden Naar Noordwyk,
daar het zagt geruisch Der Stille Zee het oor kan streelen:
Daar 't oog steeds weidt in Kruidmanshof:
Konyntjes Springen: Vinkjes kweelen: - i
Daar all' 't gevogelt 's Hoogften lof Verheft,
door zyn vol vrolyk zingen? : 
Wie leid my hier naar 't hoogste duin,
Langs d'aangenaamste wandelingen,
Door Hofmans rykbezaaiden tuin?
Wie toont my Noordwyks groene dreven
Hier, in myn eenzaam Schryf vertrek?
Wie schetst twee Dorpen, hoogverheven
In Oudheit, in een klein bestek? 't Is
[ocr errors][merged small]
[graphic]


:
[ocr errors]
't Is VAN DER VALK, door my te noemen
Niet dan met liefde en tederheit, -
Myn Oom, die ledigheit wou doemen, - -
Waaröm Hy, vry van arrebeid,
Van aardsch gewoel en zorge ontslagen,
Op dicht-en Oudheits lekkerny
Beluft, by 't meerd'ren van zyn dagen, )
Zyn meesten tyt der Poëzy . . . , "
Gewydt heeft, en, met vloeib're dichten,
Thans maalt den lof van 't oud Geflacht
't Welk geen geslacht behoeft te zwichten,
Den Stam der DOEZA'S, hoog geächt:
Die DOEZA'S, die, in fpyt van Spanje, ..."
Veel dienst bewezen aan den Staat
En die Prins WILLEM vAN ORANJE :
Steeds holpen met hunn raadt en daadt: -
Die DOEZA'S, die de Heerlykheden
Van Noordwyk binnen en aan Zee
Als rechte Heeren bloeiën deden; : :
Wier loff'lyk Nakrooft zich, alrée, -
Bevlytigt heeft de steilste trappen " .
Der eêlfte kunften, in het Koor
Der hoogberoemde Wetenschappen,
Alle onder zich te krygen, door
Hun nooit volprezen vlyt en oordeel;
Om eerlang, door den Palimuur
Van Staat, Vorst FRIZO, (tot 's Lants voordeel
Door 's Hemels gunft, ter goeden uur'